[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย : นิภาพร สุธรรมวงศ์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555   


ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ
การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางนิภาพร สุธรรมวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ อำเภอนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2553 _____________________________________________

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ จำนวนนักเรียน 11 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ
     แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีความยากง่ายตั้งแต่ .55 - .75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .23 - .70 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t

ผลการศึกษา
  1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08/87.14 แสดงว่าชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.4285
  3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพลายเส้นระบายสีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น สามารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และครูสามารถนำแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และยังช่วยแบ่งเบาภาระครูในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น


เข้าชม : 76976

ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 15:19:29
ประสงค์ใช้ ยางรถมอเตอร์ไซค์ โยโกฮามา หรือ YOKOHAMA สามารถเข้ามาดูรายละเอียดหรือว่าถามกันได้ที่ YOKOHAMA BIKE ผู้แทนจำหน่าย ยางรถมอเตอร์ไซค์ โยโกฮามา ของแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ราคาไม่แพงมากที่สุด ประสงค์เป็นผู้ครอบครอง ราคา ยางรถมอเตอร์ไซค์ แบรนด์นี้ไม่ได้แพงแบบที่คุณคิดมั่นอกมั่นใจได้เลยว่าท่านจะต้องติดใจ มาตรฐานของ ยางรถมอเตอร์ไซค์ ดีที่สุด เท่าที่เคยมีมา ไม่ต้องกลัวของปลอมถ้าหากสั่งซื้อหรือว่าเปลี่ยน ยางรถมอเตอร์ไซค์ ในเครือของ YOKOHAMA BIKE ขายถูกกว่าใคร ตั้งใจสั่งซื้อสามารถดูรายชื่อ ร้าน ขายยางรถมอเตอร์ไซค์ใหล้บ้านท่านได้ ปรับเปลี่ยนกันได้ดังใจไม่ต้องรอสินค้านาน เอาใจคนที่ชอบความเร็ว ปรารถนาได้อะไรต้องได้ ขาซิ่ง ขาโจ๋ สามารถมันส์กันได้เต็มที่ อย่างไม่มีสะดุด ตอนนี้ท่านสามารถเป็นเจ้าของ ยางรถมอเตอร์ไซค์ โยโกฮามา ทุกขอบ 17 16 14 12 นิ้ว กันได้แล้วดูข้อปลีกย่อยได้แบบนี้

- Speedline 501 ไซร์ 110/70-12 , 120/70-12 , 130/70-12

เหมาะสำหรับ Honda: MSX, Zoomer-X, Scoopy-I (S12)

Yamaha: Grand Filano, Fiore

Kawasaki: KSR

- Speedline 333 ไซร์ 90/90-14 , 100/90-14

เหมาะสำหรับ Honda: PCX 125-150

-Speedline 800 ไซร์ 80/90-14 , 90/90-14 เหมาะสำหรับ Honda Click, Scoopy I : Yamaha Fino, Mio, GT125

70/90-16 , 90/90-16เหมาะสำหรับ Yamaha Nouvo, Nouvo135, Nouvo SX

70/90-17 , 100/70-17เหมาะสำหรับ Honda Sonic : Yamaha Spark135

- Speedline 500 ไซร์ 110/70-11 , 120/70-10
เหมาะสำหรับ Vespa LX125-150

รื้นเริงได้เต็มที่ทุกการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่คุณรัก เพลิดเพลินใจ ยางรถมอเตอร์ไซค์ นุ่ม เงียบ ออกทริปได้เชื่อมั่นปราศจากปัญหายางรั่ว ด้วยวัตถุดิบในการผลิตขั้นสูง เทียมได้กับยางรถยนต์ แข็งแรงมากที่สุดขนาดสนามแข่งยังต้องใช้แบรนด์ YOKOHAMA ถ้าคุณคือขาซิ่งตัวจริงห้ามได้พลาดของเยี่ยมอย่างนี้เด็ดขาด ขี่สนุกสนานได้ประจำวัน ขึ้นเขาลงห้วยสบายใจทุกขณะแน่ใจได้ในทุกการขับขี่ที่เหนือระดับเยี่ยมยอดมากกว่าใครทั้งสิ้น ส่งต่อความมันส์บอกต่อเพื่อน เกี่ยวกับ ยางรถมอเตอร์ไซค์ โยโกฮามา หรือ YOKOHAMA คุณอาจได้รับแพ็คเก็จพิเศษสุดๆโดยทันที
โดย : YOKOHAMA BIKE    ไอพี : 171.100.242.63
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |