โรงเรียนฝางวิทยายน

แบบทดสอบสอบกลางภาค   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบรายวิชา ส 42101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      เวลา  60  นาที

คำชี้แจง     1.  ข้อสอบมี  2  ตอน  ตอนที่  1  เป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก จำนวน  40  ข้อ

                   ตอนที่  2   เป็นแบบอัตนัย  5  ข้อ ข้อละ  2  คะแนน

                   2.  ตอนที่  1  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวกากบาท  X  ลงในกระดาษคำตอบ    ตอนที่  2  ให้นักเรียนตอบคำถามลงในกระดาษที่แจกให้

+++++++++++++++++++++++++

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

     นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจการเมือง  สังคม

วัฒนธรรมระบบความเชื่อและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

1.  ข้อใดถูกต้องที่สุดในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

ก.       ศึกษาประสบการณ์มนุษย์ในเรื่อง

ของอดีต

ข.       ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมา

นานไม่น้อยกว่า  10  ปี

ค.       ศึกษาเหตุการณ์ในอดีตที่มีการบันทึกไว้

ในหนังสือ

ง.       ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวพัน

กันทั้งในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต

2.  ข้อใดให้ความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ชัดเจนที่สุด

    ก.  การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ถ้ำ

    ข. การศึกษาสังคมมวลชนในระดับท้องถิ่น

    ค.  การศึกษาจารีตประเพณีของคนทั้งประเทศ

   ง.  การศึกษาประวัติศาสตร์สังคมในระดับโลก

3. ข้อใดกล่าวผิด

    ก.  ประวัติศาสตร์สังคมท้องถิ่นเป็น

เรื่องเกี่ยวข้องกับข้อบังคับทางสังคม

   ข.  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่นเป็น

เรื่องเกี่ยวข้องกับ หัตกรรมในท้องถิ่น

   ค.  ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น

เรื่องเกี่ยวข้องกับบาป บุญ ไสยศาสตร์

   ง.  ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นเป็น

เรื่องเกี่ยวข้องกับลักษณะของชาติพันธ์

4.  ข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลักษณะประวัติศาสตร์สังคม

      ก.  เจ้าผู้มีบุญที่หนองหมากแก้ว

      ข.  ประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองอู่ทอง

      ค.  การรวมกลุ่มทางการเมืองของ  ส.ส.อีสาน พ.ศ.2547-2494

       ง.  พ่อค้าวัว: ผู้บุกเบิกการค้าในหมู่บ้านภาคเหนือของไทย พ.ศ.2498-2503

 

 

 

5. ข้อใดไม่ใช่ ผล-ความสำคัญ ที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

     ก.  รู้จักตัวตนและสร้างสำนึกในท้องถิ่น

     ข.  รักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ

     ค.  Globalization –Localization

     ง.  อารยธรรมรุ่งเรืองเท่ากับประเทศที่เจริญแล้ว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นัก เรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

\6. ถ้านักเรียนจะศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเชียงนักเรียนจะใช้หลักฐานในข้อใด

     1. ศิลาจารึก  2.   โครงกระดูก  3. จดหมายเหตุ   4  เครื่องมือเครื่องใช้

ก.       ข้อ  1และข้อ  2

ข.       ข้อ  2 และข้อ  3

ค.       ข้อ  2  และข้อ  4

ง.       ข้อ   4  และข้อ  1

7.  ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อช่วยให้ดำรงชีวิตอย่างชาญฉลาด  คือข้อใด

ก.       สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงได้

ข.       จดจำเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ

ค.       มีความรู้กว้างขวาง

ง.  ทำนายอนาคตได้

 

8.  นักเรียนต้องการเขียนประวัติหมู่บ้านของตนเองนักเรียนควรดำเนินการ  ตามขั้นตอนอย่างไร

ก.       รวบรวมหลักฐาน  และคัดเลือก

หลักฐาน  ตีความสรุป

ข.       ตั้งสมมติฐาน  ตีความ  วิเคราะห์

หลักฐานและสังเคราะห์

ค.       คัดเลือกหลักฐานตั้งสมมติฐาน  ตีความ

 วิเคราะห์หลักฐานและสังเคราะห์

ง.       ตั้งสมมติฐาน  รวบรวมและคัดเลือก

หลักฐานวิเคราะห์หลักฐานตีความและสังเคราะห์

9.  ในการกำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการศึกษาควรคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ

     ก.  ศึกษาเรื่องที่ทันสมัยเท่านั้น

     ข.  เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลก

     ค.  ต้องการศึกษาเรื่องใด  ในด้านใด  และเพื่อรู้อะไร

10.  จุดประสงค์ในการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์คือข้อใด

       ก.  เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

       ข.  เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างแก่ผู้ศึกษา

       ค.  เพื่อพิจารณาว่าหลักฐานนั้นให้ข้อมูลหรือข้อสนเทศใดบ้าง

       ง.  เป็นเครื่องตัดสินใจในการเลือกศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 นัก เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

 

11.  หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร

       ก.  ไว้ซื้อขายในตลาดมืดแถบชายแดน

       ข. เป็นสิ่งยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต

       ค.  นำมาตีความและวิเคราะห์เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีต

       ง.  ไว้เป็นของประดับบ้านเพื่อบ่งบอกรสนิยมของเจ้าของบ้าน

12.  ทุกข้อเป็นการแยกประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ยกเว้นข้อใด

ก.       หลักฐานชั้นต้น-ชั้นรอง

ข.       หลักฐานในประเทศ-ต่างประเทศ

ค.       หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร-ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ง.       หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์-สมัยประวัติศาสตร์

13. การใช้ข้อมูลจากหลักฐานในข้อใดที่น่าจะมีความเชื่อถือได้มากที่สุด

.  เครื่องปั้นดินเผา                  
.  นิทานพื้นบ้าน

.  บันทึกการเดินทาง             
.  พงศาวดาร

 

 

 

14.  ข้อใดอธิบายความหมายของหลักฐานชั้นต้นได้สมบูรณ์ที่สุด

. หลักฐานที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุการณ์      

.  หลักฐานที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น

. หลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว             

 .  หลักฐานที่เพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรก

15.  นายสมปองได้ขุดพบซากกระดูกและเครื่องมือของมนุษย์สมัยโบราณ นายสมปองควรทำอย่างไร

.  กลบฝังและปิดเรื่องเงียบไว้                          

.  แจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบ

.  รีบบอกให้ชาวบ้านไปช่วยกันขุด                   

.  เลือกเก็บเอาของมีค่าไปขาย

16.  วัตถุสิ่งของในข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นรอง

. เหรียญเงินสมัยศรีวิชัย   

.  ขวานหินสมัยยุคหินเก่า

.  ปราสาทหินพนมรุ้ง      

 .  งานเขียนของนักวิชาการ

17.  มนุษย์ทราบเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานประเภทใดเป็นสำคัญ

     ก.  จากจารึกต่าง ๆ

     ข.  ซากโครงกระดูก

     ค.  จากหลักฐานทางด้านโบราณคดี

     ง.  ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย

18.  เหตุใดเราจึงยกย่องให้  “ เฮโรโดตัส ”  เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์

     ก.  เป็นผู้บอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นคนแรก

     ข.  เพราะเป็นผู้ค้นพบ  “วิธีการทางประวัติศาสตร์” เป็นคนแรก

     ค.  เป็นผู้เขียนบันทึกและสืบสวนค้นคว้าประวัติศาสตร์เป็นคนแรก

     ง.  เพราะเป็นผู้ให้คำจำกัดความของคำว่าประวัติศาสตร์เป็นคนแรก

19.  การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกเป็นยุคหินเก่า  ยุคหินกลาง  และยุคหินใหม่

     นักประวัติศาสตร์ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์

     ก.  เทคโนโลยีในการทำเครื่องมือหิน

     ข.  เทคโนโลยีในการทำเครื่องปั้นดินเผา

     ค.  เทคโนโลยีการทำเครื่องประดับจากหิน

     ง.  ลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ

20.  มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุติการเร่รอนและอยู่รวมกันเป็นชุมชนในยุคใด

     ก.  ยุคโลหะ

     ข.  ยุคหินเก่า

     ค.  ยุคหินกลาง

     ง.  ยุคหินใหม่

 

21.  ข้อใดถูกต้องที่สุด

     ก.  ยุคหินเก่าเป็นยุคที่มนุษย์มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  บางครั้งเร่ร่อนไปตามแหล่ง

อาหาร  และการอพยพตามฝูงสัตว์ 

     ข.  มนุษย์ในยุคหินกลางจะอาศัยอยู่ตามถ้ำตามเพิงผาใกล้ลำธาร เครื่องมือหินจะมีความ

ประณีตรู้จักกะเทาะคมทั้ง  2  ด้าน เรียกว่าหินขัด

     ค.  สังคมในยุคหินเก่าจะมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกอย่างง่าย ๆ รู้จักใช้ไฟเพื่อให้ความอบอุ่น รู้จักการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างหยาบ ๆ

     ง.  ยุคหินใหม่เป็นยุคที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่จากการล่าสัตว์ อพยพตาม   

ฝูงสัตว์ มาปลูกสร้างบ้านเรือนถาวรอยู่กันเป็นหมู่บ้าน รู้จักเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

22.  โลหะชนิดแรกที่มนุษย์ค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์คือ

     ก.  สำริด

     ข.  ตะกั่ว

     ค.  เหล็ก

     ง.  ทองแดง

23.  จุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์คือข้อใด

     ก.  มนุษย์รู้จักใช้ไฟ

     ข.  มนุษย์รู้จักบันทึกข้อความ

     ค.  มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

     ง.  มนุษย์รู้จักการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 นัก เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ

24.  อารยธรรมจีนโบราณมีกำเนิดอยู่บริเวณใด

        ก.  ลุ่มแม่น้ำซีเกียง

        ข.  ลุ่มแม่น้ำฮวงโห

        ค.  บริเวณมณฑลกวางตุ้ง

        ง.  ที่ราบทางตอนใต้ของจีน

25.       อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหเป็น

อารยธรรมที่ทำให้เกิดวิทยาการด้านใด

        ก.  ดาราศาสตร์

        ข.  ศิลปวัฒนธรรมเอเชีย

        ค.  ลักษณะการวางผังเมือ

        ง.  การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

26.  ข้อใดไม่ใช่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในอินเดียที่พบในเมืองฮารัปปา

       ก.  ถนน

       ข.  เทวสถาน

       ค.  ทางระบายน้ำ

       ง.  การวางผังเมือง

27. กรีกเป็นผู้นำในการวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วโรมันเป็นผู้วางรากฐานด้านใด

     ก.  ภาษา

     ข.  การรบ

     ค.  กฎหมาย

     ง.  สถาปัตยกรรม

 

  28. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุต่างจากอารยธรรมอียิปต์และและเมโสโปเตเมียอย่างไร

        ก.  เป็นแหล่งรวมของชนหลายเชื้อชาติ

        ข.  เน้นการสร้างสถานเทวลัยบูชาพระเจ้า

        ค.  มีอาชีพเลี้ยงสัตว์  เร่ร่อน  นับถือเทพเจ้าหลายองค์

        ง.  เน้นการวางผังเมือง  สร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่สาธารณะ

29.  แนวคิดในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใช้ในอังกฤษ มีจุดกำเนิด  ณ ที่ใด

      ก.  กรีก

      ข.  โรมัน

      ค.  อียิปต์

      ง.  ฮวงโห

30. ข้อใดไม่ใช่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

       ก.  จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น

       ข.  มีการควบคุมจำนวนประชากร

       ค.  สังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น

       ง.  ชนชั้นกลางมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 

31.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

     ก.  ประดิษฐ์ตัวอักษรคูนิฟอร์ม

     ข.  ห้องสมุดแห่งเมืองนิเนเวห์

     ค.  ประดิษฐ์กระดาษจากต้นปาปิรุสเพื่อใช้จดบันทึก

     ง.  เป็นแหล่งกำเนิดของนครรัฐ  ( city – state)  แห่งแรกของโลก

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 นัก เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำ

 

 

cuneiform

32. จากภาพบ่งบอกความเจริญของอารยธรรมใด

         ก. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย                                

ข.       อารยธรรมอียิปต์                                      

ค.       อารยธรรมกรีก 

ง.       อารยธรรมโรมัน

33.  ทุกข้อเป็นมรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ยกเว้นข้อใด 

     ก.  การประดิษฐ์ตัวอักษรเฮียโรกลิฟ
     ข. การสร้างปิรามิด  

     ค. การทำปฏิทิน 

     ง.  มหากาพย์อีเลียด  ( Iliad ) 

863__12122006101432  34.  จากภาพบ่งบอกความเจริญของอารยธรรมใด

         ก.   อารยธรรมเมโสโปเตเมีย              

ข.       อารยธรรมอียิปต์                                      

ค.       อารยฮวงโห      

         ง.  อารยธสินธุ

Greece

35.  จากภาพเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยใด

      ก.  กรีก

      ข.  โรมัน

      ค.  อียิปต์

      ง.  ยุโรปสมัยใหม่

36. เหตุใดจึงเรียกประวัติศาสตร์สมัยกลางว่าเป็นยุคมืด  ( Dark Ages )

       ก.  มีสงครามบ่อย

       ข.อารยธรรมกรีกและโรมันเสื่อมลง

       ค. มีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นใหม่

       ง.  คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส  ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 

37.  พระราชวังแวร์ซายส์ป็นศิลปะแบบใด

       ก.  ศิลปะแบบโรแมนติก

       ข.  ศิลปะแบบบาโรก

       ค.   ศิลปะแบบเรียลลิลส์

       ง.  ศิลปะแบบโรโกโก

 

 

38.  egypt072   จากภาพตั้งอยู่ในประเทศใดในปัจจุบัน

 

ก.   จีน                   

ข.       อินเดีย                        

ค.  อิตาลี    

         ง.  อียิปต์

39.  จักรวรรดิไบแซนไทน์  หมายถึงจักวรรดิใด

        ก.  กรีก

        ข.  กรีซ

        ค. โรมันตะวันออก

        ง. โรมันตะวันตก

40. ข้อใดกล่าวผิด

ก.   ลุ่มแม่น้ำไนล์  อยู่ใน ประเทศอียิปต์ 

ข.   ลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส อยู่ในประเทศอิหร่าน

ค.  ลุ่มแม่น้ำสินธุ อยู่ในประเทศอินเดีย

ง.  ลุ่มแม่น้ำหวงเหอ อยู่ในประเทศจีน

ตอนที่  2   จงตอบคำถามต่อไปนี้ลงในกระดาษที่แจกให้

1.    การเริ่มต้นสมัยประวัติศาสตร์สากลและไทยมีความเหมือนกันคือ..............................................

2.  ความเจริญของมนุษย์ได้ก้าวสู่ขั้นอารยธรรมในยุค .......................................................................

3.  แหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นในยุคโลหะส่วนใหญ่จะพบในบริเวณ.................

     .................................ที่สำคัญคือ ....................................................................................................

4.  ชนชาติที่ประดิษฐ์ตัวอักษรได้เป็นครั้งแรกของโลกคือ..................................................................

     ได้แก่ตัวอักษร................................................................................................................................

5.  สงครามเย็น  (The Cold War)  คือสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งทางด้าน....................................