[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
  แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]

เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
โดย : ณัฐภัทร์   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555   

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
ผู้ประเมิน  นายณัฐภัทร์ มีมุข
หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2
ปีที่ศึกษา  2552

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดินในด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน (context) ด้านกระบวนการปฎิบัติระหว่างการดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน (process) และด้านผลผลิตของโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน (outcome)
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนบริบทใกล้เคียง 10 โรงเรียน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 140 คน และผู้ปกครองของนักเรียนของโรงเรียนบริบทใกล้เคียง 10 โรงเรียน จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 346 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะ-แวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฎิบัติ ระหว่างการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
  1. ผลการประเมินปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพชุมชนของนักเรียน สำหรับองค์ประกอบที่มีครูมีความรู้ความสามารถในการสอนเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน โครงการฯ ช่วยให้นักเรียนตระหนักในการไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เมื่อนำโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดิน ไปจัดในโรงเรียน สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง กับความต้องการของนักเรียนหรือชุมชน นักเรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ของโครงการ และด้านวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการวิชาการเกษตรอยู่แล้ว ผู้ปกครองและชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการจัดให้เน้น เรื่องเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นักเรียนทุกคน ดังนั้น จึงทำให้โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2. การประเมินด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการในด้านกิจกรรมของโครงการผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้แก่ ควรดำเนินโครงการฯ เป็นโครงการหลักของโรงเรียน และสถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดิน ไปใช้ในการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ โครงการจะนำเป็นไปได้ที่ท่านจะนำเป็นแนวทางในการผลิตปุ๋ยหมักเป็นอาชีพส่งเสริมได้ สามารถดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ ท่านรู้ขั้นตอนผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงการฯ มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินโครงการ
3. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา เป็นรายองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ โครงการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนักเรียนมีความเอาใจใส่ต่อการสังเกตการณ์เจริญเติบโต และดูแลไส้เดือนดิน รองลงมา คือ นักเรียนมีความอดทนต่อการทำโรงเรือน บ่อปูนซีเมนต์ การนำเศษอาหารไปให้ไส้เดือนดินกิน และการคัดแยกปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน นักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เช่น นักเรียนรัก และสนใจในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและคิดที่จะนำไปผลิตใช้กับพืชผักที่บ้านของตน


เข้าชม : 66209

ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 15:45:44
เก่งจัง
โดย : อนุชา อย่าทิ้ง    ไอพี : 202.29.178.216

ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 18:14:55
สาระน่ารู้ ขอบคุณมากจ้า
โดย : สนิท    ไอพี : 223.205.239.203
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  | [ 1 ]
Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |