[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แนวข้อสอบ O-net วิชาภาษาไทย ม.3 ตอนที่ 1
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

แนวข้อสอบ O-Net วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ตอนที่ 1 จำนวน 5 ข้อ   

วิเคราะห์ข้อสอบ o-Net วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2552  ข้อ 1-5

ข้อที่ 1-5 เป็นข้อสอบการอ่าน

แนวข้อสอบ  O-net ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              โดยครูลัฐิกา  ผาบไชย  โรงเรียนด่านแม่คำมัน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ส่วนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก   แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 1-5) ข้อละ 2 คะแนน
อ่านเรื่องที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-5

                พระมหากษัตริย์ไทยได้ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยพระเมตตาแบบพ่อปกครองลูก ผู้ใดประสบความเดือดร้อนก็สามารถตีระฆังแสดงความเดือดร้อนเพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือทำให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ต่อประเทศชาติร่วมกันสร้างบ้านเรือนจนเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น
              สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญากระทำยุทธหัตถีจนชนะข้าศึกศัตรู และทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยคืนมาได้
              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใช้พระปรีชาสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง ภายในประเทศ จนรอดพ้นภัยพิบัติหลายครั้ง พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน แม้แต่ด้านการเกษตร พระองค์ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกร ทั้งด้านการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม นำความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา แนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" แบ่งออกเป็น 3 ขั้น โดยเริ่มจาก ขั้นตอนแรก ให้เกษตรกรรายย่อย "มีพออยู่พอกิน" เป็นขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา ซึ่งเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ร่วมใจกันพัฒนาสังคมไทย ในขั้นที่สอง เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการจัดการในไร่นาของตน และมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด การลดรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ โดยทรงตระหนักถึงบทบาทขององค์กรเอกชน เมื่อกลุ่มเกษตรวิวัฒน์มาขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะมีศักยภาพ ในการพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 3 ซึ่งจะมีอำนาจในการต่อรองผลประโยชน์กับสถาบันการเงินคือธนาคารและองค์กรที่เป็นเจ้า ของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิต โดยมีการแปรรูปผลิตผล เช่น โรงสี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม จะเห็นได้ว่ามิได้ทรงทอดทิ้งหลักของความสามัคคีในสังคมและการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งทรงสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสร้างอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดได้ว่าเป็นสังคมเกษตรที่พัฒนาแล้ว สมดังพระราชประสงค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา ในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์
               คนไทยในอดีตที่มีความสามารถปรากฏในประวัติศาสตร์มีมาก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมต้มเป็นนักมวยไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทุกท่าของแม่ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบันมวยไทยก็ยังถือว่าเป็นศิลปะชั้นเยี่ยม เป็นที่นิยมฝึกและแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 30,000 แห่ง ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทยจะรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกาของมวยไทย เช่น การไหว้ครูมวยไทย การออกคำสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกคำ เช่น คำว่า "ชก" "นับหนึ่งถึงสิบ" เป็นต้น ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ ภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทยถือว่าเป็น วรรณกรรมที่มีความไพเราะ ได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรม หลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา
               ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่าย พืชที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา เป็นต้น
ที่มา  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชพระสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เล่มที่ 23
1. ควรตั้งชื่อเรื่องบทความนี้อย่างไร
   1.   ภูมิปัญญาไทย
   2.   พระมหากษัตริย์ไทย
   3.  แม่ไม้มวยไทยนายขนมต้ม
   4.  อาหารไทยก้าวไกลสู่หลังคาโลก
2.แนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" หมายถึงอะไร
    1. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
    2  แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการจัดการเกษตรแบบพอเพียง
    3  แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิต
    4  แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ข้อความข้างต้นโดดเด่นในการใช้โวหารประเภทใดในการเขียน
    1. บรรยายโวหาร
    2. พรรณนาโวหาร
    3. สาธกโวหาร
    4. อุปมาโวหาร
4. จากข้อความข้างต้นข้อใดสรุปได้ไม่ถูกต้อง
    1.ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความสามารถและทักษะของคนไทยเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
    2 ภูมิปัญญาไทย หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เลือกสรร ปรุงแต่งพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
    3  ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้   
    4  ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมากระบวนการเรียนรู้  เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
5. จากข้อความข้างต้นใครแสดงถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยได้ดีที่สุด
     1.  ฝน  ธนสุนทรถ่ายทอดวิธีการร้องเพลงให้แก่นักร้องรุ่นน้อง
     2.  ครัวจิ้งหรีดถ่ายทอดคลิปวีดีโอในการทำอาหารให้แก่ผู้ชมทางบ้านทุกสัปดาห์
     3.  สมรักษ์  คำสิงห์  ตั้งค่ายมวยไทยเพื่อถ่ายทอดวิธีการชกมวยไทยให้แก่ผู้สนใจ
     4.  สุริวิภาและม่าเหมี่ยวจัดรายการนำเที่ยวทั่วไทยทางสถานีโทรทัศน์ทุกสัปดาห์
เฉลย ข้อ 1  (1)  ข้อ 2  (4)  ข้อ 3  (1)  ข้อ 4 (2)  ข้อ5 (3)

แหล่งที่มา  ลัฐิกา  ผาบไชย  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าชม : 11490
นำเสนอโดย : ลัฐิกา ผาบไชย
โรงเรียนด่านแม่คำมัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168069 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 149990 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138245 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164844 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51590 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49526 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88066 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60881 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103737 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52297 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
ลักษณนาม
ทำข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ตอนที่ 1
Football Freak
โจทย์ปัญหาการคูณ2 (ป.4)
โจทย์ปัญหาการคูณ3 (ป.4)
Mother's Day song
Adjectives a-z
การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ(ป.4)
Tidy up Your Room
อาหารหลัก 5 หมู่
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |