[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
การใช้พจนานุกรมจะต้องปฏิบัติตามหลักการใช้พจนานุกรม เรียงลำดับพยัญชนะ สระก่อนหลัง   

๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ป ๓/๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑) อธิบายวิธีการใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้ ๒) ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำที่กำหนดได้ ๓. สาระสำคัญ การใช้พจนานุกรมจะต้องปฏิบัติตามหลักการใช้พจนานุกรม เรียงลำดับพยัญชนะ สระก่อนหลัง ๔.สาระการเรียนรู้ พจนานุกรม คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำและวลี เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ให้ตัวสะกดที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียง ชนิดของคำ ความหมาย หรือคำจำกัดความของคำ ประวัติของคำ วิธีใช้คำ ตัวย่อ คำเหมือน คำพ้อง คำที่มีความหมายตรงข้าม นอกจากนี้คำบางคำอาจมีแผนภูมิ ตาราง หรือภาพประกอบ เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้น สมรรถนะสำคัญ ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร ๕.๒ ความสามารถในการคิด ๑) ทักษะการสำรวจ ๒) ทักษะการแปลความ ๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑. มีวินัย ๒. ใฝ่เรียนรู้ ๓. มีความรับผิดชอบ ๗. คำถามสำคัญ การใช้พจนานุกรมมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างไร ๘. หลักฐานการเรียนรู้ ใบงานการใช้พจนานุกรม ๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ๑) หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.๓ ๒) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓) เกมภาพสร้างคำ ๔) ใบงาน เรื่อง การใช้พจนานุกรม ๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ ๑. ครูแจกแผ่นเกมภาพสร้างคำให้นักเรียนคนละ ๑ ชุด จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชึ้แจงใน ใบงาน ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม เช่น การฝึกเขียนสะกดคำ การฝึกเรียงลำดับตัวอักษร ๓. ครูถามนักเรียนว่า หากต้องการหาความหมายของคำจากภาพ เราจะหาข้อมูลได้อย่างไร ๕. นักเรียนช่วยกันเสนอแนวทางในการหาข้อมูล จากนั้นครูอธิบายว่าข้อมูลดังกล่าว สามารถหาได้จากพจนานุกรม ขั้นสอน ๖. นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การใช้พจนานุกรม จากสไลด์ที่นำมาให้ดู จากนั้นร่วมกันอธิบายวิธีการใช้พจนานุกรมตามที่ได้ศึกษา ๗. ครูสาธิตการใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาความหมายของคำ ที่ครูกำหนดให้จากพจนานุกรม ตามลำดับขั้นตอนไปพร้อมๆ กับครู ๓. ครูสังเกตการใช้พจนานุกรมของนักเรียนและเสนอแนะวิธีการใช้ที่ถูกต้องหากนักเรียนยังมีข้อบกพร่อง ๔. นักเรียนหาความหมายของคำศัพท์ในใบงานที่ ๒ และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ขั้นสรุป นักเรียนร่วมสรุปความรู้เรื่องวิธีใช้พจนานุกรม และบันทึกลงสมุด ๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๑.๑ วิธีการ ตรวจใบงานที่ สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ ๑๑.๒ เครื่องมือ ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๑.๓ เกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

เข้าชม : 12413
นำเสนอโดย : นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
โรงเรียนวัดอ่างทอง
สพท.สงขลา เขต 1
อยู่ในขั้น : สามัญชน

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12924 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12414 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25538 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23780 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27637 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55582 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473068 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68278 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66233 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81677 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
น้ำค้างเกิดขึ้นได้อย่างไร
พระนางผุสดีกับ ความงามที่ยั่งยืน
รอบรู้เรื่องไอโอดีน
Haiti in Earthquake
มาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานฟุตบอล ตอนที่ 4
มาเรียนรู้ทักษะกรีฑาตอนที่ 4
กลียุคในเมืองกลิงครัฐ กำจัดได้ด้วยช้างปัจจัยนาเคนทร์
ข่าว "เรื่องดี ๆ ในวันครู"
ภัยอันตรายจากแผ่นดินไหว
โรคขาดสารไอโอดีน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |