[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เสาร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

แผนการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดจากการอบรมครูในโครงการ Intel Teach   

แผนจัดการเรียนรู้ : โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้ :  การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
    คำถามสร้างพลังคิด(Essential Question):ธรณีภาคในอดีตและปัจจุบัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร
    คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้(Unit Question):สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตจน
ถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกอย่างไร
   
คำถามประจำบทเรียน(Content Question):โครงสร้างของโลกประกอบด้วยกี่ชั้น และแต่ละชั้นมีลักษณะอย่างไร
พื้นโลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นดินกี่ส่วนและเป็นพื้นน้ำกี่ส่วนในปัจจุบันเราแบ่งเปลือกโลกออกเป็นกี่ส่วน
อะไรคือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
       โครงสร้างของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ประกอบด้วยเปลือกโลก(crust) แมนเทิล(mantle)  หรือชั้นที่อยูถัดจากเปลือกโลก
และแกนโลก (core) โดยโครงสร้างแต่ละชั้นจะมีความแตกต่างกันกล่าวคือ เปลือกโลกจะเป็นชั้นหินบาง แมนเทิลจะเป็นชั้นที่มีความร้อนสูง ซึ่งบางส่วนจะเป็นหินหนืด หรือเป็นหินที่หลอมเหลว สำหรับแกนโลกจะมีความร้อนสูงมาก ประกอบด้วยแร่ธาตุและหินที่หลอมละลาย แต่บริเวณใจกลางโลกที่มีความกดดันมหาศาลจะเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในสภาพที่เป็นของแข็ง การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จะช่วยทำให้เราเข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วย

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ  ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6
    6.1.(1) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณี
ความสำคัญผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้รายภาค
   1. การสำรวจทางธรณีในท้องถิ่นและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค  
   2.  การสำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณี  และผลของปรากฏการณ์ต่อสิ่งมีชีวิต
     และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้
   1.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ส่วนประกอบของโลกได้
   2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีป
   3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผ่นเปลือกโลก ตลอดจนอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้
   4. ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
    สิ่งแวดล้อมพร้อมนำเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการสอน
ชั่วโมงที่ 1  จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ส่วนประกอบของโลกได้
 1. ขั้นสร้างความสนใจ
     1.1 ครูให้นักเรียนสังเกตลูกโลกจำลอง แผนที่โลกและร่วมกันสนทนาถึงส่วนประกอบ
ต่าง ๆ เช่น
           1.1.1 พื้นผิวโลกแบ่งได้เป็น พื้นดินกี่ส่วนและ พื้นน้ำกี่ส่วน
           1.1.2 ส่วนใดของแผ่นดินที่เป็นภูเขา ที่ราบ และแม่น้ำ
           1.1.3 ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกับบางประเทศ เช่นประเทศจีนธิเบตและประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไร
    1.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกแต่ละกลุ่มนั่งล้อมวง เขียนสาเหตุที่ทำให้ลักษณะพื้นโลกมีความแตกต่างกันลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน โดยผลัดกันเขียน เมื่อคนที่ 1 เขียนเสร็จก็ส่งให้คนที่ 2 เขียน ทำเช่นนี้เรื่อยไป เมื่อครบทุกคนก็จะกลับมาเริ่มต้นที่คนแรกอีก นักเรียน 1 คนอาจเขียนได้หลายรอบ กำหนดเวลาให้
นักเรียนทำกิจกรรมนี้ภายในเวลา 10 นาที
    1.3  สุ่มกลุ่มและสุ่มนักเรียนออกมารายงานถึงสาเหตุดังกล่าวที่ตนได้เขียนไว้ นักเรียนกลุ่มอื่น
เพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกันออกไป และครูอธิบายสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงของเลือกโลกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นไปตามโครงสร้างภายในของโลก ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาถึงโครงสร้างภายในของโลกจากเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
 2. ขั้นสำรวจและค้นหา
  2.1 ครูสุ่มนักเรียนมา 2 คน เพื่อทำการสืบค้นข้อมูลเรื่อง โครงสร้างภายในโลก จากอินเตอร์เนต
โดยกำหนดเวลากลุ่มละ  5 นาที  เพื่อเตรียมสำหรับทำกิจกรรมต่อไป
  2.2 นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 1 เรื่องโครงสร้างภายในโลก โดยให้นักเรียนตัดแผ่นภาพ
Broken Circle เรื่อง โครงสร้างภายในเปลือกโลก เป็นชิ้นเล็กๆ รวมใส่กล่องไว้ด้วยกัน หลังจากตัดเสร็จแล้วให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อชิ้นส่วนเป็นวงกลม กลุ่มใดที่ต่อเสร็จก่อนครูให้คำชมเชยที่ช่วยกันทำให้เสร็จได้รวดเร็ว เมื่อทุกกลุ่มต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มที่ทำเสร็จก่อนกลุ่มอื่น เพื่อสรุปการทำงานกลุ่ม และการจัดจำแนกความสัมพันธ์ของกลุ่มคำ
  2.3 ครูและนักเรียนใช้ Broken Circle ประกอบการอภิปรายสรุปโครงสร้างภายในของโลก ที่
ประกอบด้วยเปลือกโลก แมนเทิล และแกนโลก และรายละเอียดของแต่ละส่วนของกลุ่มคำที่จำแนกตาม Broken Circle
  2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพโครงสร้างภายในของโลกจากรายละเอียดที่ได้
ร่วมกันสรุปลงในกระดาษวาดเขียน เมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วนำมาติดหน้าชั้นเรียนวิเคราะห์ความ
ถูกต้องร่วมกันทั้งชั้นเรียน
 3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
  3.1 นักเรียนทุกกลุ่มรับแผ่นกระดาษขาวแผ่นใหม่และสิ่งต่อไปนี้กลุ่มละ 1 อย่างได้แก่ ลูก
มะพร้าว ลำไย ไข่ไก่ หัวหอม และลูกบอล จะมีนักเรียน 2 กลุ่มได้รับสิ่งเดียวกัน นักเรียนวาดภาพโครงสร้างภายในของสิ่งที่ได้รับ เสร็จแล้วเขียนเปรียบเทียบโครงสร้างภายในสิ่งที่ได้รับและโครงสร้างภายในโลกว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน ส่วนใดที่แตกต่างกัน และนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออธิบายแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เปรียบเทียบว่าลักษณะของโครงสร้างภายในสิ่งที่ได้รับแต่ละชนิดกับโครงสร้างภายในโลกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  3.2  นักเรียนร่วมกันสรุปโครงสร้างภายในโลกว่าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เปลือกโลก แมนเทิล
และแก่นโล
 4. ขั้นขยายความรู้
  4.1 ครูแนะนำนำเรียนให้ศึกษาค้นคว้าลายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกจาก
หนังสือ วารสาร เอกสารในห้องสมุด และหรืออินเทอร์เน็ต
5. ขั้นประเมิน 
    5.1  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
    5.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรค   และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

ชั่วโมงที่ 2  จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีป
 1. ขั้นสร้างความสนใจ
  1.1 ให้นักเรียนตอบคำถาม “มีผู้กล่าวว่าแผ่นดินที่เราอยู่นี้มีการเคลื่อนที่” นักเรียนเชื่อหรือไม่
กับคำกล่าวนี้
  1.2  สุ่มนักเรียนที่ตอบไม่เชื่อเพื่อให้เหตุผล และสุ่มนักเรียนที่ตอบว่าเชื่อให้เหตุผล อธิบาย
ความเป็นไปได้ของเหตุผลนักเรียนทั้งสองคน จากนั้นครูให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อสนับสนุนการเรียนโดยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 เรื่องทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป ของอัลเฟรด เวเจเนอร์ นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพร้อมด้วย
 2. ขั้นสำรวจและค้นหา
  2.1 นักเรียนจับคู่กัน โดยให้แต่ละคู่ศึกษารายละเอียดทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปจากเอกสารใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป หลังจากนั้นผลัดกันเล่ารายละเอียดและความคิดเห็นที่มี
ต่อการเลื่อนไหลขอลทวีป
  2.2 จัดกลุ่มโดยรวมนักเรียน 2 คู่เป็น 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน ) วิเคราะห์ทฤษฎีการเลื่อนไหล
ของทวีป ข้อความใดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้ใส่เครื่องหมาย  พร้อมทั้งให้เหตุผลดังตาราง
 
 2.3 ครูสุ่มตัวอย่างกลุ่มและให้ตัวแทนกลุ่มออกรายงานผลการวิเคระาห์แลtอภิปรายร่วมกัน
  2.4 นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากใบงานที่     กิจกรรมที่สนับ
สนุนความคิดของเวเจเนอร์ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่ม ออกมารายงานผลการปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันอภิปราย และตอบคำถามท้ายกิจกรรม
 3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
  3.1 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหา 10 คำถาม ใช้คำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโครงสร้างภายในโลก
ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกให้ 1 คะแนน นักเรียนจดบันทึกคะแนนไว้ เมื่อครบ 10 ข้อ รวมคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ครูให้คำชมเชย
  3.2 นักเรียนอธิบายคำหรือข้อความต่อไปนี้ : อัลเฟรด เวเจเนอร์, แพนเจีย, แพนทาลาสซา,
ลอราเซีย, กอนวานาแลนด์, ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
4. ขั้นขยายความรู้
   4.1 แนะนำนักเรียนให้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนไหลของทวีปจาก
หนังสือ วารสาร เอกสารในห้องสมุดหรือข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต
5. ขั้นประเมิน
     5.1  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
     5.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรค   และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

ชั่วโมงที่ 3    จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผ่นเปลือกโลก ตลอดจนอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่น  
                       เปลือกโลกได้
1. ขั้นสร้างความสนใจ
  1.1 นักเรียนสังเกตแผนที่โลก ทบทวนการเลื่อนไหลของทวีป ที่อัลเฟรด เวเจเนอร์ เสนอแนว
ความคิดว่า ทวีปต่างๆ เคลื่อนที่จากกันอย่างช้าๆ โดยใช้เวลาหลายล้านปี จนมีรูปร่างอย่างที่แสดงในแผนที่โลก
2. ขั้นสำรวจและค้นหา
  2.1 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่   1 เรื่อง   กิจกรรมการต่อแผ่นปลือก
3. ขั้นอภิปรายและลงสรุป
  3.1 ครูอธิบายสรุปให้นักเรียนได้ฟังว่า เปลือกโลกประกอบไปด้วย เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดิน
นั้นคือทวีป และส่วนที่อยู่ใต้ทะเล มหาสมุทร
4. ขั้นขยายความรู้
  4.1 ห้นักเรียนศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลกจากหนังสือ วารสาร
เอกสารในห้องสมุด และหรือทางอินเทอร์เน็ต
5. ขั้นประเมิน


ชั่วโมงที่ 4  จุดประสงค์ นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และผลกระทบต่อสิ่งมี

                     ชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
1. ขั้นสร้างความสนใจ
       1.1 นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจำนวนหนึ่งแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อจัด
กลุ่มสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยครูตั้งประเด็นคำถามต่อไปนี้
             1.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
             1.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติ
2. ขั้นสำรวจและค้นหา
             2.1  มอบหมายให้นักเรียนจัดทำโครงงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”   แบ่งกลุ่มจัดทำกลุ่มละ 4 คน และให้นำเสนอโดยใช้โปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint 2003  และกำหนดกรอบการทำงาน ดังนี้
                    2.1.1 ชื่อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
                    2.1.2 จุดประสงค์ เพื่อนำเสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และ ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
             หมายเหตุ งานนี้จะต้องสั่งนักเรียนตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 ของการเรียนเนื้อหานี้ โดยให้เวลานักเรียนดำเนินการ
1 สัปดาห์
             2.2 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในห้องเรียน
             2.2 นักเรียนทุกคนทำการประเมินผลงานของเพื่อนที่นำเสนอ
3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
    3.1 ครูร่วมกับนักเรียนสรุปผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม โดยสรุปว่า เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
4. ขั้นขยายความรู้
    4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน เพื่อจัดทำเว็ปไซต์ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”  โดยกำหนดให้นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft Office
Publisher 2003 
    4.2 กำหนดรายละเอียดการดำเนินการจัดทำเว็ปไวต์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และกำหนระยะเวลาในการทำประมาณ 1 สัปดาห์ 
    4.3 ครูกำหนด Host ที่นักเรียนจะนำเว็ปไซต์ขึ้นไปแสดงผลงาน โดยใช้เว็ปไซต์ที่ครูจัดทำขึ้นมา www.kruchaiwat.com โดยครูอธิบายถึงการทำงานให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
    4.4 ครูตรวจผลงานเว็ปไซต์ของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินเว็ปไซต์ และแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนได้รับทราบผลการประเมิน
5. ขั้นประเมิน
    5.1  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
    5.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรค   และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

เวลาโดยประมาณสำหรับหน่วยการเรียนรู้: เวลา 2 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน 
   1.นักเรียนมีความรู้ในเรื่องส่วนประกอบและโครงสร้างของโลก
   2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานได้
   3. นักเรียนมีความสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้
   4. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมทำสิ่งพิมพ์ได้
   5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างเว็ปไซต์ได้
  
สื่อสิ่งพิมพ์
   หนังสือเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ของ สสวท
   คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์และอาวกาศของ สสวท
   ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีป
   ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
 
วัสดุอุปกรณ์ :   อุปกรณ์ทดลอง Broken Circle ตัวต่อเปลือกโลก

แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต
    ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ http://www.lesaproject.com/
   ดาราศาสตร์ออนไลน์ทางเลือกใหม่สำหรับครูไทย http://www.iastrocenter.com/
   การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก :  http://techno.obec.go.th/content/EarthCrust/index.htm
   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/nopparat_s/earthchanged/Chapter7/effect1.

htm
   การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก : http://www.krunok.net/wp-content/uploads/2007/10/platetectonic.swf

นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
   ดูแลนักเรียนที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ต่ำ  ให้ไปร่วมกลุ่มกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเพิ่มกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
การตรวจงานดูที่การพัฒนาที่สูงขึ้น ไม่ได้ดูที่ผลสัมฤทธิ์การทำงานให้ดำเนินการตามกรอบที่วางไว้

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : ให้ทำงานเพื่อนำเสนอผลงานให้ทำนอกเหนือจากกรอบที่กำหนดได้

การประเมินนักเรียน
ประเมินด้านความรู้ โดยมีวีการดังนี้
     1. การทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
       1.1 ทำการทดสอบการเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
         1.2  ทำการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน
     2. การตรวจชิ้นงานที่ให้นักเรียนทำการประเมินและใช้เครื่องมือ ดังนี้
         2.1 ประเมินสื่อ Poverpoint โดยใช้แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย
         2.2 ประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้แบบประเมินสื่อสิ่งพิมพ์นักเรียน
         2.3 แบบประเมินเว็ปไซต์
ประเมินด้านทักษะกระบวนการ โดยมีวีการประเมินดังนี้
    1. การทำงานกลุ่ม ใช้แบบสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม
    2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟร์แวร์  ใช้แบบสังเกต
ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
      1. การเข้าห้องเรียน  ใช้สมุด ปพ. 5 สำรวจชื่อต้นชั่วโมงและท้ายชั่วโมง
      2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้แบบสังเกต
คำสำคัญสำหรับการสืบค้น : โลก, โครงสร้างของโลก, เปลือกโลก, ธรณีภาค ,แผ่นเปลือกโลก, Pangaea
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก, เข้าชม : 19717
นำเสนอโดย : นายชัยวัฒน์ พลธรรม
กู่สวนแตงพิทยาคม
สพท.บร.ภ
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 12207 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 16188 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 12629 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 11942 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 13126 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 14106 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 14715 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 11632 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 14987 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 10390 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
มาอีกแล้วค่ะ ของดีๆๆ จาก สสวท
มาอีกแล้วค่ะ ของดีๆๆ จาก สสวท
มาอีกแล้วค่ะ ของดีๆๆ จาก สสวท
มา มา มา อีกแล้วค่ะ ของดีๆๆ จาก สสวท
มา มา มา อีกแล้วค่ะ ของดีๆๆ จาก สสวท
มา มา มา อีกแล้วค่ะ ของดีๆๆ จาก สสวท
The Anteater Game ( Opposite Verbs )
ดาวน์โหลดสื่อสอนคำศัพท์ทำด้วย PowerPoint
สื่อวีดีโอ นิทานสุภาษิตเรื่อง มดกับตั๊กแตน
สื่อวีดีโอนิทานคุณธรรม เรื่องแมงป่องกับเด็ก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |