[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนตามจินตนาการ
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.๔ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ   

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                     ภาคเรียนที่ ๑
แผนการสอนที่ ๑                        เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ          เวลา ๑ คาบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑         ตัวชี้วัด ป ๔ / ๗
 
๑.      ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
          นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ใช้กระบวนการคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ และมีมารยาทในการเขียน
๒.     ความคิดรวบยอด(Main Concept)
การเขียนตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องราวที่มาจากความรู้สึกนึกคิด
จินตนาการของผู้เขียน ซึ่งจินตนาการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความคิดของผู้เขียน
๓.    หัวข้อสาระการเรียนรู้ (Sub Content / Topic)
        - กระบวนการเขียน
        - เนื้อเรื่อง
        - การใช้ภาษา
        - ความคิดสร้างสรรค์
        - ข้อคิด
๔.    สมรรถนะ
        ๑.     นักเรียนเกิดทักษะความสามารถในการสื่อสาร
        ๒.   นักเรียนเกิดทักษะความสามารถในการคิด
๕.    คุณลักษณะอันพึงประสงค์
        ๑.     มีวินัย(ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ในการทำงาน รู้หน้าที่)
        ๒.   ใฝ่การเรียนรู้(กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในชั้นเรียน)
        ๓.    นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน(มีความรับผิดชอบ)
๖.จุดประสงค์การเรียนรู้
   - ด้านความรู้
นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์
   - ด้านทักษะ
   นักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออในการเขียนเรื่อง
   ตามจินตนาการ
   - ด้านเจตคติ
   นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน
   นักเรียนมีมารยาทในการเขียน
๗. การออกแบบกิจกรรม
๑.     ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ ฝ่าย ให้นักเรียนแต่ละฝ่ายเขียนข้อความ
เรียงต่อกันไปคนละประโยค โดยไม่ปรึกษากันเลย เมื่อแต่ละคนเขียนเสร็จ ก็ส่งต่อไปให้คนอื่น ๆ ในกลุ่มผลัดกันเขียนทีละคน ภายในเวลา ๕ นาที สำหรับการเขียนนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะต้องดูข้อความจากประโยคตอนต้นให้เข้าใจ และเขียนข้อความต่อไปให้ต่อเนื่องกับประโยคนั้น ๆ  
๒.   นักเรียนทั้ง ๒ ฝ่ายส่งตัวแทนออกมาเล่าเรื่องที่เขียนติดต่อกันที่หน้า
ชั้นเรียน และให้เพื่อน ๆ วิจารณ์ติชม ครูแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้ภาษาในการเขียนแก่นักเรียน
๓.    นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๔.    แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คนทำกิจกรรม”แต่งนิทานภาพสลับ
คำ” โดยนำบัตรคำ และบัตรภาพที่กำหนดให้ช่วยกันแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่เหมาะสม
๕.    ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๖.     นักเรียนทุกคนทำใบงาน เขียนเรื่องตามจินตนาการตามความสนใจ
ของตนเองอย่างอิสระ
๗.    ครู และนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปว่าการเขียนตามจินตนาการ เป็น
การเขียนเรื่องราวที่มาจากความรู้สึกนึกคิดจินตนาการของผู้เขียนซึ่งจินตนาการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความคิดของผู้เขียน
๘. สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
      ๑. ใบความรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
      ๒. กิจกรรม “แต่งนิทานภาพสลับคำ”
      ๓. ใบงาน
๙. การประเมินผล
       ๑. วิธีการวัดและประเมินผล
            ๑.๑. การสังเกต
                     ๑.๑.๑. ความรับผิดชอบในการทำงาน
                     ๑.๑.๒. มารยาทในการเขียน
             ๑.๒. การตรวจผลงาน ใบงาน
        ๒. เกณฑ์การประเมินผล
             มีผลคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดร้อยละ ๗๐
      ๓. เครื่องมือประเมินผล
           ๓.๑. ใบงาน
           ๓.๒. แบบประเมินทักษะกระบวนการคิด
           ๓.๓ แบบประเมินความรับผิดชอบในการทำงาน
           ๓.๔ แบบประเมินมารยาทในการเขียน


เข้าชม : 22552
นำเสนอโดย : นางเทียมจิต หาญยุทธ
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพท.น่าน เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
ภาษาเขมรวันละคำ..ตอน รถโดยสารประจำทาง
โดย : [เข้าชม : 84 ]
ใบงานคัดไทย บทท่องจำมาตราตัวสะกด
โดย : [เข้าชม : 206 ]
บทท่องจำ ตัวสะกด 8 มาตรา
โดย : [เข้าชม : 315 ]
รู้ภาษาบ้างนะ ตอน ภาษาเขมรวันละคำ เสนอคำว่า..ฉันเชื่อ
โดย : [เข้าชม : 247 ]
รู้ภาษาบ้างนะ..ตอน พยัญชนะประเทศเพื่อนบ้าน
โดย : [เข้าชม : 260 ]
สู่อาเซียน เรียนรู้ภาษาเขมรวันละคำ ตอน คำว่า ภาพยนตร์
โดย : [เข้าชม : 419 ]
แบบหัดอ่านไทย ป.1 เล่ม 2 บทที่ 1
โดย : [เข้าชม : 561 ]
คัดไทย Bike for MOM
โดย : [เข้าชม : 849 ]
ดาวน์โหลดใบงาน เล่าเรื่องจากภาพ ชุด 2
โดย : [เข้าชม : 853 ]
ใบงานเล่าเรื่องจากภาพ
โดย : [เข้าชม : 973 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
คัดไทย Bike for MOM
สื่อเปรียบเทียบจำนวน
แบบหัดอ่านไทย ป.1 เล่ม 2 บทที่ 1
สู่อาเซียน เรียนรู้ภาษาเขมรวันละคำ ตอน คำว่า ภาพยนตร์
รู้ภาษาบ้างนะ..ตอน พยัญชนะประเทศเพื่อนบ้าน
รู้ภาษาบ้างนะ ตอน ภาษาเขมรวันละคำ เสนอคำว่า..ฉันเชื่อ
บทท่องจำ ตัวสะกด 8 มาตรา
ใบงานคัดไทย บทท่องจำมาตราตัวสะกด
ภาษาเขมรวันละคำ..ตอน รถโดยสารประจำทาง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |