กิจกรรมเรื่อง  กรดเบสในชีวิตประจำวัน

 

จุดประสงค์การทดลอง

1.       ระบุได้ว่าสารชนิดใดเป็นกรดหรือเบส

2.       ระบุถึงอันตรายขงอกรดและเบสได้

วัสดุอุปกรณ์

1.       กระดาษลิตมัส

2.       หลอดทดลอง

3.       แท่งแก้วคน

4.       น้ำยาล้างห้องน้ำ

5.       น้ำอัดลม

6.       น้ำขี้เถ้า

7.       หินปูน

8.       น้ำสบู่

9.       น้ำส้มสายชู

10.    น้ำปูนใส

11.    ผงฟู

วิธีการทดลอง

1.       ตัดกระดาษลิตมัสชิ้นละ  1 cm 

2.       ใช้แท่งแก้วคนจุ่มสารแตะลงบนกระดาษลิตมัส  สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล

3.       นำหินปูนใส่ในหลอดทดลอง  หยดน้ำยาล้างห้องน้ำลงไป  2  cm3    สังเกตและบันทึกผลการทดลอง

คำถามก่อนการทดลอง

1.       นักเรียนคิดว่าสารใดบ้างที่เป็นกรด  สารใดบ้างที่เป็นเบส

.............................................................................................................................................................

2.       สมมุติฐานของการทดลองนี้คืออะไร

.............................................................................................................................................................

3.       การทดลองนี้มีข้อควรระวังอย่างไร

.............................................................................................................................................................

4.       ถ้าสารที่นำมาตรวจสอบเป็นของแข็ง  นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไร

.............................................................................................................................................................

ตารางบันทึกผลการทดลอง

สาร

กระดาษลิตมัสสีแดง

กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน

น้ำยาล้างห้องน้ำ

 

 

น้ำอัดลม

 

 

น้ำขี้เถ้า

 

 

หินปูน

 

 

น้ำส้มสายชู

 

 

น้ำปูนใส

 

 

ผงฟู

 

 

น้ำสบู่

 

 

 

บันทึกผลการทำกิจกรรม

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

คำถามหลังการทดลอง

1.       สารละลายใดบ้างที่เป็นกรด และสารใดบ้างที่เป็นเบส

.............................................................................................................................................................

2.       เพราะเหตุใดถึงต้องทดสอบสารละลายกับกระดาษลิตมัสทั้งสองสี

.............................................................................................................................................................

3.       ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อเติมน้ำยาล้างห้องน้ำลงในหินปูนคือ

.............................................................................................................................................................

4.       นักเรียนเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหินปูนกับน้ำยาล้างห้องน้ำ

.............................................................................................................................................................

5.       ถ้าสร้างอาคารด้วยหินปูนจะเกิดอะไรขึ้น

.............................................................................................................................................................

6.       นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบอย่างไรว่าผงฟูเป็นกรดหรือเบส

.............................................................................................................................................................

7.       จงเขียนสมการแสดวงปฏิกิริยาการทดสอบผงฟู

.............................................................................................................................................................