[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางนฤมล หลักคำ
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6895/0]
สำนวนไทย
สำนวนไทย คำว่า "ใจ" ใช้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางนฤมล หลักคำ
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 28142/2]
นิทานเล่มเล็ก
นิทานเล่มเล็ก เรื่อง คำนาม
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ณัฏฐ์ชรินท์ ตลอดพงษ์
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 123497/21]
เกมประกอบการสอนภาษาไทย
.
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 4808/4]
สนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม Lesson 9 - What's your name again?
ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก มาเรียนภาษาอังฤษที่เริ่มต้นจากง่าย ๆ กันดีกว่า รับรองว่าจะเก่งโดยไม่รู้ตัว
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : นิวรรณ ไชยรัตน์
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6290/1]
เผยแพร่สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 คอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกๆด้านเช่นด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านธนาคารเป็นต้น โดยเฉพาะด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถนำไปใช้ในการเรีย
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายวิสาร สุทธิสว่าง
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6446/2]
หลักการและทฤษฎีคอร์ดเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับคู่เสียง การสร้างคอร์ด ชื่อ และการจับคอร์ดสำหรับคีย์บอร์ด ประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : อนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 3730/10]
เสร็จแล้วครับ... การฝึกดีดจะเข้เบื้องต้น(บทเรียนที่ 3)
การฝึกดีดจะเข้เบื้องต้น(บทเรียนที่ 3 ประวััติความเป็นมา)
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Pongsuda Phoocharoen
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 3794/0]
ใบงาน Tree Diagram ตอนที่ 2
Click เข้าไปใช้ใบงาน Tree Diagram ชุดที่ 2
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 12569/3]
สนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม Lesson 8 - What's your name?
ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก มาเรียนภาษาอังฤษที่เริ่มต้นจากง่าย ๆ กันดีกว่า รับรองว่าจะเก่งโดยไม่รู้ตัว
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 14732/58]
เทคนิคการเขียนประกาศ
บทเรียนช่วยสอนเทคนิคการเขียนประกาศ มีเนื้อพร้อมแบบฝึกหัด
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นายเฉลิมชัย ถึงดี
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 2887/6]
ใบงานคณิตศาสตร์อัจฉริยะ
1. ปรับความยากง่ายเพียงเลื่อนที่วงกลมสีแดง 2.คลิก Change เปลี่ยนโจทย์.. 3. แล้วสั่งพิมพ์โดยคลิกที่ Print
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : นายนพณัฐ พงษ์วัน
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 3744/5]
สนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเริ่ม Lesson 7 - Review
ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก มาเรียนภาษาอังฤษที่เริ่มต้นจากง่าย ๆ กันดีกว่า รับรองว่าจะเก่งโดยไม่รู้ตัว
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 11416/41]
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่านรางวัลยอดเยียม สพท,ลำปาง2 (ตอนที่2)
การบูรณาการกิจกรรมรักการอ่าน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6366/41]
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่านรางวัลยอดเยียม สพท,ลำปาง2 (ตอนที่1)
การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสู่กิจกรรมรักการอ่านสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 4760/40]
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมนำการคิด
แนวทางการบูรณาการวิชาภาษาไทยสู่การจัดกิจกรรมคุณธรรมนำการคิด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 4102/40]
แนวทางการเขียนนิทานคุณธรรมสร้างสรรค์เยาวชน
กลวิธีการเขียนที่สร้างสรรค์หลากหลายย่อมสร้างจุดเด่นและจุดสนใจแก่ผู้อ่าน
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 4156/38]
หลักการทำโครงงานคุณธรรมรางวัลพระราชทาน
แนวทางการจัดทำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสู่โล่เกียรติยศพระราชทาน
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6203/1]
กิจกรรมหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย
กิจกรรมที่ใช้นำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย มีจำนวน ๑๐ กิจกรรม

แสดงหน้าที่<- 215 จากทั้งหมด 225 หน้า ->
<< 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |