วิชาดนตรีไทย ศ 40102
เรื่อง เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย (ซออู้) จำนวน 10 ข้อ
โดย อนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ตัวกะโหลกของซออู้ทำมาจากอะไร
   มะละกอ
   กะลามะพร้าว
   กระบอกไม้ไผ่
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 2)
ซออู้มีทั้งหมดกี่สาย
   2 สาย
   3 สาย
   4 สาย
   5 สาย

ข้อที่ 3)
ในการเทียบเสียงสาย เอก ของซออู้จะตรงกับเสียงโน้ตตัวใด
   โด
   ซอล
   ลา
   ที

ข้อที่ 4)
ในการเทียบเสียงสาย ทุ้ม ของซออู้จะตรงกับเสียงโน้ตตัวใด
   ซอล
   ลา
   ที
   โด

ข้อที่ 5)
วัสดุชนิดใดที่นำมาหยอดกะโหลกซออู้
   ยางรถยนต์
   ยางยืด
   ยางสน
   ยางมะละกอ

ข้อที่ 6)
ผูเริ่มฝึกควรทำตำแหน่งการลงนิ้วไว้ที่สายซอ ห่างจากรัดอกประมาณ กี่ เซนติเมตร
   2.5
   3.5
   4.5
   5.5

ข้อที่ 7)
ท่านั่งที่เหมาะสมในการสัซออู้ มีทั้งหมด กี่ที่นั่ง
   2 ท่า
   3 ท่า
   4 ท่า
   ไม่ได้กำหนด

ข้อที่ 8)
คันซออู้ เรียกอีกอย่างตามข้อใด
   คันทาม
   คันทวน
   คันนวม
   คันกวม

ข้อที่ 9)
ส่วนใดของซออู้ที่ทำหน้าที่คล้ายตังลำโพง
   สายซอ
   คันซอ
   กะโหลกซอ
   รัดอก

ข้อที่ 10)
เมื่อกดนิ้วชี้ลงบนสายเอก แล้วสีซอ จะทำให้เกิดโน้ตเสียง ตามข้อใด
   ที
   โด
   ลา
   ซอล