[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
เสาร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ที่เหลือให้โรงเรียนจัดสอบเอง   

ลดสอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
วิชา คณิต วิทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่เหลือให้ ร.ร. จัดสอบเอง

      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายกับคณะกรรมการบริหาร สทศ. โดย พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่จะให้มีการลดจำนวนข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ซึ่งปัจจุบัน สทศ. จัดสอบ 8 กลุ่มสาระวิชา มีแนวคิด ลดเหลือแค่ 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ส่วนวิชาที่เหลือ ได้แก่ สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ ให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดสอบเอง ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้เป็นข้อยุติ มอบให้ สทศ.นำเรื่องนี้เข้าหารือในบอร์ด สทศ. ให้ได้ข้อยุติ จากนั้นให้กลับมาหารือกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง
       ความเห็นส่วนหนึ่งเห็นว่าควรนำวิชาสังคมศึกษาศึกษาฯ อยู่ในการสอบโอเน็ตตามเดิม เพราะว่าบางสาระ เช่น เศรษฐศาสตร์ หรือหน้าที่พลเมือง เป็นความรู้ที่สามารถนำมาทดสอบโดยข้อสอบโอเน็ตได้ แต่อาจลดสัดส่วนน้ำหนักลงไป" รมว.ศธ. กล่าวและย้ำว่าการลดจำนวนข้อสอบโอเน็ต ปรับให้การสอบสามารถประเมินผลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง วิชาสังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ ดนตรี นั้นขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก สถานศึกษาอาจจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่น ฉะนั้นถ้าใช้ข้อสอบจากส่วนกลางไปประเมินผล อาจสร้างความเหลื่อมล้ำได้ จึงสมควรให้สถานศึกษาจัดวัดผลในวิชาดังกล่าวเอง
สถานศึกษาสามารถวามารถสร้างการวัดผลที่ตรงกับวิถีชีวิต และสามารถใช้การวัดผลในรูปแบบอื่นๆ นอกจากข้อสอบปรนัย มาใช้ในการวัดผลได้ด้วย จะส่งผลให้การวัดผลของสถานศึกษา ทำได้ดีกว่าข้อสอบจากส่วนกลาง พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ กำลังทำโครงการนำร่องการกระจายอำนาจบริหารจัดการให้กับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยจะคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 20 แห่ง จากทั่วภูมิภาค และคัดเลือกสถานศึกษา จำนวน 300 แห่ง จากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 20 แห่ง มาทดลองนำร่องการกระจายอำนาจในปีการศึกษา 2558 ซึ่งส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจนั้น มีการบริหารจัดการวิชาการด้วย สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นมาใช้เอง เพราะฉะนั้นก็ควรจะทำต่อเนื่องไปถึงการวัดผลด้วยการวัดผลจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่สถานศึกษาแต่ละแห่ง พัฒนาขึ้นเองด้าน ศ.ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า หากจะมีการปรับลดข้อสอบโอเน็ตลง และให้สถานศึกษาจัดสอบ 4 วิชาต้องมีการนำร่อง ในบางพื้นที่ก่อน ซึ่ง สทศ. จะเข้าไปช่วยสถานศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์การวัดผล ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าการวัดผล ของแต่ละโรงเรียนจะมีความเหลื่อมล้ำ ไม่ได้รับการยอมรับนั้น ประเด็นนี้คงอยู่ที่ผู้ใช้คะแนน ว่าจะเลือกเอาส่วนไหนไปใช้ในสัดส่วนเท่าใด เรื่องนี้  ต้องคิดรายละเอียดอีกมาก ปัจจุบันเป็นการพูดคุยในเชิงหลักการเท่านั้น
ที่มาของข้อมูล http://www.komchadluek.net/detail/20141120/196342.htmlที่

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
ความหมายของสถิติ (Statistics)
1.  ข้อความจริง  ตัวเลขซึ่งได้เก็บรวบรวมไว้
2.   ศาสตร์อย่างหนึ่ง
ขอบข่ายของสถิติ
ประเภทของสถิติ
1.  สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)
2.  สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential  Statistics)  ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้ข้อมูลทางสถิติที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด  ไปใช้อ้างอิง (อนุมาน) หรือพยากรณ์ค่าของประชากรทั้งหมด
ประโยชน์ของสถิติกับงานด้านต่างๆ
ความหมายของข้อมูล      - ข้อความจริง   ตัวเลข
ประเภทของข้อมูล
  แบ่งตามลักษณะของข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ – บอกคุณภาพของลักษณะที่วัดได้
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ – บอกปริมาณของลักษณะที่วัด
2.1 ไม่ต่อเนื่อง
2.2  ต่อเนื่อง
แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล
- ปฐมภูมิ
- ทุติยภูมิ
แบ่งตามมาตรวัด
1.   นามบัญญัติ  (Nominal  Scale)   เป็นการแบ่งกลุ่ม จัดประเภทสิ่งต่างๆ  โดยกำหนดเป็นชื่อ หรือรหัส  เป็นมาตรวัดที่หยาบที่สุด  ไม่สามารถนำมา  + , - , x  และ  /  ทางคณิตศาสตร์ได้
2.  จัดอันดับ (Ordinal  Scale)   เป็นการเรียง หรือจัดอันดับ ของสิ่งที่เราศึกษา  อาจกำหนดเป็นตัวเลข  ไม่สามารถนำมา  + , - , x  และ  /  ทางคณิตศาสตร์ได้
3.  อันตรภาค (Interval  Scale)   เป็นการจำแนก เรียบอันดับข้อมูล และแต่ละหน่วยของการวัดมีค่าคงที่ ไม่มีจุดศูนย์ที่แท้จริง สามารถนำมา  +  และ -     ทางคณิตศาสตร์ได้
4.  อัตราส่วน (Ratio  Scale)   เหมือนมาตรวัดอัตรภาค  มีจุดศูนย์ที่แท้จริง  สามารถนำมา  + , - , x  และ  /  ทางคณิตศาสตร์ได้

คำนิยามทางสถิติ
1. ค่าสังเกต (Observation)  หมายถึง  ค่าที่วัดได้  สังเกตได้จากการทดลอง
2. ตัวแปร (Variable)   หมายถึง  ลักษณะที่ให้ค่าสังเกตเปลี่ยนแปลงได้หลายค่า  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
     2.1  ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (Discrete variable)  เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถให้ค่าสังเกตได้ครบทุกค่าในช่วงที่กำหนด  ให้ค่าเป็นจำนวนนับ หรือจำนวนเต็มบวก
     2.2  ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variable)  เป็นตัวแปรที่สามารถให้ค่าสังเกตครบทุกค่าในช่วงที่กำหนด
3. ประชากร(Population)  หมายถึงทุกหน่วยในเรื่องที่สนใจศึกษา
     3.1  ประชากรจำกัด (Finite population)  สามารถนับจำนวนได้แน่นอน
     3.2  ประชากรอนันต์ (Infinite population)  เป็นประชากรที่มีจำนวนมากจนไม่สามารถนับจำนวนที่แน่นอนได้
4. ตัวอย่าง (Sample)  หมายถึง ส่วนหนึ่ง หรือบางส่วน ของประชากร  
5. พารามิเตอร์ (Parameter)  หมายถึง ค่าที่แสดงคุณลักษณะของประชากร
6. ค่าสถิติ (Statistic)  หมายถึง ค่าที่แสดงคุณลักษณะของตัวอย่าง เพื่อนำไปประมาณค่าของพารามิเตอร์
ระเบียบวิธีการทางสถิติ
    เป็นขั้นตอนการดำเนินงานทางสถิติ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  อาจเก็บในลักษณะข้อความหรือตัวเลขจากประชากร ที่ต้องการ มี 3 วิธี
    1)  การสำมะโน  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทุกหน่วยของประชากร
    2)  การสำรวจด้วยตัวอย่าง   ทำการเก็บรวบรวมเพียงบางส่วนของตัวอย่าง
    3)  การทดลอง  ผู้เก็บรวบรวมต้องทำการทดลองศึกษาจริงอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์  ควบคุมปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง 
2. การนำเสนอข้อมูล  จัดข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาให้อยู่ในลักษณะเข้าใจง่าย  เช่น บทความ  ตาราง  กราฟเส้นและแผนภูมิต่างๆ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น
  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น   ซึ่งจะใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา
  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  ซึ่งจะใช้สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน
4. การตีความหมายข้อมูล  ทำการแปลผล  แปลความหมายของข้อมูล  ตลอดจนทำการสรุปผล
การวัดการกระจายของข้อมูล

1. พิสัย (Range)  เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลอย่างหยาบๆ
    1.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่  (Ungrouped  Data) 
          พิสัย  =  ค่าสูงสุดของข้อมูล – ค่าต่ำสุดของข้อมูล
    1.2 กรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่  (Grouped  Data) 
           พิสัย  =  ขอบเขตบนของชั้นที่มีค่าสูงสุด – ขอบเขตล่างของชั้นที่มีค่าต่ำสุด
2. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation :  )
    แบ่งเป็น 2  กรณี
    2.1  กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่
    2.2  กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่  (Grouped  Data)
คำถามในห้องเรียน
จากการสอย 8 กลุ่มสาระวิชา แล้วสอบลดเหลือแค่ 4 วิชาหลัก นักเรียนคิดว่าโอกาสในการสอบมีผลการสอบผ่านหรือไม่ผ่านแล้วควรนำสถิติใกมาใช้ในการเปรียบเทียบการสอบครั้งนี้จึงเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
การที่ สทศ. จัดสอบ 8 กลุ่มสาระวิชา มีแนวคิด ลดเหลือแค่ 4 วิชาหลัก ต้องพิจารณาให้รอบด้านว่ามีข้อดีหรือข้อจำกัดอะไรอย่างไรบ้าง
การบุรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
กลุ่มสาระการงานฯสาระที่   1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ที่มาของภาพ https://blog.eduzones.com/images/blog/hawaiiku70/20130208180023.jpg
ที่มาของภาพ http://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2012/10/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2-25-10-55.jpg
ที่มาของภาพ http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2013/03/image.asp_.jpg
ที่มาของภาพ http://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2012/08/fs745806.jpg

 

 

 เข้าชม : 27302
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25321 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22948 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22722 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27376 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27303 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27813 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29328 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42997 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39556 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34822 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่า่คำสอน
ทวีปออสเตรเลีย
เกาะติดขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 52(ภาษาพัฒนาความคิด)
เมื่อคนแขนขาขาดงอกใหม่ได้เหมือนจิ้งจก
แสงแดด...ดาบสองคมที่ควรรู้
RNA นำรหัสทางพันธุกรรม
โรคราสนิม
สะเดาพืชสารพัดประโยชน์
อยากเป็นไหม....โรคหัวใจ
อยากเป็นไหม....โรคกระเพาะอาหาร
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |