[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การบวกลบจำนวนเต็ม
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

แบบฝึกทักษะการบวกลบจำนวนเต็มโดยมีหลักการและรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปในสาระ   

ข้อสอบเก็บคะแนน เรื่อง  การบวกลบจำนวนเต็ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนที่ 2 จำนวนเต็ม
ทบทวน
การบวกจำนวนเต็มประเภทเดียวกัน(ระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ)ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบ ตามเครื่องหมายของจำนวนที่นำมาบวกกัน
การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกัน แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามเครื่องหมายของจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

จงหาคำตอบต่อไปนี้
1.      45 +  98   = ...........
2.    (-12)  + 36 = ...........
3.      56  - 98    = ...........
4.      76 - 47     = ...........
5.    (-77) - 89   = ...........
6.   98 - ( - 68 ) = ...........
7.   (-99)  + 69  = ...........
8. (-102) - (-66) = ...........
9. (-112) - (-213 = ..........
10. 98 - (- 135) = ...........
11. 87 - ( -230) = ..........
12. ( -52) + 76  = ..........
13.     86 - 198  = ..........
14.   176 - 147  = ..........
15. (-277) - 189 = ..........
16. 98 - ( -168 ) = .........
17. (-99) + 169 =  .........
18. (-120) - (-66) = .........
19. (-132) - (-213) = .........
20.  198 - (-135) = ...........
21. 187 - (-230) = ...........
22. 673 + ( - 637) = ........
23. 415 + ( - 410) = .........
24. (-423)- (-423)  = .........
25. (-512)+(-512)  = .........
26.     0 - ( - 534 ) = ..........
27.         534 - 0 =..............
28.      600 - 500 =.............
29.      500 - 600 =.............
30.      999 - (-1) =.............

เฉลยแบบฝึกทักษะ (อย่าดูก่อนนะคะ)

1.   45 +  98  = 143
      นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
2. (-12)  + 36 =  24
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
3.   56  - 98   = 56 + ( - 98) = - 42
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนลบมากกว่า
4.   76 - 47    =   29
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
5. (-77) - 89  = (-77) + (-89) = - 166
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นลบเพราะเป็นจำนวนลบเหมือนกัน
6. 98 - ( - 68 ) = 98 +  68 = 166
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
7. (-99)  + 69  = - 30
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนลบมากกว่า
8. (-102) - (-66) = (-102) + 66 = - 36
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนลบมากกว่า
9. (-112) - (-213 = (-112 )+ 213 = 101
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
10. 98 - (- 135) = 98 + 135 = 233
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
11. 87 - ( -230) =87 + 230 = 317
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
12. ( -52) + 76 = 24
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
13. 86 - 198  =  86 + ( - 198) = - 112
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนลบมากกว่า
14. 176 - 147  = 29
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
15. (-277) - 189 = (-277) + (-189) = -466
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นลบเพราะเป็นจำนวนลบเหมือนกัน
16. 98 - ( -168 ) = 98 + 168 = 266
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
17. (-99) + 169 = 70
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
18. ( -120) - (-66) = (-120) + 66 = - 54
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนลบมากกว่า
19. (-132) - (-213) = (-132) + 213 = 81
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
20. 198 - (-135) = 198 + 135 = 333
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
21. 187 - (-230) = 187 + 230 = 417
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกัน
22. 673 + ( - 637) = 36
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
23. 415 + ( - 410) = 5
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
24. ( - 423 ) - (-423) = (-423) + 423 = 0
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็น ศูนย์ เพราะค่าสัมบูรณ์เท่ากัน
25.  (-512)  + ( - 512) = - 1,024
      นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นลบเพราะเป็นจำนวนลบเหมือนกัน
26. 0 - ( - 534 ) = 0 + 534
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวก
27. 534 - 0 = 534
      นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนบวกมากกว่า
28. 600 - 500 = 100
29. 500 - 600 = 500 + (-600) = -100
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันตอบเป็นลบเพราะค่าสัมบูรณ์จำนวนลบมากกว่า
30. 999 - (-1) = 999 + 1 = 1,000
      เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกแล้วนำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันตอบเป็นบวกเพราะเป็นจำนวนบวกเหมือนกันเข้าชม : 49923
นำเสนอโดย : อุบล เครือคำอ้าย
โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม
สพม.37 (แพร่ - น่าน)
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
IS สรุปและเห็นคุณค่า
โดย : [เข้าชม : 39402 ]
แบบฝึกทักษะปริซึม
โดย : [เข้าชม : 44987 ]
แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ 1
โดย : [เข้าชม : 80960 ]
แบบฝึกเรื่องเซต
โดย : [เข้าชม : 49764 ]
แบบฝึกการลบจำนวนที่มีหลายหลัก
โดย : [เข้าชม : 67995 ]
แบบฝึกการบวกจำนวนสามจำนวน
โดย : [เข้าชม : 61107 ]
แบบฝึกทักษะ 18 เรื่อง การหาผลบวก
โดย : [เข้าชม : 66162 ]
แบบฝึกทักษะ 17 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 45751 ]
แบบฝึกทักษะ 16 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 36991 ]
แบบฝึกทักษะ 15 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 38110 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
Vocabulary exercise
Chocolate Candy Memory
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข ชั้นประถมปีที่ 2
ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ประถมศึกาปีที่ 2
การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่2
หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
Test 1 For M.6
TEST 2 FOR M.6
TEST 3 FOR M.6
TEST 4 FOR M.6
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |