[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบการอ่านในใจ ชุดที่ 10
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

เป็นแบบทดสอบอ่านในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านจับใจความสำคัญ แล้วตอบคำถาม จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย   

แบบทดสอบการอ่านในใจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชุดที่ 10      จำนวน   10    ข้อ         10  คะแนน                                เวลา  10  นาที
………………………………………………………………………………………...............................

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1    อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ  1  -   5

          “คอมพิวเตอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง       โดยเริ่มต้นจากการให้ความบันเทิงด้วยการเล่น ทำให้พ่อแม่และลูก ๆ  หาความเพลิดเพลินด้วยการอยู่หน้าจอภาพ   คอมพิวเตอร์
จะช่วยเสริมทักษะให้กับเด็ก ๆ ในวัยเรียนด้วยโปรแกรมเพื่อการศึกษา    ซึ่งมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายจะทำให้เด็กมีความสนใจกับการเรียนดีขึ้น”

1.  ข้อความนี้เป็นลักษณะใด
ก.  คำแนะนำ                 ข.  ข้อเท็จจริง                  ค.  คำโฆษณา            ง.  คำเชิญชวน

2.  ประโยคใจความสำคัญของข้อความนี้  คือข้อใด
     ก.  คอมพิวเตอร์มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง
     ข.  โดยเริ่มต้นจากการให้ความบันเทิงด้วยการเล่น
     ค.  พ่อแม่และลูก ๆ  หาความเพลิดเพลินด้วยการอยู่หน้าจอภาพ
     ง.  คอมพิวเตอร์จะช่วยเสริมทักษะให้กับเด็ก ๆ  ในวัยเรียนด้วยโปรแกรมเพื่อการศึกษา

ข้อความที่ 2     แล้วตอบคำถามข้อ  3 – 5

          "น้ำเอ๋ยน้ำใจ
    แม้แล้งในดวงจิตมิตรหลีกหนี
    ญาติพี่น้องเหินห่างร้างไมตรี
    ไม่มีใครไปมาหาสู่ตน
    อันน้ำใจปลูกไมตรีได้ดีนัก
    สร้างความรักสร้างความสุขทุกแห่งหน
    เพียงน้ำใจหยดน้อยร้อยกมล
    ให้ทุกคนรักมั่นนิรันดร์เอย"

3.  ผู้เขียนมุ่งสอนใคร
     ก.  เด็กเล็ก                ข.  เด็กวัยรุ่น              ค.  คนทั่วไป                ง.  ผู้อ่านผู้ฟัง

4.  สิ่งที่สร้างความสุขให้กับสังคมทั่วไปคืออะไร
     ก.  รูปร่างหน้าตา          ข.  ทรัพย์สมบัติ       
ค.  น้ำใจไมตรี        ง.  ญาติมิตรเพื่อนพ้อง

5.  โทษของการแล้งน้ำใจคือข้อใด
      ก.  จิตใจหดหู่ห่อเหี่ยว                                ข.  ไม่มีใครไปมาหาสู่
      ค.  ไม่มีญาติพี่น้อง                                    ง.  อดอยากยากจน

คำชี้แจง  อ่านข้อความต่อไปนี้   แล้วตอบคำถาม ข้อ 6 - 7

        “สถานที่พักผ่อนในหน้าร้อนนั้น ที่เหมาะสมก็ตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ ๆ น้ำ  ไม่ว่าจะเป็นหาดทราย  ชายทะเล   ทะเลสาบเหนือเขื่อน   เรือนแพริมแม่น้ำ   หรือป่าเขาที่มีน้ำตกซึ่งมีอยู่มากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ     ซึ่งคุณ ๆ  ที่กำหนดการเดินทางไปพักผ่อนกันแล้วควรมีการจองที่พัก     และการเดินทางล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ  จะได้ไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับกลุ่มอื่น"

6.  ข้อความนี้ควรจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
      ก.  ท่อเที่ยวไปในสยาม                            ข.  การเดินทางท่องเที่ยว
      ค.  สถานที่พักผ่อนสำคัญ ๆ                       ง.  การเลือกแหล่งท่องเที่ยว

7.  การเลือกสถานที่พักผ่อนใกล้น้ำนั้นเพื่อความมุ่งหมายข้อใด
     ก.  ต้องการไอเย็นจากน้ำ                           ข.  มีโอกาสอาบน้ำบ่อย ๆ
     ค.  มีน้ำบริโภคอย่างสะดวกสบาย                 ง.  ต้องการแหล่งครึกครื้นไม่เงียบเหงา

คำชี้แจง   อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  8 – 10

        “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์              มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
 ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด                     ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
 มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน                         บิดามารดารักมักเป็นผล
 ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน                          เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
 แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ                        ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
 รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา                                      รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”
                                                                          (พระอภัยมณี  ของสุนทรภู่)

8.   ความรักที่แท้จริงนั้นน่าจะได้จากใครมากที่สุด
       ก.  พ่อแม่                    ข.  พี่น้อง                ค.  ครูอาจารย์                ง.  เพื่อน ๆ

9.  “ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน”   กลอนวรรคนี้หมายความว่าอย่างไร
      ก.  การพึ่งผู้อื่น                                 ข.   การพึ่งตนเอง
      ค.  การให้ที่พึ่งทางกาย                       ง.   การให้ที่พึ่งแก่ผู้อื่น

10. นักเรียนคิดว่าควรจะนำคำสอนในข้อใดของกลอนบทนี้ไปปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องการพูด
       ก.  ควรพูดก่อนคิดทุกครั้ง                  ข.  ควรพูดจาสุภาพอ่อนหวาน
       ค.  ควรคิดให้รอบคอบก่อนพูด            ง.  ควรหลีกเลี่ยงการพูดที่จะทำให้ผู้ฟังโกรธ

(ที่มาภาพ dek-d.com)

คลิกเฉลยเข้าชม : 58129
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168116 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150011 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138260 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164859 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51604 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49540 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88080 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60892 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103765 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52309 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข ชั้นประถมปีที่ 2
ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ประถมศึกาปีที่ 2
การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่2
หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
Test 1 For M.6
TEST 2 FOR M.6
TEST 3 FOR M.6
TEST 4 FOR M.6
Choco Valentine
สมบัติและองค์ประกอบของสารละลาย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |