[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
การรับสารด้วยการฟัง
อังคาร ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2553

การฟังเป็นทักษะการรับสารที่สำคัญ   

อกสารประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ท๓๔๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

การรับสารด้วยการฟัง
 การฟัง  คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นกระบวนการทำงานของสมอง  
            ส่วนการได้ยินเป็นจุดเริ่มต้นของการฟัง เป็นเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทหู
ตามปกติ

จุดมุ่งหมายของการฟัง
 ๑.   เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การฟังประเภทนี้ทำให้มนุษย์คงความสัมพันธ์ที่ดี
ตลอดไปซึ่งเป็นพฤติกรรมปรกติของมนุษย์
 ๒.  เพื่อความเพลิดเพลิน   เป็นการฟังเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด จัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการ  การฟังประเภทนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ฟัง.
 ๓.  เพื่อรับความรู้    เป็นการฟังเรื่องราว ข่าวสาร วิชาการ ข้อเสนอแนะ  
ผู้ฟังต้องจดจำสาระและใช้ความคิด  วิเคราะห์  ตีความ  สังเคราะห์  และประเมินค่าตามลำดับ
 ๔.  เพื่อได้คติชีวิตและความจรรโลงใจ   จรรโลงใจ คือ การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
 การฟังเพื่อได้คติชีวิตและความจรรโลงใจ มีผลทำให้ผู้ฟังเกิดวิจารณญาติ  เกิดสติปัญญา 
มีความสุขุม  ผู้ฟังจึงต้องตั้งใจฟัง    และการฟังประเภทนี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต 
เพราะจะช่วยให้ผู้ฟังมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม และไปในทางที่สร้างสรรค์
 เลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ  รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ตนพิจารณาแล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผล
หรือขัดต่อสภาพความเป็นจริง

การฟังให้สัมฤทธิ์ผล

ฟังให้สัมฤทธิ์ผล  หมายถึง  ฟังให้ได้รับความสำเร็จ  การฟังให้สัมฤทธิ์ผลจะมีระดับสูงหรือต่ำ มากน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ  โอกาสของการฟัง  และระดับขั้นของการฟัง  ดังนั้นขั้นแรกผู้ฟังจึงควรวิเคราะห์โอกาสที่ฟัง

โอกาสของการฟัง
           ๑. การฟังระหว่างบุคคล  เป็นการฟังที่ไม่เป็นทางการ เช่นฟังการสนทนา  การสอบถาม คำแนะนำ
           ๒. การฟังในกลุ่มขนาดเล็ก เป็นการฟังกึ่งทางการเช่นารปรึกษาหารือร่วมกัน วางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
           ๓. การฟังในที่ประชุม เป็นการฟังที่เป็นทางการ  ผู้ฟังต้องรักษากิริยามารยาท  เช่น ฟังการบรรยาย  สาธิต
           ๔. การฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการฟังที่ไม่เป็นทางการ


ระดับขั้นของการฟังให้สัมฤทธิ์ผล
  ๑. ทราบว่าจุดประสงค์ได้แก่อะไร
  ๒. ทราบว่าเนื้อความครบถ้วนแล้วหรือไม่//อย่างไร
  ๓. พิจารณาได้ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ //เพราะอะไร
  ๔. เห็นว่าสารนั้นมีคุณค่าหรือไม่  อย่างไร
ใช้ดุลยพินิจแล้วผู้ฟังยังสามารถบอกได้อีกว่าสารที่ส่งมามีคุณค่าเพียงใด  ในแง่ใดบ้าง
ถ้าสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ถือว่าผู้ฟังสามารถฟังได้สัมฤทธิ์ผลสูงมากเป็นพิเศษ
 คำว่า "ดุลยพินิจ" หมายถึง  การใช้ปัญญาพิจารณาด้วยความไม่เอนเอียง ปราศจากอคติ 
เป็นความสามารถที่ค่อย ๆ เจริญขึ้นในตัวบุคคลเมื่อมีโอกาสได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
จากบิดา มารดา ครู อาจารย์ สภาพแวดล้อม


การฝึกฟังให้สัมฤทธิ์ผล
 ๑.  ฟังเรื่องที่ไม่ยากและไม่ยาวจนเกินไป เช่น  ฟังข่าววิทยุ และโทรทัศน์แล้วสามารถจับสาระ
ของเรื่องมาเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
 ๒. หาโอกาสฟังสิ่งที่มีสารประโยชน์อยู่เป็นนิจ เช่น ฟังรายการสารคดีทางวิทยุและโทรทัศน์ 
 แล้วนำมาวิเคราะห์วิจารณ์กับผู้ที่ได้ฟังรายการด้วยกัน จะช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง
ของเราให้สัมฤทธิ์ผลสูงขึ้น
 ๓. หมั่นฟังการบรรยายหรือการอภิปรายในโอกาสต่าง ๆ เช่น สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ วันครู 
วันเด็ก
 ๔. บันทึกเรื่องที่ได้ยินได้ฟังไว้เสมอ  เพื่อสามารถที่จะเก็บข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้
    ตรวจสอบภายหลัง

มารยาทในการฟัง
  ๑. การฟังเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ผู้ฟังพึงสำรวมกิริยาอาการ สบตากับผู้พูดเป็นระยะ ๆ
ให้พอหมาะ แต่ไม่ถึงกับจ้องหน้า ไม่ชิงพูดก่อนที่คู่สนทนาจะพูดจบความ ถ้าฟังไม่เข้าใจควรถามเมือผู้พูดพูดจบกระแสความ
  ๒. การฟังในที่ประชุม  ในที่ประชุมขณะที่ประธานหรือผู้ร่วมประชุมคนอื่นพูด 
เราจำเป็นต้องตั้งใจฟัง อาจจดข้อความสำคัญไว้  ไม่ควรพูดกระซิบกับคนอื่นที่อยู่ข้างเคียง
ไม่ควรพูดแซงขึ้นต้องฟังจนจบแล้วจึงขออนุญาตพูด
  ๓. การฟังในที่สาธารณะ ข้อควรระวังสำหรับการฟังในที่สาธารณะ เช่น โรงละคร
โรงภาพยนตร์ มีดังนี้
   ๑)  รักษาความสงบ ไม่พูดคุย ไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่กำลังดูหรือฟังอยู่
ไม่นำของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทาน  ไม่นำเด็กเล็กเกินไปเข้าไปชมด้วย
   ๒) ไม่เดินเข้าเดินออกบ่อย ๆ ถ้าจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้น
ควรเลือกที่นั่งอยู่ริมหรือใกล้ประตูทางเดิน
   ๓) ไม่ควรแสดงกิริยาอาการที่ไม่สมควรระหว่างเพื่อนต่างเพศในโรงมหรสพ
เพราะเป็นการทำลายค่านิยมทางด้านวัฒนธรรมไทยเข้าชม : 33118
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
แอพรวมคำที่มักเขียนผิด
โดย : [เข้าชม : 1106 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5829 ]
ใบงานคัดไทยครูเอมฤดี โพธิจักร ร.ร.บ้านตะโนน สพป.สร.3
โดย : [เข้าชม : 5213 ]
มานีมานะ ป.1 เล่ม2 ดาวน์โหลดฟรี
โดย : [เข้าชม : 9011 ]
สอนอ่าน..ผ่านจอทีวี
โดย : [เข้าชม : 8214 ]
อบรมออนไลน์สร้างสื่อ E-book
โดย : [เข้าชม : 10469 ]
หัดอ่านออกเสียง กับครูเหลิม
โดย : [เข้าชม : 16014 ]
ดาวน์โหลด E-BOOK หัดอ่านไทยหลักสูตร 2503 และ หลักสูตร 2521
โดย : [เข้าชม : 16178 ]
ดาวน์โหลดไฟล์(เก็บไว้เพื่อใส่ในแฟลชไดร๊ฟสำหรับเสียบจอทีวี)
โดย : [เข้าชม : 16945 ]
เปิด อีบุ๊ค มานีมานะ ป.1 เล่ม1
โดย : [เข้าชม : 16297 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2011 - ชีววิทยา
ความน่าจะเป็น(3)
ความน่าจะเป็น (4)
ความน่าจะเป็น(5)
ความหมายของข้อมูล ป.๑
The Haunted House
Loves Me, Loves Me Not
Valentine's Day
ความน่าจะเป็น(6)
ความน่าจะเป็น(7)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |