[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
เปิดบริการ พ.ค. ช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบพิซา   

สสวท.ผุด “เลินนิ่งสเปซ” แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
คาดเปิดบริการ พ.ค.นี้ ชี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบพิซา


ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ที่ปรึกษารักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ ไอพีเอสที เลินนิ่งสเปซ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ระดับ ชั้น ป.1 ถึง ม.6 โดยได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้อย่างครบครัน นอกจากนี้ยังได้จัดลิงค์ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ทุกคนสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคม 2557

ดร.พรพรรณกล่าว “เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น เพราะมีแหล่งเรียนรู้และข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ของไทยและต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์แก่เด็ก ครู และผู้ที่สนใจและมีการนำข้อสอบพิซา ให้นักเรียนได้ทดลองทำเพื่อสร้างความคุ้นเคย รวมทั้งฝึกอ่านโจทย์ และคิดวิเคราะห์ด้วย” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ทางเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th  และ คลิกที่คำว่า ไอพีเอสที เลินนิ่งสเปซ ส่วนโรงเรียนใดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ สามารถขอรับสื่อออฟไลน์ เช่น ดีวีดี ซีดี ซึ่งจะมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันได้ โดยติดต่อมาได้ที่ สสวท. ทั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยทำให้การเรียนรู้ในระบบและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไทยดีขึ้นได้

ที่มาของข้อมูล http://www.dailynews.co.th/Content/education/227687/
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อความคาดการณ์ (อังกฤษ: conjecture) ในคณิตศาสตร์ คือ ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ถูกเสนอว่าเป็นจริง แต่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือหักล้างได้เมื่อข้อความคาดการณ์ถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง มันจะกลายเป็นทฤษฎีบท (theorem) และถือว่าเป็นข้อเท็จจริงในคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้อ้างอิงได้ แต่ถ้ามันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ นักคณิตศาสตร์จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ข้อความคาดการณ์นั้น
ที่มาของข้อมูล  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C

ข้อความคาดการณ์
การเรียนรู้ของมนุษย์มักจะเริ่มจากการพบเห็นการณ์พบเห็นเหตูการณ์หรือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช้ำๆกัน แล้วตั้งข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเป็นความรู้ใหม่ และถ้าสถานการณ์แสดงออกมาได้ว่าข้อสรุปที่ได้เป็นจริง ก็จะใช้สำหรับอ้างอิงได้ต่อไป
ตัวอย่าง  จำนวนที่สังเกตจำนวนที่เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ 2, 3, 5, 8, 12,...  และเห็นได้ว่ามีแบบรูปของความสัมพันธ์
ดังแผนภาพ  2  3  5  8  12  นทีจึงสรุปว่า จำนวนที่   8  คือ  30
            ที่นี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่นทคิดถูกต้อง เราจะมาตรวจสอบกันเลยน่ะคะ
จำนวนที่สามารถตรวจสอบว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่
โดยพิจราณาจากแบบรูปที่เขาสังเกตได้ว่า                        
จำนวนที่  6    คือ 12 + 5  = 17
จำนวน    7    คือ  17 + 6 = 23
จำนวน    8    คือ  23 + 7 = 30
          
แบบฝึกหัด
1.จงสังเกตแบบรูปและค้นหาความสัมพันธ์ของจำนวน และเขียนข้อความคาดการณ์ในช่องว่างของแต่ละข้อความสมบูรณ์
4+2 =16                              26 + (-20 )= 6
(-10)+8 =-2                           (-14 ) + (-24)=-38
0+22 =22                             (-32) + (-8) =-40
ข้อความคาดการณ์ : ผลบวกของจำนวนคู่สองจำนวนเป็น…………………………….

2. 3+5 =8                                                (-13 ) +17=4
3+ (-5)=-2                                               29+31 =60
(-7)+(-11)=-18                                        35+(-41)=-6
ข้อความคาดการณ์ :ผลบวกของจำนวนคี่สองจำนวนเป็น……………………………….

3. (-3) +6 =3                                           9+12=21
11+ (-18)=-7                                        (-22)+(-17)-39
26+ (-13)=13                                       (-34)+23=-11
ข้อความคาดการณ์ :ผลบวกของจำนวนคู่และจำนวนคี่สองจำนวนเป็น…………………….

2. ประโยคเงื่อนไข
จากการที่กล่าวมาข้างต้นได้เหตูเหตูการณ์สรุปข้อความคาดการณ์ แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อความคาดการณ์เหล่านั้นเป็นจริง ในทางคณิตศาสตร์จะต้องใช้ทางการพิสูจน์ซึ้งต้องการใช้ความรู้ดังต่อไปนี้
ในชีวิตประจำวันและในทางวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนอาจพบข้อความต่อไปนี้มาบ้างแล้ว  เช่น
1.ถ้าแดงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วแดงอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย
2.ถ้าสมชายขาดเรียนเกิน 20เปอร์เซ็นต์ แล้วสมชายจะไม่ได้เข้าสอบ
3.ถ้า ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้ว ABC   มีมุมๆหนึ่งเป็นมุกฉาก
4.ถ้าจำนวนเต็มจำนวนใดหาร 2ลงตัว แล้วจำนวนนั้นเป็นจำนวนคู่

ข้อความดังกล่าวมีรูปแบบเดียวกันคือ ประกอบด้วยข้อความ 2 ข้อความที่เชื่อมกันด้วย ถ้า …..แล้ว
เรียกข้อความในลักษณะเช่นนี้ ว่า ประโยคเงือนไข      
เรียกข้อความที่ตามหลัง ถ้า….. ว่า  เหตุ
เรียกข้อความที่ตามหลัง แล้ว……… ว่า ผล
จากประโยคเงื่อนไข ถ้าแดงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วแดงอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย
ข้อความ แดงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็น เหตุ
ข้อความ แดงอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย เป็น ผล
    
กิจกรรม
1. แต่งประโยคเงื่อนไขที่มีสระทางคณิตศาสตร์ 4 ประโยค ให้อยู่ในรูปแบบ  ถ้า……….แล้ว………..
2. เขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป ถ้า………….. แล้ว…………
    1) คนทำงานหนักเป็นคนขยัน
    2) เดือนเมษายนอากาศจะร้อน
    3) มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมรขนาดรวมกันเป็น 180 องศา
    4) รูปสีเหลี่ยมสีเหล่ยมผืนผ้ามีมุมภายในเป้มุมฉาก
3.ยกตัวอย่างประโยคเงื่อนไขที่ไม่มีคำว่า ถ้า………….. แล้ว…………. มา 2 ประโยค
4.เขียนข้อความใน ข้อ 3 ให้อยู่ในรูป ถ้า……………. แล้ว…………….

ที่มาของข้อมูล http://pomaengpo.blogspot.com/2011/12/1_16.html

แบบฝึกหัด

1. จงหาพจน์ที่อยู่ถัดไปอีก 3 พจน์
     1) 1 , 3 , 9 , 27 , …
     2) 1 , 6 , 3 , 4 , 5 , 2 , …
     3) 3 , 6 , 12 , …
     4) 1, 6, 11, 16, …
     5) 1, 4, 9, 16, 25, …
2. จงพิจารณาผลคูณต่อไปนี้
     37 x 3 = 111
     37 x 6 = 222
     37 x 9 = 333
     37 x 12 = 444
1. จงหาข้อสังเกตของผลคูณข้างต้น
2. จงใช้หลักการอุปนัยในการหาผลคูณที่เท่ากับ 555, 666, 777, 888, 999
3. จงหาสมการถัดไป จากแบบรูปที่กำหนดให้โดยใช้หลักการอุปนัย แล้วตรวจสอบโดยการคำนวณ
    9 x 9 + 7 = 88
    98 x 9 + 6 = 888
    987 x 9 + 5 = 8,888
    9,876 x 9 + 4 = 88,888
…………………………… = …………………..

ที่มาของข้อมูล http://stu.wisut.org/work/project51/610/doc001.htm

คำถามในห้องเรียน
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย "เลินนิ่งสเปซ” แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี จะเป็นจริงได้หรือไม่

ข้อเสนอแนะ
การที่เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบพิซา ควรมีครูหรือผู้รู้ชี้แนะหรือแนะนำการทำแบบทดสอบด้วย

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯ อื่นๆ

ภาษาไทย
สาระที่ 1 การอ่าน

มาตรฐาน ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
ที่มาของภาพ http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmy.kapook.com%2Fimgnews%
2F1_67_1395820091.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnews.kapook.com%2F&h=200&w=320&tbnid=LMwjdObHd_WfiM%3A&zoom=1&docid=HmkfMU6z5qWoTM&ei=eMIzU7GOHcmllAWAtIDACQ&tbm=isch&ved=0CGYQhBwwBA&iact=rc&dur=2&page=1&star
t=0&ndsp=13
ที่มาของภาพ http://blog.eduzones.com/images/blog//20131207212031.png
ที่มาของภาพ http://www.d24ar.com/uploads/editorial/2013/03/18/imagenes/8507_PISA-2015-237435_620.jpg
ที่มาของภาพ https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGBObeMIV5J8oexcENEmeO8z00jKVRvVV5QQn1g87zHQze7xoMXA
ที่มาของภาพ http://ho.files-media.com/ud/variety/imgs/1/33/97937/song1-300x212.jpgเข้าชม : 39555
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25321 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22948 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22722 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27376 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27302 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27812 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29327 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42996 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39556 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34822 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
WEEE Man
" มัมมี่ (Mummy) " ปริศนามนุษย์พันปี
หนทางหนึ่งของความปรองดองกับเสภาสามัคคีเสวก วิศวกรรมา
The Best Remedy
มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
จิตใจที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์
บี้ เดอะสตาร์ ลาบวช
สบู่ทำมือ(ถ่านไม้ไผ่)
Ordinal number
เด็กมหัศจรรย์ไล่ตามความฝัน สัมภาษณ์ประธานาธิบดี Obama
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |