[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
แนะแนวอาชีพ พยาบาล
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ เป็นอาชีพที่ได้รับสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก   

อาชีพที่ได้รับสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากคือผู้ปฏิบัติอาชีพพยาบาล ซึ่ง ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยทั้งทางกายและจิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ รักษาและป้องกันโรค  ลักษณะอาชีพพยาบาลมีดังนี้

 

                                                                         

                    ที่มาของภาพ : http://images.google.co.

ชื่ออาชีพ พยาบาล Nurse  
 
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ ทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยทั้งทางกายและจิต
  ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ   รักษาและป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ 
  วางแผนและให้บริการด้านพยาบาล และทำหน้าที่ช่วยแพทย์ ในโรงพยาบาล
  หรือสถานพยาบาล
ลักษณะของงานที่ทำ
  รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้    รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ 
ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกัน   และควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ
สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน
มอบหมาย    สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัย   แขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้
สภาพการจ้างงาน 
  สำหรับหน่วยงานราชการพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนอัตรา 6,360 บาท ส่วนพยาบาลที่สำเร็จ  การศึกษาระดับปริญญาโทได้รับเงินเดือนอัตรา 7,780 บาท และปริญญาเอกได้รับเงินเดือนอัตรา 10,600 บาท    ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนประมาณ 7,000 -7,600 บาท   สำหรับหน่วยงานเอกชน พยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 13,900 บาท   ค่าอยู่เวร เวรละ 250 บาท ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยจากค่าอยู่เวรประมาณเดือนละ 2,500 - 3,000 บาท ซึ่งพยาบาลเอกชน   จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,000 บาทมีสวัสดิการที่พักและสิทธิพิเศษ อื่นๆ ตามเงื่อนไขการตกลงกับผู้ว่าจ้าง    ผู้ปฏิบัติงานอาชีพพยาบาลโดยปกติทำงานวันละ 8 - 9 ชั่วโมง และมีการเข้าเวรทำงานตามที่กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ
   นอกจากนี้ พยาบาลที่ออกเวรแล้วสามารถหารายได้พิเศษในการรับจ้างเฝ้าไข้ ให้กับคนไข้อีกด้วย 
สภาพการทำงาน
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล(คลีนิค) สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพ   สถานสงเคราะห์ เด็ก หรือคนชรา สถานอนุบาลเด็กทารกหรือเด็กก่อนวัยเรียน สถานการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย   และมหาวิทยาลัย สถานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอนามัย/คลีนิคในชุมชนพยาบาลประจำบ้าน หรือส่วนบุคคล เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง หรือพยาบาลศาสตร์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค  (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน)
3. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ
5. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
6. มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ
   ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้: เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องเลือกเรียน/ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์) จากนั้นจึงจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  ในสาขาวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งนี้การศึกษา
  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา ค่อนข้างดีด้วย 
  โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 62 ล้านคน ความต้องการพยาบาลเพื่อทำการรักษาพยาบาลต้องเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากรประกอบกับรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสนใจในสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยได้พยายามขยายบริการออกไปให้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องใช้พยาบาลในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาคเอกชนได้ขยายตัว มากขึ้น เพื่อบริการประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรม
  สำนักงานประกันภัย บริษัทขายยาและเคมีภัณฑ์ บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ ต้องการพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาล หรือ  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพอนามัยแก่พนักงานในสถานประกอบการ หรือให้คำปรึกษาแนะนำ ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้    ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลสามารถไปประกอบวิชาชีพส่วนตัวได้ เช่น เปิดสถานดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็กก่อนวัยเรียนผู้สูงอายุ   หรือรับจ้างปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กหรือดูแล ผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้น แนวโน้มของโอกาสในการมีงานทำของอาชีพนี้ ยังคงมีอยู่ค่อนข้างสูง   จึงสามารถหางานทำได้ ไม่ยากนัก
  โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นข้าราชการ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับตำแหน่ง และเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วขึ้นและสามารถ
 เป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ ในรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกัน ส่วนในโรงพยาบาลภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้าง  การบริหารงานขององค์กรหรือสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้ คือเป็นเจ้าของสถานพยาบาล สถานดูแลเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และผู้สูงอายุ หรือศึกษาต่อเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาเอก 
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ธุรกิจประกันชีวิต นักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น   International HIV/AIDS Research Project เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือที่ปรึกษาในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน    หรือเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำ Product Specialist ให้บริษัทขายยา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
  สาธารณสุขจังหวัดตามภูมิลำเนา โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีทั่วประเทศ
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
  วิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฎฯ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  ตลอดจนโรงพยาบาลสังกัด กทม.(วชิรพยาบาล) และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
  คณะพยาบาลศาตร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) สำหรับโรงพยาบาลเอกชนที่มีวิทยาลัยพยาบาล เช่น โรงพยาบาลหัวเฉียว
 โรงพยาบาลมิชชั่น ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องการทำงาน สามารถค้นหาข้อมูลได้จากหน่วยงานที่ตนศึกษาอยู่
  สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัด เว็บไซต์เอกชนต่างๆหนังสือพิมพ์ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 

ที่มาของข้อมูล: http://www.jobnorththailand.com/เข้าชม : 106002
นำเสนอโดย : นางจิราภรณ์ รัตนพงศ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
โดย : [เข้าชม : 9793 ]
รักไม่ต้องการเวลา
โดย : [เข้าชม : 7047 ]
เด็กไทยทำดี
โดย : [เข้าชม : 6669 ]
เพลงประกอบกิจกรรมรอบกองไฟ
โดย : [เข้าชม : 10195 ]
โครงการประกวดภาพวาด ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”
โดย : [เข้าชม : 6262 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 7542 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6603 ]
บทเรียนสำเร็จรูป
โดย : [เข้าชม : 6697 ]
มอบสื่อเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย การสอนแบบโครงการ
โดย : [เข้าชม : 10272 ]
วีดีโอนิทานคุณธรรมเรื่องชาวนากับงูเห่า
โดย : [เข้าชม : 7054 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
รูปแบบการสอนคิดเพื่อพัฒนาการคิด
e-book เรื่อง สมบัติของธาตและสารประกอบ สำหรับสายศิลป์นะครับ
การ์ตูน Animation เรื่องพันธะเคมี
โน้ตเพลงแม่ของแผ่นดิน
การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML ครั้งที่ 4
การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML ครั้งที่ 3
ครูร้อยเอ็ดเก็บเงิน 7แสนในห้องน้ำปั๊มส่งคืนเจ้าของ ความดีที่ไม่ต้องเลือกเวลาทำ
"ทองม้วนจมูกข้าวสาลี"ขนมไทยสไตล์สุขภาพ
สนุกกับเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Version BETA
ฟังก์ชันคอมโพสิท
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |