[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
ศุกร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

ชุดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ   

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีที่ทำวิจัย 2551

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะทางสังคมและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของนักเรียนโดยการทดสอบค่า
t-test แบบ Dependent ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 84.60/83.70 นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในระดับมาก ( X = 4.44 , S.D. = 0.74)


แหล่งข้อมูล : นายมนัส จันทร์มี ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

  เข้าชม : 4431
นำเสนอโดย : ณัฐฎา แสงคำ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์ เขต 40
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ล่าสุด
เผยแพร่งาน ครูสุรเดช แพงมาก
โดย : [เข้าชม : 16436 ]
แบบฝึก cai การบวกสามจำนวนระดับชั้น ป.1
โดย : [เข้าชม : 18880 ]
สิ่งแวดล้อม
โดย : [เข้าชม : 14617 ]
เผยแพร่ผลงานครูมันทนี วันทอง
โดย : [เข้าชม : 13934 ]
INTERACTIVE SIMULATIONS และโปรแกรม SCILAB
โดย : [เข้าชม : 15167 ]
สารประกอบของคาร์บอน
โดย : [เข้าชม : 15869 ]
เผยแพร่งานวิจัยนิภาพร บัวชม
โดย : [เข้าชม : 17376 ]
คืนวันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 นี้ มาชม Blue Moon กันค่ะ
โดย : [เข้าชม : 13269 ]
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและคู่
โดย : [เข้าชม : 17262 ]
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย : [เข้าชม : 12176 ]
 10 สื่อการเรียนการสอน Text Random
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 2
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 3
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 4
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 5
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 6
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 7
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 9
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 8
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 10
การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม desktopAuther ตอนที่ 11
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |