[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบ สารละลาย คอลลอยด์และสารแขวนลอย
เสาร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

แบบทดสอบ สารละลาย คอลลอยด์และสารแขวนลอยพร้อมเฉลย   


แบบทดสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                          ช่วงชั้นที่  3                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
เรื่อง  สารละลาย  คอลลอยด์และสารแขวนลอย                                                              เวลา  10  นาที

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องสุดเพียงคำตอบเดียวและกาเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในกระดาษคำตอบ

จุดประสงค์ที่  1  เปรียบเทียบอนุภาคของสารละลาย  คอลลอยด์และสารแขวนลอย

1.  การเรียงลำดับขนาดอนุภาคที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ในตัวกลางข้อใดถูกต้อง
     ก.  สารละลาย  >  สารคอลอยด์  >  สารแขวนลอย
     ข.  สารแขวนลอย  >  สารคอลอยด์  >  สารละลาย
     ค.  สารคอลลอยด์  >  สารละลาย  >  สารแขวนลอย
     ง.  สารแขวนลอย  >  สารละลาย  >  สารคอลลอยด์
จากข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  2 – 4
จากผลการทดสอบสมบัติบางประการของสาร  A,B  และ  C  ได้ผลดังนี้  X (ไม่เห็น , ไม่ผ่าน)        (เห็น , ผ่าน)
สาร เห็นแสงเมื่อแสงผ่าน กรองด้วยกระดาษกรอง กรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน

สาร
เห็นแสงเมื่อแสงผ่าน
กรองด้วยกระดาษกรอง
กรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน
A
X
X
X
B
X
     
C
     
X

2.  สารใดมีสมบัติเป็นคอลลอยด์
     ก.  A                                          ค.  C
     ข.  B                                          ง.  ไม่มี
3.  สารใดมีสมบัติเป็นสารแขวนลอย
     ก.  A                                          ค.  C
     ข.  B                                          ง.  ไม่มี
4.  สารใดเป็นสารละลาย
     ก.  A                                          ค.  C
     ข.  B                                          ง.  ไม่มี

 จุดประสงค์ที่  2  จำแนกประเภทของสารโดยใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ได้

5.  ถ้าจะทดสอบว่าสารละลายอย่างหนึ่งเป็นคอลลอยด์หรือไม่  วิธีทดสอบที่ดีที่สุดคือข้อใด
     ก.  ดูด้วยตาเปล่าว่าขุ่นหรือไม่
     ข.  เติมกรดอะซิติกแล้วดูว่ามีตะกอนหรือไม่
     ค.  ฉายลำแสงผ่านรูดูว่ามีการกระเจิงแสงหรือไม่
     ง.  ใส่ถุงเซลโลเฟนแล้วดูว่ามีสารผ่านออกมาหรือไม่

จุดประสงค์ที่  3  ยกตัวอย่างสารละลาย  คอลลอยด์และสารแขวนลอยในชีวิตประจำวันได้

6.  สารในข้อใดจัดเป็นสารละลาย  คอลลอยด์และสารแขวนลอย  เรียงตามลำดับ
     ก.  น้ำทะเล  น้ำนม  น้ำแป้ง                                         ค.  น้ำเชื่อม  น้ำเกลือ  น้ำอัดลม
     ข.  น้ำแป้ง  น้ำโคลน  น้ำขี้เถ้า                                     ง.  เมฆ  หมอก  ควัน

จุดประสงค์ที่  4  บอกองค์ประกอบของสารละลายสารใดเป็นตัวทำละลาย  สารใดเป็นตัวถูกละลายได้

7.  สารชนิดหนึ่งๆ  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า  สารใดเป็นตัวทำละลายและสารใดเป็นตัวถูกละลาย
    ก.  ดูปริมาณตัวถูกละลายและตัวทำละลาย
     ข.  ดูสีผิวของสารละลายนั้นๆ
     ค.  ดูลักษณะเนื้อสาร
     ง.  ดูสถานะของสาร
8.  สารในข้อใดเป็นตัวทำละลาย
     ก.  ไนโตรเจนในอากาศ                                              ค.  สังกะสีในทองเหลือง
     ข.  สุรา  35  ดีกรี                                                         ง.  เกลือในน้ำเกลือ

จุดประสงค์ที่  5  บอกองค์ประกอบของสารละลายสารใดเป็นตัวทำละลาย  สารใดเป็นตัวถูกละลายได้

9.  โซเดียมซัลเฟต  100  g  ละลายได้หมดในน้ำ  500  cm3  สารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใด
     ก.  10 g / น้ำ 100 cm3                                                            ค.  30 g / น้ำ 100 cm3
     ข.  20 g / น้ำ 100 cm3                                                         ง.  40 g / น้ำ 100 cm3

จุดประสงค์ที่  6  บอกปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสารได้

10.  สภาวะที่จะทำให้ก๊าซออกซิเจนละลายน้ำได้ดี  คือข้อใด
     ก.  อุณหภูมิต่ำ  ความดันต่ำ
     ข.  อุณหภูมิต่ำ  ความดันสูง
     ค.  อุณหภูมิสูง  ความดันสูง   
     ง.  อุณหภูมิสูง  ความดันต่ำ

จุดประสงค์ที่  7  ตรวจสอบสารละลายด้วยวิธีการระเหยแห้ง  การกลั่น  สามารถทำวิธีการและความรู้เรื่องสารละลายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

11.  การทำน้ำให้บริสุทธิ์ควรใช้วิธีใด
     ก.  การกลั่น
     ข.  การกรอง
     ค.  การตกผลึก
     ง.  การตกตะกอน
12.  ถ้านำของเหลวชนิดนึ่งที่มองด้วยตาเปล่าเป็นเนื้อเดียว  แต่เมื่อนำไปต้มในถาดหลุมโลหะจนแห้ง  ปรากฏว่าเหลือสารที่ก้นถาดหลุมนักเรียนจะสรุปได้ว่าอย่างไร
     ก.  สารดังกล่าวเป็นสารละลาย
     ข.  สารดังกล่าวเป็นสารเนื้อผสม
     ค.  สารดังกล่าวเป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียว
     ง.  สารดังกล่าวเป็นสารบริสุทธิ์เนื้อผสม

 

 เฉลยแบบทดสอบ
เรื่องสารละลาย  คอลลอยด์และสารแขวนลอย


                                        1.  ข                                              7.  ก
                                        2.  ค                                              8.  ก
                                        3.  ก                                              9.  ข
                                        4.  ข                                            10.  ข
                                        5.  ค                                            11.  ก
                                        6.  ก                                            12.  ก

 เข้าชม : 82926
นำเสนอโดย : ยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
โรงเรียนกระแชงวิทยา
สพม. 28
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
แบบฝึกหัด การคำนวณเรื่องโมล โดยใช้แแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
โดย : [เข้าชม : 43216 ]
เกมฝึกความเร็ว ตารางธาตุ
โดย : [เข้าชม : 35698 ]
กำเนิดเอกภพ (Universe)
โดย : [เข้าชม : 20718 ]
กรด เบส หรือเกลือ
โดย : [เข้าชม : 22508 ]
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 17971 ]
การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 33449 ]
สภาพขั้วของพันธะในสารโคเวเลนต์
โดย : [เข้าชม : 16702 ]
การคำนวณหาค่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย : [เข้าชม : 23077 ]
รู้ฟิสิกส์จาก "รูป" เห็นเพียงรูปก็รู้แล้ว
โดย : [เข้าชม : 13424 ]
พลาสติก
โดย : [เข้าชม : 8780 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
การทำแบบฝึกการศึกษานอกสถานที่
บทฝึกอ่านออกเสียง
ตัวอย่างแบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
ทักษะบาสเกตบอล
Quizzzz
การเรียนภูมิศาสตร์
ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ชั้น ป. 5
แบบฝึกทักษะภาษาไทยชั้น ป.4
แต่งกลอนสี่มีวิธีง่ายง่าย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางภาษา
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |