[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง 2 พยางค์
อาทิตย์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554

การอ่านและการเขียนคำคล้องจองเป็นส่วนหนึ่งในทักษะการอ่านการเขียนคำภาษาไทย   

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง

  ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึง
มุ่งหวัง ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนในทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิด
ความชำนาญในการใช้ภาษา สามารถสื่อสารและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง 
          การอ่านการเขียนคำคล้องจองเป็นส่วนหนึ่งในทักษะการอ่านการเขียนคำภาษาไทย
คำคล้องจอง หรือ คำสัมผัส เป็นคำที่มีลักษณะอย่างหนึ่งของบทกวี คือเป็นคำที่ใช้สระเดียวกัน
มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน แต่ควรมีพยัญชนะต้นต่างกัน   ทั้งนี้ในระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) การฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนคำคล้องจอง ยังเป็นเทคนิดวิธีสอน
อีกอย่างหนึ่งในการสอนการฝึกอ่าน ฝึกเขียนที่ดี เพราะการอ่าน การเขียนคำคล้องจองทำให้นักเรียนอ่านคำ ฝึกเขียนคำได้อย่างสนุกสนานสามารถจดจำคำได้ดี   คำคล้องจองยังทำให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำสัมผัส  สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนและแต่งคำประพันธ์ในชั้น
ที่สูงขึ้น
         คำคล้องจองมีหลายชนิด เช่นคำคล้องจอง 2 พยางค์  คำคล้องจอง 3 พยางค์ 
หรือคำคล้องจอง 4 พยางค์

                                                            

ภาพจาก:http://www.oknation.net/blog/print.
.........................................................................................................................................................................

 

                                                             แบบฝึกทักษะการอ่านคำคล้องจอง
  คำคล้องจอง 2 พยางค์

 ในนา      ตาดี      มีหู    ดูเอา      เช้านี้     สีดำ    ตำแหลก    แยกแยะ     แกะขาว
 
ชาวสวน     ม้วนเสื่อ      เรือใบ      ใฝ่เรียน     เขียนอ่าน    สานต่อ     ส่อเสียด

 เบียดบัง    ยังเด็ก    เล็กน้อย   คอยเฝ้า   เจ้าถิ่น    สิ้นสุด    จุดแดง   แสงแดด   

 แปดเปื้อน    เคลื่อนไหว    ใช้หมด      กดทับ    รับฟัง    นั่งรอ      ห่อข้าว

 

                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ชื่อนักเรียน....................................................ชั้น.........................................เลขที่.......................

อ่านได้.................คะแนน    แก้ไขเพิ่มเติม............คะแนน      ครูผู้สอน.................................

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน            โดยครูธัญวรรณ   เถาโพธิ์           โรงเรียนบ้านดงคู่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง มีไว้ฝึกเป็น 2 แบบ  คุณครูจะใช้แบบที่ 1   แบบที่ 2
หรือฝึกทั้ง 2 แบบ ก็เป็นทักษะที่ดีขึ้นค่ะ  การหาคำมาเติม การตรวจอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       

                                                   แบบฝึกทักษะการเขียนคำคล้องจอง 2  พยางค์

แบบที่ 1      คำสั่ง     ให้นักเรียนหาคำที่เป็นคำคล้องจองกับคำที่กำหนดให้

1.        ตา..........           ..........ฟัง
                           
2.        ..........เด็ก          ..........นัก
      
3.      ..........แม่             ..........ช้าง
                           
4.       ............ใน          ..........งาน

5.       .........ต่อ         ..........ไฟ 
                             
6.        ..........สวน       ..........ดิน

7.        ..........ข้าว        ..........เย็น

8.       ..........ใจ        ..........ป่า

9.       ...........ยาย        ..........คน

10.     ...........ยา          ..........ชี

                                                                      

                                                 โชคดีครับเพื่อนๆ

                                                                                                         

                                                       ภาพจาก:  http://www.pm.ac.th

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักเรียน.....................................................ชั้น.............................เลขที่...................

คะแนนเต็ม 10  คะแนน    คะแนนที่ได้ ............คะแนน      ครูผู้สอน........................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ตัวอย่างแบบเฉลย

1.        ตาดู            หูฟัง                           
2.       ยังเด็ก         เล็กนัก      
3.       รักแม่          แห่ช้าง                           
4.       ข้างใน       ใช้งาน
5.       สานต่อ        ก่อไฟ                              
6.       ในสวน       พรวนดิน
7.        กินข้าว        เช้าเย็น
8.        เห็นใจ        ในป่า
9.       ตายาย        หลายคน
10.      พ่นยา          ฝาชี

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบที่ 2  คำสั่ง     ให้นักเรียนหาคำที่เป็นคำคล้องจองกับคำที่กำหนดให้


 
 ตา..........    ..........ฟัง    .........เด็ก    ..........นัก    ..........แม่       ..........ช้าง  
   

 .........ใน  ..........งาน       สาน..........   ..........ไฟ    ..........สวน       ..........ดิน

 .........ข้าว        ........เย็น     ..........ใจ    ..........ป่า    ..........ยาย        ..........คน

...........ยา          ............ชี

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         โชคดีนะจ๊ะคนเก่ง

                                                         

                                                ภาพจาก : http://images.thachapol.multip

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักเรียน.....................................ชั้น.....................เลขที่........................

คะแนนเต็ม     10  คะแนน      คะแนนที่ได้ ..............คะแนน    ครูผู้สอน...........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตัวอย่างแบบเฉลย

ตาดู            หูฟัง         ยังเด็ก         เล็กนัก       รักแม่          แห่ช้าง      ข้างใน       ใช้งาน

สานต่อ          ก่อไฟ        ในสวน       พรวนดิน      กินข้าว        เช้าเย็น     เห็นใจ        ในป่า

ตายาย          หลายคน         พ่นยา            ฝาชี

..................................................................................................................................................................

 

แหล่งที่มา  :    ธัญวรรณ   เถาโพธิ์   กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน  ชั้นประถมศึกษา
                    โรงเรียนบ้านดงคู่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2
ภาพจาก    :     http://billboss.jalbum.net/cartoon/
               :   
http://www.pm.ac.th/dn/02_thaikids.htm
                :    http://images.thachapol.multip

                   

 


                    เข้าชม : 774085
นำเสนอโดย : นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงคู่
สพป.สุโขทัยเขต2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168069 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149992 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138245 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164844 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51590 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49526 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88066 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60881 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103737 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52297 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
ความอ้วนกับการควบคุมน้ำหนัก
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสียสมดุล
ย้อนดูข้อสอบ Entrance ปี 2548
Entrance Collection - ปี 2531
Entrance collection ปี 2532
Entrance Collection ปี 2533
Entrance Collection ปี 2534
Entrance Collection ปี 2535
Entrance Collection ปี 2536
Entrance Collection ปี 2537
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |