[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

รายงานผลการใช้คู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
โดย : นางกรรณิกา คงนคร   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555   


ชื่อรายงาน  รายงานผลการใช้คู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
  โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง
  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ผู้ศึกษา     นางกรรณิกา คงนคร
หน่วยงาน   โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือพัฒนา การคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตามมาตรฐาน E1 / E2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 แผน 2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ด้วยคู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ข้อ แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t – test dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
1.  คู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล วัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 90.75 / 85.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยคู่มือ พัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยวิเคราะห์จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียน ( = 25.63 S.D. = 1.09) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 14.19 S.D. = 2.14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยคู่มือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นิทาน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.22)


เข้าชม : 68556

ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 03:41:16
เยี่ยมเบย
รวบรวม ดอท คอม ขายส่ง 20 บาททุกอย่าง ขายส่งหมูกระทะซีฟู้ดอาหารทะเล
โดย : ก้อย    ไอพี : 27.130.236.157

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:32:26
ผมรู้อะไรเลย
โดย : สิงหา    ไอพี : 171.7.251.54

ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:30:17
สาระน่ารู้ ขอบคุณมากจ้า
โดย : พรเทพ    ไอพี : 223.205.243.210
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |