แบบฝึกหัด

เรื่อง   การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลและไทย

 

คำชี้แจง                  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ทำลงในสมุดของนักเรียน

 

1.  ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวิถีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคหินเก่า

     ก.  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ใช้งาน

     ข.  มีการเพาะปลูกเพื่อการยังชีพ

     ค.  มีการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นชุมชน

     ง.  รู้จักใช้ไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

2.  ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการปฏิวัติเกษตรกรรมในยุคหินใหม่

     ก.  การเกิดขึ้นของสังคมเมือง

     ข.  มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

     ค.  มีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการทำเกษตรกรรม

     ง .  ตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นชุมชน มีการจัดระเบียบการปกครอง

3.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

     ก.  ประดิษฐ์ตัวอักษรคูนิฟอร์ม

     ข.  ห้องสมุดแห่งเมืองนิเนเวห์

     ค.  ประดิษฐ์กระดาษจากต้นปาปิรุสเพื่อใช้จดบันทึก

     ง.  เป็นแหล่งกำเนิดของนครรัฐ  ( city – state)  แห่งแรกของโลก

4.  หลักฐานประวัติศาสตร์ใดที่แสดงถึงการเริ่มต้นสมัยประวัติศาสตร์ของไทย

     ก.  ตำนาน

     ข.  ศิลาจารึก  

     ค.  พงศาวดาร

     ง.  จารึกบนใบลาน

5.  การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างฉลาด

     มากขึ้น  หมายถึงข้อใด

     ก.  ทำให้มีความรอบรู้กว้างขวางมากขึ้น

     ข.  ทำให้สามารถจดจำเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

     ค.  สามารถแยกแยะความเท็จออกจากความจริงได้ดียิ่งขึ้น

     ง.  ทำให้สามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ใกล้เคียงข้อเท็จจริง

 

6.  ประวัติศาสตร์หมายถึงข้อใด

     ก.  การเรียนรู้ประสบการณ์ของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย

     ข.  การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวหรือความทรงจำของมนุษย์

     ค.  การจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นประจำ

     ง.  การสร้างประสบการณ์ในอดีตที่เห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่

7.  จุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์คือข้อใด

     ก.  มนุษย์รู้จักใช้ไฟ

     ข.  มนุษย์รู้จักบันทึกข้อความ

     ค.  มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

     ง.  มนุษย์รู้จักการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

8.  ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมยุคหินกลางในประเทศไทย นักเรียนต้องไป

     ที่ใด

     ก.  ถ้ำผี  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ข.  บ้านแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

     ค.  บ้านเก่า  จังหวัดกาญจนบุรี

     ง.  ถ้ำจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

9.  มนุษย์ทราบเรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานประเภทใดเป็นสำคัญ

     ก.  จากจารึกต่าง ๆ

     ข.  ซากโครงกระดูก

     ค.  จากหลักฐานทางด้านโบราณคดี

     ง.  ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

10.  หลุมขุดค้นที่  1  :  ขุดพบเครื่องมือหินกะเทาะและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี

       หลุมขุดค้นที่  2  :  ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับที่ทำจากสำริด

       หลุมขุดค้นที่  3  :  ขุดพบกลองมโหระทึกที่ทำจากสำริดพร้อมจารึกที่ฐาน

       หลุมขุดค้นที่  4  :  ขุดพบอาวุธและเครื่องประดับที่ทำจากหินสีต่าง ๆ

       จากข้อมูลข้างต้น  ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน

       ประวัติศาสตร์ในยุคโลหะ  นักเรียนควรไปศึกษาที่แหล่งใด

       ก.  หลุมขุดค้นที่ 1  

       ข.  หลุมขุดค้นที่ 2

       ค.  หลุมขุดค้นที่ 3

       ง.  หลุมขุดค้นที่ 4