[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้ายวรรณคดีและวรรณกรรม ชุดที่๑
เสาร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

เป็นแบบทดสอบวัดความรู้พิ้นฐานด้ายวรรณกรรม ชุดที่ ๑   

      แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ชุดที่ ๑
           ๑.  เรื่องรามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพล มาจากชาติใด
             ก.  จีน     ข.  พม่า
             ค.  ขอม     ง.  อินเดีย
           ๒.  ใครเป็นผู้แต่งเรื่องรามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบ นนทก
             ก. พระเจ้ากรุงธนบุรี
             ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
             ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
             ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
           ๓.  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ใช้เล่นละครประเภทใด
             ก.  ละครใน      ข.  ละครนอก
             ค.  ละครร้อง    ง.  ละครดึกดำบรรพ์
           ๔.  นนทกเป็นใคร
             ก.  ยักษ์      ข.  มนุษย์
             ค.  เทวดา    ง.  วิทยาธร
           ๕.  อำนาจ  ถ้าใช้ให้ถูกทาง  ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  อำนาจ  ก็อาจทำให้เกิดเป็นอะไรได้
             ก.  ฤทธิ์     ข.  เดช
             ค.  บารมี     ง.  ศรีสง่า
           ๖.  คำที่มีสัญประกาศในข้อใดหมายถึงพระอิศวร
             ก.  เมื่อนั้น   พระสยมภูวญาณเรืองศรี 
             ข.  ครั้นแล้วนนทกมรณา  พระจักราผู้มีอัชฌาศัย
             ค.  ว่าพระหริวงศ์ทรงฤทธิ์     ลวงล้างชีวิตก็เป็นได้
             ง.  เห็นพระองค์ทรงสังข์คทาธร  เป็นสี่กรก็รู้ประจักษ์ใจ
             อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  ๗-๘
                     เมื่อนั้น                   พระอิศวรบรมรังสรรค์
             เห็นนนทกโศกาจาบัลย์       พระทรงธรรม์ให้คิดเมตตา
             จึ่งมีเทวราชบรรหาร          เอ็งต้องการสิ่งไรจงเร่งว่า
             ตัวกูจำให้ดั่งจินดา            อย่าแสนโศกาอาลัย

           ๗.  สาเหตุตามข้อใดที่เป็นเหตุให้นนทก  “โศกาจาบัลย์”
             ก.  อยู่บันไดไกรลาสเป็นนิจ  สุราฤทธิ์ตบหัวแล้วลูบหน้า
             ข.  จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู  ดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้
             ค.  นนทกก็ล้างเท้าให้  เมื่อจะไปก็จับหัวสั่น
             ง.  สัพยอกหยอกเล่นเหมือนทุกวัน  สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา
            ๘.  “เอ็งต้องการสิ่งไรจงเร่งว่า”  สิ่งที่ต้องการคืออะไร
            ก. นิ้วเพชรชี้ถูกใครผู้นั้นตาย  
            ข. ให้มีผมงอกขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิม
            ค. รูปโฉมงดงามสตรีเห็นต้องใหลหลง
            ง. มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้
            ๙.  “กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร            ตามราญรอนชีวี
             ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา                ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี”
              คำที่พิมพ์ตัวเอียงหมายถึงใครในวรรณคดีตามลำดับ
            ก. พระราม  พระลักษมณ์ 
            ข. พระอิศวร  พระนารายณ์
            ค. นนทก  พระนารายณ์
            ง. พระราม  ทศกัณฐ์ 
           ๑๐.  “ด้วยเดชนิ้วเพชรสิทธิศักดิ์  ขาหักล้มลงไม่ทนได้”
            คำประพันธ์นี้ชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด
            ก. อำนาจเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุด
            ข. อำนาจตกอยู่ในคนที่ลืมตัวจะเกิดผลร้ายตามมา
            ค. อำนาจที่เที่ยวใช้ระรานผู้อื่นนั้นในที่สุดก็กลับมาลงโทษตนเอง /
            ง. อำนาจที่ยื่นให้แก่ผู้ใดโดยไม่ไตร่ตรองอาจจะต้องกลับมาเสียใจว่าคิดผิด
           ๑๑.  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงเป็นผลงานของใคร
            ก. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
            ข. พระยาอุปกิตศิลปสาร
            ค. พระองค์เจ้าวรวรรณากร
            ง. เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

           ๑๒.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการแต่งกาพย์ห่อโคลงไม่ถูกต้อง
            ก. แต่งด้วยกาพย์ยานี  ๑๑  หนึ่งบท  สลับกับโคลงสี่สุภาพหนึ่งบท
            ข. กำหนดให้คำต้นบทของโคลงตรงกับคำ       ต้นบทของกาพย์
            ค. เนื้อความในโคลงควรแต่งล้อรับกับกาพย์ด้วย
            ง. ควรขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพก่อน  แล้วจึงตามด้วยกาพย์ยานี  ๑๑ 
           ๑๓.  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  คำว่า   “ธารทองแดง”  เป็นชื่อของอะไร
            ก.  ป่าไม้  ข.  ลำน้ำ 
            ค.  ภูเขา   ง.  อุทยานแห่งชาติ
           ๑๔.  ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงคือข้อใด
            ก. ให้ความรู้เรื่องพืช
            ข. ให้ความรู้เรื่องสัตว์
            ค. ให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว
            ง. ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติศึกษา 
          ๑๕.  ข้อใดเป็นคำ  “เอกโทษ”
           ก. แสนสนุกปลุกใจหวัง  วิ่งหรี้
           ข. กระจงกระจิดหน้า  เอ็นดู
           ค. มีเคี่ยวขาวน้อยช้อย  แนบข้างเคียงสอง
           ง. ลางลิงหูลิงลิง  หลอกขู้
          ๑๖.  ข้อใดมีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
           ก. หัวลิงหมากลางลิง
           ข. ต้นลางลิงแลหูลิง
           ค. ลิงไต่กระไดลิง
           ง. ลิงโลดคว้าประสาลิง 
          ๑๗.  ข้อใดไม่มีสัมผัสพยัญชนะ
           ก. นกแก้วแจ้วรี่ร้อง  เร่หา
           ข. ใกล้คู่หมู่สาลิกา  แวดเคล้า 
           ค. นกตั้วผัวเมียมา  สมสู่
           ง. สัตวาฝ่าแขกเต้า  พวกพ้องโนรี

         ๑๘.  ข้อใดไม่มีสัมผัสสระ
          ก. ฝูงลิงใหญ่น้อย  กระจุ้ย 
          ข. ชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหา
          ค. ฝูงค่างหว่างพฤกษา
          ง. ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง
        ๑๙.  ข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
         ก. ยูงทองย่องเยื้องย่าง  รำฉวาง
         ข. รายร่ายฟ่ายเฟื่องหาง  เฉิดหน้า
         ค. ปากหงอนอ่อนสำอาง  ลายเลิศ
         ง. รำเล่นเต้นงามหง้า   ปีกป้องเป็นเพลง
       ๒๐.  ข้อใดสื่อจินตภาพความเคลื่อนไหว
        ก.  เที่ยวเล่นเป็นเกษมสุข  แสนสิ่งสนุกปลุกใจหวัง
        ข.  เลียงผาอยู่ภูเขา  หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย
        ค.  ไก่ฟ้าอ้าสดแสง  หัวสุกแดงแทงเดือยแนม
        ง.  ลิงไต่กระไดลิง  ลิงโลดคว้าประสาลิง  

 เข้าชม : 33773
นำเสนอโดย : นิตยา ทองดียิ่ง
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สพม. เขต 13 ตรัง
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสาร
โดย : [เข้าชม : 168339 ]
ฝึกพัฒนาความคิดและความจำ
โดย : [เข้าชม : 150160 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ ๒
โดย : [เข้าชม : 138339 ]
อ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
โดย : [เข้าชม : 164977 ]
แบบฝึกทักษะ 14 เรื่อง ลำดับเรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 51675 ]
แบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง ความหมายของลำดับ
โดย : [เข้าชม : 49601 ]
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ชั้นป. 1
โดย : [เข้าชม : 88159 ]
ฝึกทำข้อสอบ ทุกวิชา
โดย : [เข้าชม : 60961 ]
แบบทดสอบเรื่องการสร้างคำ
โดย : [เข้าชม : 103885 ]
แบบทดสอบ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
โดย : [เข้าชม : 52360 ]
 10 แบบฝึกทักษะ Text Random
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่องการหาปริมาตรพีระมิด
เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องการหาห.ร.ม และ ค.ร.น.
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องทฤษฎีปีทาโกรัส
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเกม sudoku
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเลขยกกำลัง
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องการทำอัตราส่วนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกลบทศนิยม
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกเศษส่วน
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเลขยกกำลัง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |