[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์มัธยมศึกษาปีที่ 1   

 

 
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนฤมล หลักคำ
ครู อันดับ คศ.๒
 
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
อำเภอหนองกุงศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์   เขต ๒
 


คำแนะนำการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
 
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนศึกษาแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
            ๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจก่อน แล้วทำแบบฝึกหัด
            ๓. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลย ถ้าแบบฝึกหัดใดไม่มีเฉลย 
ให้ส่งครูตรวจ
            ๔. นักเรียนไม่เข้าใจแบบฝึกหัดใด ให้ขอคำแนะนำจากครู
            ๕. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะ
            ๖. นักเรียนทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดลงในสมุดของนักเรียน
            ๗. ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดลงในแบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้
 
 


      ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด
     ลงในแบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบก่อนศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง   การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
    ในกระดาษคำตอบ
๑. ข้อใดเป็นภาษาเขียน
                        ก. เป็นเรื่องจริง น่ะเรอะ                     ข. ไม่จริงซักหน่อย
                        ค. เรื่องไม่มีมูลความจริง                    ง. ไม่เห็นได้เรื่องเลย
๒. ข้อใดเป็นภาษาพูด
                        ก. ถอยห่างอีกนิดนึงสิ                                    ข.   ผมไม่ชอบความวุ่นวาย
                        ค. ดอกจำปาหล่นเกลื่อนพื้น              ง. คุณจะมาหรือไม่มาก็บอกด้วย
“ สามโจรใต้กดบึ้มตลาดสดปักดงวอด” ควรใช้สำนวนใดแทนจึงจะสุภาพ
                        ก. โจรภาคใต้สามคนทิ้งระเบิดที่ตลาดปักดงได้รับความเสียหาย
                        ข. สามโจรใต้ระเบิดตลาดสดปักดงวอดวายเสียหายยับเยิน
                        ค. โจรใต้ระเบิดตลาดปักดงได้รับความเสียหายยับเยิน
                        ง.   โจรใต้สามคนระเบิดตลาดปักดงวอดวาย
๔. การเขียนบรรยายคือเขียนอย่างไร
                        ก. เขียนอธิบายให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์   
ข. เขียนให้ผู้อ่านคาดเดาเหตุการณ์ต่อ
ค. เขียนแทรกความรู้สึกส่วนตัวเพื่อแสดงทัศนคติ
ง. เขียนโดยการแทรกอุทาหรณ์สอนใจ
๕. สำนวนใดแสดงถึงความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
            ก. คนเดินซื้อของขวักไขว่                 ข. เขาเดินลิ่วมาที่รถ
            ค. มะม่วงสุกหล่นตุ๊บลงใส่รถ                        ง.   ร้านค้าทยอยกันเปิดร้าน
๖. สำนวนใดแสดงปริมาณน้อย
            ก. คนมาอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง                ข. ผู้คนค่อยๆทยอยมา
            ค. คนบางตาไปมากแล้ว                    ง. เด็ดสายบัวเป็นท่อนๆ
 
๗. วลีใดแสดงความหมายที่ปริมาณมาก
                        ก. น้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมไร่นา        ข. ฝนตกโปรยๆ
                        ค. เป็นชะวากวุ้งเวิ้งตะเพิงพัก                        ง. เมฆสีดำทะมึนเริ่มแผ่ปกคลุม
๘. คำในข้อใดมีความหมายแฝงเป็นอย่างอื่นได้
                        ก. เสือลายพาดกลอน                          ข. คนหน้าใหญ่
                        ค. ผู้ชายมาดแมน                                ง. เสียงเพลงพลิ้วหวาน
๙. คำใดมีความหมายโดยตรง
                        ก. มืดแปดด้าน                                   ข. น้ำท่วมปากเขาจนพูดไม่ออก
                        ค. ครูให้การบ้านนักเรียน                   ง. เขาเป็นคนใฝ่สูงมาตั้งแต่เล็ก
๑๐. สำนวนต่อไปนี้หมายความว่าอย่างไร เงาตามตัว
                        ก. ใกล้ชิดกันมากไปด้วยกันตลอด                ข. เหมือนกันมาก
                        ค. ไม่มีความซื่อสัตย์                                       ง. เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
๑๑. ข้อความที่จะเป็นประโยคได้ต้องประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง
            ก. บทประธาน                            ข. บทกรรม
                        ค. บทประธาน – บทกริยา                              ง. บทประธาน – บทขยาย
๑๒. ข้อใดเป็นประโยคสามัญ
            ก. ทุกคนควรรักตนเอง                     
            ข. ทุกคนควรรักตนเอง และต้องรักษาบ้านเมืองของเราด้วย
            ค. เราต้องช่วยกันปกป้องบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของเรา
                        ง.   นกน้อยทำรังเสร็จแล้วก็ไปคาบเหยื่อมาป้อนลูกน้อย
๑๓. ภาคใต้ของไทยจะสงบสุขถ้าคนในสังคมมีสิ่งใดที่สำคัญที่สุด
                        ก. ความเอื้ออาทรต่อกัน                                 ข. มีความรักต่อกัน
                        ค. ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน                             ง. เป็นมิตรต่อกัน
๑๔. นักเรียนมีส่วนช่วยให้สังคมสงบสุขได้อย่างไร
                        ก. บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย                     ข. เป็นมิตรกับทุกคน
                        ค. ปฏิบัติตามขอบเขตแห่งบทบาทของตน    ง. ช่วยเหลือสังคมทุกอย่าง
๑๕. คำว่า “ บุรินทร์           หมายความว่าอย่างไร
                        ก. ป่าไม้                                              ข. เมือง
                        ค. ภูเขา                                               ง.   ทะเล
๑๖. ประโยคใดเป็นประโยค ๒ ส่วน
                        ก. นกจิกกินหนอน                             ข. น้ำไหลแรงมาก
                        ค. นักเรียนแสดงความคิดเห็น                        ง. ภูเขาไประเบิด
๑๗. การกระทำใดที่ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่พ่อ – แม่มีต่อลูก
                        ก. ซื้อโทรศัพท์มือถือให้เป็นของขวัญวันเกิด
                        ข. พาลูกไปเที่ยวตามที่ลูกเรียกร้องอยากไป
                        ค. ทำการบ้านให้ลูกเพราะลูกทำไม่ได้
                        ง. สอนการบ้านในข้อที่ลูกทำไม่ได้
๑๘. ข้อใดเป็นการกระทำที่แสดงออกถึงความไม่รักชาติ
                        ก. ซื้อของหนีภาษี                                          ข. ซื้อของเงินผ่อน
                        ค. ลงประชามติไม่ให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญ     ง. ไม่ซื้อของนำเข้า
๑๙. คำว่า พระราชนิพนธ์หมายความว่าอย่างไร
                        ก. แต่งหนังสือ                                                ข. แต่งตัว
                        ค. เขียนหนังสือ                                              ง. แปลหนังสือ
๒๐. ข้อใดคือความหมายแฝงของคำว่า เต่าล้านปี
            ก. ความยาวนาน                                ข. ความล้าสมัย
            ค. ความมีอายุยืน                                ง. ความเชื่องช้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๑
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง

คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
                 

 
 
 
 
                   - บอกชื่อตัวเองว่าชื่ออะไร
                   - บ้านตั้งอยู่ที่ไหน
                   - สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง
                   - บรรยายลักษณะความเป็นอยู่ของครอบครัว
                   - เล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจ
                   - เสนอแนวคิดในการอยู่ร่วมกันและการเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๒
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนที่นักเรียนรัก พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
                 

 
คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน

 
 
 
                   - เพื่อนที่นักเรียนรักเป็นใคร ชื่ออะไร
                   - อยู่ที่ไหน มีนิสัยอย่างไร
                   - ลักษณะท่าทางรูปร่างเป็นอย่างไร
                   - ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนเป็นอย่างไร
                   - มีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร
                   - เสนอแนวคิดมีเพื่อนดีอย่างไร และการเป็นเพื่อนที่ดีควรทำอย่างไร
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๓
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับครูที่นักเรียนรัก พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
                 

 
คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน

 
 
 
                   - ครูมีความสำคัญอย่างไร
          - บรรยายลักษณะของครูที่นักเรียนชอบ เช่น ท่าทาง วิธีสอน บุคลิกภาพ
                   - ยกตัวอย่างชื่อครูในโรงเรียนคนที่นักเรียนชอบ
                   - ครูมีพระคุณต่อนักเรียนอย่างไร
                   - สรุปความสำคัญของครูและการปฏิบัติต่อครูเพื่อให้สมกับเป็นศิษย์ที่ดี
                  
...............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๔
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนรัก พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
                 

 
คำถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน

 
 
 
 
                   - สัตว์เลี้ยงที่นักเรียนเลี้ยงคือสัตว์อะไร (เขียนบรรยายรูปร่างลักษณะนิสัย)
                   - เลี้ยงไว้เพื่อประโยชน์อะไร
                   - เขียนบรรยายรายละเอียดต่างๆ เช่น วิธีเลี้ยง การทำที่อยู่ให้ การให้อาหาร
                   - เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของนักเรียน
                   - ข้อคิดหรือข้อปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงของนักเรียน
                   ...............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๕
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบมากที่สุดพร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
 
         ตั้งคำถามเพื่อเป็นแนวในการเขียน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
เรื่อง.....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๖
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
 
            ตั้งคำถามเพื่อเป็นแนวในการเขียน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
เรื่อง.....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๗
   
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
 
            ตั้งคำถามเพื่อเป็นแนวในการเขียน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
เรื่อง.....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๘
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับ “ครูที่ฉันรัก”   พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
 
เรื่อง.....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๙
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพ   พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
เรื่อง.....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
แบบฝึกทักษะที่ ๑๐
 
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนบรรยายภาพ   พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
เรื่อง.....................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
 
 
 


เข้าชม : 71072
นำเสนอโดย : นางนฤมล หลักคำ
โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168183 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150065 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138287 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164898 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51624 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49561 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88100 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60910 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103802 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52323 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
Exercises : จงเรียงประโยคต่อไปนี้ใหถูกต้อง
โยคะง่ายๆ : ท่าลดหน้าท้อง ท่าที่ 3 ท่าศีรษะบิดถึงเข่า
World’s Oldest Dog Dies at 147
4 ท่าบริหาร..... เพื่อหน้าท้องเพรียวสวย
แบบฝึกทักษะความหลากหลายทางชีววิทยา
แบบฝึกทักษะความหลากหลายทางชีววิทยา
แผนที่ แสดงลักษณะภูมิประเทศของไทย
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสันธาน
แบบฝึกทักษะเรื่องคำบุพบท
แบบฝึกทักษะเรื่องคำอุทาน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |