[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เสาร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

แผนการจัดการเรียนรู้ : การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดจากการอบรมครูในโครงการ Intel Teach   

แผนจัดการเรียนรู้ : โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่อแผนจัดการเรียนรู้ :  การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

คำถามเพื่อกำหนดกรอบการเรียนรู้
    คำถามสร้างพลังคิด(Essential Question):ธรณีภาคในอดีตและปัจจุบัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร
    คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้(Unit Question):สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในอดีตจน
ถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกอย่างไร
   
คำถามประจำบทเรียน(Content Question):โครงสร้างของโลกประกอบด้วยกี่ชั้น และแต่ละชั้นมีลักษณะอย่างไร
พื้นโลกประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นดินกี่ส่วนและเป็นพื้นน้ำกี่ส่วนในปัจจุบันเราแบ่งเปลือกโลกออกเป็นกี่ส่วน
อะไรคือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
       โครงสร้างของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ประกอบด้วยเปลือกโลก(crust) แมนเทิล(mantle)  หรือชั้นที่อยูถัดจากเปลือกโลก
และแกนโลก (core) โดยโครงสร้างแต่ละชั้นจะมีความแตกต่างกันกล่าวคือ เปลือกโลกจะเป็นชั้นหินบาง แมนเทิลจะเป็นชั้นที่มีความร้อนสูง ซึ่งบางส่วนจะเป็นหินหนืด หรือเป็นหินที่หลอมเหลว สำหรับแกนโลกจะมีความร้อนสูงมาก ประกอบด้วยแร่ธาตุและหินที่หลอมละลาย แต่บริเวณใจกลางโลกที่มีความกดดันมหาศาลจะเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในสภาพที่เป็นของแข็ง การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จะช่วยทำให้เราเข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วย

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ  ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6
    6.1.(1) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณี
ความสำคัญผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์
สาระการเรียนรู้รายภาค
   1. การสำรวจทางธรณีในท้องถิ่นและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค  
   2.  การสำรวจและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณี  และผลของปรากฏการณ์ต่อสิ่งมีชีวิต
     และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้
   1.  มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ส่วนประกอบของโลกได้
   2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีป
   3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผ่นเปลือกโลก ตลอดจนอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้
   4. ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
    สิ่งแวดล้อมพร้อมนำเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการสอน
ชั่วโมงที่ 1  จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ส่วนประกอบของโลกได้
 1. ขั้นสร้างความสนใจ
     1.1 ครูให้นักเรียนสังเกตลูกโลกจำลอง แผนที่โลกและร่วมกันสนทนาถึงส่วนประกอบ
ต่าง ๆ เช่น
           1.1.1 พื้นผิวโลกแบ่งได้เป็น พื้นดินกี่ส่วนและ พื้นน้ำกี่ส่วน
           1.1.2 ส่วนใดของแผ่นดินที่เป็นภูเขา ที่ราบ และแม่น้ำ
           1.1.3 ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกับบางประเทศ เช่นประเทศจีนธิเบตและประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไร
    1.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกแต่ละกลุ่มนั่งล้อมวง เขียนสาเหตุที่ทำให้ลักษณะพื้นโลกมีความแตกต่างกันลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน โดยผลัดกันเขียน เมื่อคนที่ 1 เขียนเสร็จก็ส่งให้คนที่ 2 เขียน ทำเช่นนี้เรื่อยไป เมื่อครบทุกคนก็จะกลับมาเริ่มต้นที่คนแรกอีก นักเรียน 1 คนอาจเขียนได้หลายรอบ กำหนดเวลาให้
นักเรียนทำกิจกรรมนี้ภายในเวลา 10 นาที
    1.3  สุ่มกลุ่มและสุ่มนักเรียนออกมารายงานถึงสาเหตุดังกล่าวที่ตนได้เขียนไว้ นักเรียนกลุ่มอื่น
เพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกันออกไป และครูอธิบายสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงของเลือกโลกที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นไปตามโครงสร้างภายในของโลก ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาถึงโครงสร้างภายในของโลกจากเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
 2. ขั้นสำรวจและค้นหา
  2.1 ครูสุ่มนักเรียนมา 2 คน เพื่อทำการสืบค้นข้อมูลเรื่อง โครงสร้างภายในโลก จากอินเตอร์เนต
โดยกำหนดเวลากลุ่มละ  5 นาที  เพื่อเตรียมสำหรับทำกิจกรรมต่อไป
  2.2 นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่ 1 เรื่องโครงสร้างภายในโลก โดยให้นักเรียนตัดแผ่นภาพ
Broken Circle เรื่อง โครงสร้างภายในเปลือกโลก เป็นชิ้นเล็กๆ รวมใส่กล่องไว้ด้วยกัน หลังจากตัดเสร็จแล้วให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อชิ้นส่วนเป็นวงกลม กลุ่มใดที่ต่อเสร็จก่อนครูให้คำชมเชยที่ช่วยกันทำให้เสร็จได้รวดเร็ว เมื่อทุกกลุ่มต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มที่ทำเสร็จก่อนกลุ่มอื่น เพื่อสรุปการทำงานกลุ่ม และการจัดจำแนกความสัมพันธ์ของกลุ่มคำ
  2.3 ครูและนักเรียนใช้ Broken Circle ประกอบการอภิปรายสรุปโครงสร้างภายในของโลก ที่
ประกอบด้วยเปลือกโลก แมนเทิล และแกนโลก และรายละเอียดของแต่ละส่วนของกลุ่มคำที่จำแนกตาม Broken Circle
  2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพโครงสร้างภายในของโลกจากรายละเอียดที่ได้
ร่วมกันสรุปลงในกระดาษวาดเขียน เมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วนำมาติดหน้าชั้นเรียนวิเคราะห์ความ
ถูกต้องร่วมกันทั้งชั้นเรียน
 3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
  3.1 นักเรียนทุกกลุ่มรับแผ่นกระดาษขาวแผ่นใหม่และสิ่งต่อไปนี้กลุ่มละ 1 อย่างได้แก่ ลูก
มะพร้าว ลำไย ไข่ไก่ หัวหอม และลูกบอล จะมีนักเรียน 2 กลุ่มได้รับสิ่งเดียวกัน นักเรียนวาดภาพโครงสร้างภายในของสิ่งที่ได้รับ เสร็จแล้วเขียนเปรียบเทียบโครงสร้างภายในสิ่งที่ได้รับและโครงสร้างภายในโลกว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน ส่วนใดที่แตกต่างกัน และนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่ออธิบายแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เปรียบเทียบว่าลักษณะของโครงสร้างภายในสิ่งที่ได้รับแต่ละชนิดกับโครงสร้างภายในโลกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
  3.2  นักเรียนร่วมกันสรุปโครงสร้างภายในโลกว่าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เปลือกโลก แมนเทิล
และแก่นโล
 4. ขั้นขยายความรู้
  4.1 ครูแนะนำนำเรียนให้ศึกษาค้นคว้าลายละเอียดเพิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกจาก
หนังสือ วารสาร เอกสารในห้องสมุด และหรืออินเทอร์เน็ต
5. ขั้นประเมิน 
    5.1  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
    5.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรค   และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

ชั่วโมงที่ 2  จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีป
 1. ขั้นสร้างความสนใจ
  1.1 ให้นักเรียนตอบคำถาม “มีผู้กล่าวว่าแผ่นดินที่เราอยู่นี้มีการเคลื่อนที่” นักเรียนเชื่อหรือไม่
กับคำกล่าวนี้
  1.2  สุ่มนักเรียนที่ตอบไม่เชื่อเพื่อให้เหตุผล และสุ่มนักเรียนที่ตอบว่าเชื่อให้เหตุผล อธิบาย
ความเป็นไปได้ของเหตุผลนักเรียนทั้งสองคน จากนั้นครูให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อสนับสนุนการเรียนโดยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 เรื่องทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป ของอัลเฟรด เวเจเนอร์ นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพร้อมด้วย
 2. ขั้นสำรวจและค้นหา
  2.1 นักเรียนจับคู่กัน โดยให้แต่ละคู่ศึกษารายละเอียดทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปจากเอกสารใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป หลังจากนั้นผลัดกันเล่ารายละเอียดและความคิดเห็นที่มี
ต่อการเลื่อนไหลขอลทวีป
  2.2 จัดกลุ่มโดยรวมนักเรียน 2 คู่เป็น 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน ) วิเคราะห์ทฤษฎีการเลื่อนไหล
ของทวีป ข้อความใดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้ใส่เครื่องหมาย  พร้อมทั้งให้เหตุผลดังตาราง
 
 2.3 ครูสุ่มตัวอย่างกลุ่มและให้ตัวแทนกลุ่มออกรายงานผลการวิเคระาห์แลtอภิปรายร่วมกัน
  2.4 นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากใบงานที่     กิจกรรมที่สนับ
สนุนความคิดของเวเจเนอร์ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่ม ออกมารายงานผลการปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันอภิปราย และตอบคำถามท้ายกิจกรรม
 3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
  3.1 นักเรียนแข่งขันตอบปัญหา 10 คำถาม ใช้คำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโครงสร้างภายในโลก
ข้อใดที่นักเรียนตอบถูกให้ 1 คะแนน นักเรียนจดบันทึกคะแนนไว้ เมื่อครบ 10 ข้อ รวมคะแนน กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ครูให้คำชมเชย
  3.2 นักเรียนอธิบายคำหรือข้อความต่อไปนี้ : อัลเฟรด เวเจเนอร์, แพนเจีย, แพนทาลาสซา,
ลอราเซีย, กอนวานาแลนด์, ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
4. ขั้นขยายความรู้
   4.1 แนะนำนักเรียนให้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนไหลของทวีปจาก
หนังสือ วารสาร เอกสารในห้องสมุดหรือข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต
5. ขั้นประเมิน
     5.1  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
     5.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรค   และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

ชั่วโมงที่ 3    จุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผ่นเปลือกโลก ตลอดจนอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่น  
                       เปลือกโลกได้
1. ขั้นสร้างความสนใจ
  1.1 นักเรียนสังเกตแผนที่โลก ทบทวนการเลื่อนไหลของทวีป ที่อัลเฟรด เวเจเนอร์ เสนอแนว
ความคิดว่า ทวีปต่างๆ เคลื่อนที่จากกันอย่างช้าๆ โดยใช้เวลาหลายล้านปี จนมีรูปร่างอย่างที่แสดงในแผนที่โลก
2. ขั้นสำรวจและค้นหา
  2.1 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่   1 เรื่อง   กิจกรรมการต่อแผ่นปลือก
3. ขั้นอภิปรายและลงสรุป
  3.1 ครูอธิบายสรุปให้นักเรียนได้ฟังว่า เปลือกโลกประกอบไปด้วย เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดิน
นั้นคือทวีป และส่วนที่อยู่ใต้ทะเล มหาสมุทร
4. ขั้นขยายความรู้
  4.1 ห้นักเรียนศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลกจากหนังสือ วารสาร
เอกสารในห้องสมุด และหรือทางอินเทอร์เน็ต
5. ขั้นประเมิน


ชั่วโมงที่ 4  จุดประสงค์ นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และผลกระทบต่อสิ่งมี

                     ชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
1. ขั้นสร้างความสนใจ
       1.1 นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจำนวนหนึ่งแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อจัด
กลุ่มสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยครูตั้งประเด็นคำถามต่อไปนี้
             1.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
             1.1.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติ
2. ขั้นสำรวจและค้นหา
             2.1  มอบหมายให้นักเรียนจัดทำโครงงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”   แบ่งกลุ่มจัดทำกลุ่มละ 4 คน และให้นำเสนอโดยใช้โปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint 2003  และกำหนดกรอบการทำงาน ดังนี้
                    2.1.1 ชื่อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
                    2.1.2 จุดประสงค์ เพื่อนำเสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และ ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
             หมายเหตุ งานนี้จะต้องสั่งนักเรียนตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 ของการเรียนเนื้อหานี้ โดยให้เวลานักเรียนดำเนินการ
1 สัปดาห์
             2.2 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในห้องเรียน
             2.2 นักเรียนทุกคนทำการประเมินผลงานของเพื่อนที่นำเสนอ
3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป
    3.1 ครูร่วมกับนักเรียนสรุปผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม โดยสรุปว่า เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นที่จะต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
4. ขั้นขยายความรู้
    4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน เพื่อจัดทำเว็ปไซต์ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม”  โดยกำหนดให้นักเรียนใช้โปรแกรม Microsoft Office
Publisher 2003 
    4.2 กำหนดรายละเอียดการดำเนินการจัดทำเว็ปไวต์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และกำหนระยะเวลาในการทำประมาณ 1 สัปดาห์ 
    4.3 ครูกำหนด Host ที่นักเรียนจะนำเว็ปไซต์ขึ้นไปแสดงผลงาน โดยใช้เว็ปไซต์ที่ครูจัดทำขึ้นมา www.kruchaiwat.com โดยครูอธิบายถึงการทำงานให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
    4.4 ครูตรวจผลงานเว็ปไซต์ของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินเว็ปไซต์ และแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนได้รับทราบผลการประเมิน
5. ขั้นประเมิน
    5.1  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
    5.2  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหา อุปสรรค   และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น

เวลาโดยประมาณสำหรับหน่วยการเรียนรู้: เวลา 2 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง

ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรียน 
   1.นักเรียนมีความรู้ในเรื่องส่วนประกอบและโครงสร้างของโลก
   2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานได้
   3. นักเรียนมีความสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้
   4. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมทำสิ่งพิมพ์ได้
   5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างเว็ปไซต์ได้
  
สื่อสิ่งพิมพ์
   หนังสือเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ของ สสวท
   คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์และอาวกาศของ สสวท
   ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีป
   ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
 
วัสดุอุปกรณ์ :   อุปกรณ์ทดลอง Broken Circle ตัวต่อเปลือกโลก

แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต
    ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ http://www.lesaproject.com/
   ดาราศาสตร์ออนไลน์ทางเลือกใหม่สำหรับครูไทย http://www.iastrocenter.com/
   การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก :  http://techno.obec.go.th/content/EarthCrust/index.htm
   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/nopparat_s/earthchanged/Chapter7/effect1.

htm
   การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก : http://www.krunok.net/wp-content/uploads/2007/10/platetectonic.swf

นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
   ดูแลนักเรียนที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ต่ำ  ให้ไปร่วมกลุ่มกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเพิ่มกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
การตรวจงานดูที่การพัฒนาที่สูงขึ้น ไม่ได้ดูที่ผลสัมฤทธิ์การทำงานให้ดำเนินการตามกรอบที่วางไว้

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ : ให้ทำงานเพื่อนำเสนอผลงานให้ทำนอกเหนือจากกรอบที่กำหนดได้

การประเมินนักเรียน
ประเมินด้านความรู้ โดยมีวีการดังนี้
     1. การทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
       1.1 ทำการทดสอบการเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
         1.2  ทำการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน
     2. การตรวจชิ้นงานที่ให้นักเรียนทำการประเมินและใช้เครื่องมือ ดังนี้
         2.1 ประเมินสื่อ Poverpoint โดยใช้แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย
         2.2 ประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้แบบประเมินสื่อสิ่งพิมพ์นักเรียน
         2.3 แบบประเมินเว็ปไซต์
ประเมินด้านทักษะกระบวนการ โดยมีวีการประเมินดังนี้
    1. การทำงานกลุ่ม ใช้แบบสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม
    2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟร์แวร์  ใช้แบบสังเกต
ประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
      1. การเข้าห้องเรียน  ใช้สมุด ปพ. 5 สำรวจชื่อต้นชั่วโมงและท้ายชั่วโมง
      2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้แบบสังเกต
คำสำคัญสำหรับการสืบค้น : โลก, โครงสร้างของโลก, เปลือกโลก, ธรณีภาค ,แผ่นเปลือกโลก, Pangaea
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก, เข้าชม : 23223
นำเสนอโดย : นายชัยวัฒน์ พลธรรม
กู่สวนแตงพิทยาคม
สพท.บร.ภ
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 16609 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 18981 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 14701 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 14026 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 15271 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 15968 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 17504 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 13368 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 17369 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 12255 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
สื่อการสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้
บริการนิเทศทางไกลออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ชุดการสอน เรื่องสารละลาย คอลลอยด์และสารแขวนลอย
Bathroom
ส่วนประกอบของโลก
โปรแกรมนำเสนอบทเรียนเรื่อง กระบวนการเปลื่ยนแปลงของเปลือกโลก
ความน่าจะเป็น(10)
The Anteater ( Prepositions )
ไขมัน
งานแผ่นดินพระนารายณ์ ร่วมแต่งไทยทั้งเมือง
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |