[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ
โดย : ทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ   เมื่อวันที่ : อาทิตย์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2556   


ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนดัดดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

บทคัดย่อ
    
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 44 คน ที่ได้มาจากการจับฉลากสุ่มห้องเรียน (Cluster Random Sampling)
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เล่ม แบบประเมินคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 ข้อ
  ผลการศึกษา พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ คือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/87.42 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอ่านสูงกว่าก่อนการอ่านหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า t เท่ากับ 18.88 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง What You Should Know สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54


เข้าชม : 54910

ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 14:51:03
น่าสนใจมากค่ะ
โดย : รัชนี    ไอพี : 110.77.138.118

ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:47:20
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน  นางสาววิชญาพร นริยากุล

บทคัดย่อ

  การพัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะห้องเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 17 แผน ใช้เวลา 17 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent Samples)
  ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 75.77/75.40 2) คะแนนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
โดย : วิชญาพร นริยากุล    ไอพี : 202.29.178.66

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 19:56:13
สาระน่ารู้ ขอบคุณมากจ้า
โดย : บันเทิง    ไอพี : 223.205.241.148
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |