[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
รมช.ศธ. ย้ำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูทำงาน   

อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ รมช.ศธ. ย้ำเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูทำงาน

World Economic Forum (WEF) จัดอันดับให้การศึกษาไทย อยู่ในระดับที่ 8 แพ้ ประเทศกัมพูชา และ เวียดนาม รมช.กระทรวงศึกษาธิกาขอรับข้อวิจารณ์ และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้การศึกษาของเด็กไทยมีการพัฒนาและเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับกรณีที่ว่าให้เงินเดือนครูสูงแต่ครูไม่สามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นนั้น ตนคิดว่าการเพิ่มเงินเดือนให้ครู ยังเป็นความสำคัญ เนื่องจากเป็นการให้ขวัญกำลังใจของครู เราต้องทำให้ครูมีขวัญกำลังใจที่สุด เพราะหากครูมีขวัญกำลังใจที่ดีก็จะอุทิศเวลา อุทิศตนให้กับการเรียนการสอน หากจะมองถึงปัญหาที่การศึกษาไทยต้องตกต่ำ  มีปัจจัยอื่นๆ อาทิ หลักสูตร เครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ความพร้อมของเด็ก สถานที่เรียน สภาพแวดล้อม ความพร้อมของครู ซึ่งครูเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ 

     นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ผลการจัดอันดับของ WEF จะประเมินโดยวิเคราะห์ระบบการศึกษา ในฐานะของการผลิตกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า โดยมองว่าการศึกษาเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีการเปรียบเทียบเม็ดเงินที่ใช้ลงทุนและผลที่ได้รับกลับมา ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือจีดีพีที่สูงแต่ได้ผลตอบแทนที่ต่ำ จึงทำให้อันดับของไทยอยู่ต่ำกว่าประเทศที่ลงทุนต่อจีดีพีต่ำกว่า แต่ได้คุณภาพที่สูง 
      นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เข้าใจว่า WEF จะมอง 3 ส่วนหลัก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ
ส่วนที่ 1 มองที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัจจัยสำคัญในการชี้วัดความสำเร็จคือคุณภาพและสมรรถนะของครู ในส่วนของประเทศไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับบุคลากรที่สูงโดยเฉพาะเงินเดือนครู แต่ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับกลับคืน ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)อยู่แล้ว และเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการศธ. ให้ความสำคัญ จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มคุณภาพและสมรรถนะของครู รวมทั้งปรับการประเมินครูให้เป็นการประเมินที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผู้เรียนของเด็ก โดยประเมินจากผลการสอนจริง
ส่วนที่ 2 น่าจะดูจากทักษะของนักเรียน โดยให้ความสำคัญกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 สมรรถนะหลัก คือ
  1. สมรรถนะทางด้านการคิด
  2. สมรรถนะทางด้านภาษา
  3. สมรรถนะทางด้านไอซีที
สพฐ. พยายามที่จะเติมคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนอยู่
ส่วนที่ 3 การประเมินของ WEF น่าจะประเมินจากอัตรากำลังคนทางด้านอาชีวะ ซึ่งเป็นกำลังคนที่สำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผู้เรียนสายอาชีวะของไทย ยังมีจำนวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และคุณลักษณะของผู้เรียนสายอาชีพก็ยังไม่ถึงระดับอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่มาของข้อมูล http://www.kruwandee.com/news-id9398.html

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1. ลำดับ

บทนิยาม ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 เรียกว่า ลำดับ
ในการเขียนลำดับ จะเขียนเฉพาะสมาชิกของเรนจ์เรียงกันไป

                  กล่าวคือ ถ้า a เป็น ลำดับจำกัด จะเขียนแทนด้วย a1, a2, a3, …, an

                  และ ถ้า a เป็น ลำดับอนันต์ จะเขียนแทนด้วย a1, a2, a3, …, an

                   เรียก a1 ว่า พจน์ที่ 1 ของลำดับ

                   เรียก a2 ว่า พจน์ที่ 2 ของลำดับ

                  เรียก a3 ว่า พจน์ที่ 3 ของลำดับ

      และ เรียก an ว่า พจน์ที่ n ของลำดับ หรือพจน์ทั่วไปของลำดับ
ที่มาของข้อมูล https://sites.google.com/site/pijittrapk/bth-thi-1-ladab-laea-xnukrm/1-1-ladab

1.1 ลำดับเลขคณิต
บทนิยาม ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n+1 ลบด้วยพจน์ที่ n แล้วมีค่าคงที่เสมอ 

และเรียกผลต่างที่มีค่าคงที่ว่า ผลต่างร่วม ( Common difference )

ถ้า a1, a2, a3, …, an, an+1 , … เป็นลำดับเลขคณิต แล้ว  จะได้ a2 – a1 = a3 – a2 = … = an+1 – an เท่ากับ ค่าคงที่
        เรียกค่าคงที่นี้ว่า “ ผลต่างร่วม ” (Common difference) เขียนแทนด้วย “ d ”

        จากบทนิยาม                d            =           an+1 – an
                   หรือ      an+1         =            an + d

ตัวอย่าง
ลำดับเลขคณิต

                        1.    ลำดับ 1, 3, 5, …, 99         เป็นลำดับเลขคณิต มีผลต่างร่วม ( d ) เท่ากับ 2

                        2.    ลำดับ 6, 3, 0, …, -27        เป็นลำดับเลขคณิต มีผลต่างร่วม ( d ) เท่ากับ -3

                        3.    ลำดับ 5, 5, 5, …, 5           เป็นลำดับเลขคณิต มีผลต่างร่วม ( d ) เท่ากับ 0

                        4.    ลำดับ 0, 0, 0, …, 0           เป็นลำดับเลขคณิต มีผลต่างร่วม ( d ) เท่ากับ 0

จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า d เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ ถ้า d = 0 จะได้ว่าทุกพจน์ของลำดับมีค่าเท่ากัน
และเรียกลำดับนี้ว่า “ลำดับคงตัว” เช่น ข้อ 3 และข้อ 4

การหาพจน์ต่าง ๆ ของลำดับเลขคณิต

กำหนดลำดับเลขคณิต a1 , a2 , a3 , … ให้ a1 เป็นพจน์แรกของลำดับ

และ d เป็นผลต่างร่วม จะเขียนพจน์อื่นๆ ของลำดับเลขคณิตในรูปของ a1 และ d ดังนี้

a1        =     a1

a2      =      a1 + d

a3      =      a1 + 2d

a4      =      a1 + 3d

  .

  .

  .

an      =     a1 + ( n – 1 )d


สรุป        พจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต คือ 

                             an = a1 + ( n – 1 )d

                       มื่อ an           คือ   พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิ
                           a1            คือ   พจน์ที่ 1 ของลำดับเลขคณิต
                            n            คือ   ตำแหน่งของพจน์ที่ n
                            d            คือ   ผลต่างร่วม (พจน์ที่ n+1 ลบด้วย พจน์ที่ n)

ที่มาของข้อมูล https://sites.google.com/site/pijittrapk
/bth-thi-1-ladab-laea-xnukrm/1-1-3-ladab-lekhkhnit


1.2 ลำดับเรขาคณิต

บทนิยาม
   ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับที่มีอัตราส่วนของพจน์ที่ n+1 ต่อพจน์ที่ n เป็นค่าคงที่
ทุกค่าของจำนวนนับ n และเรียกค่าคงที่นี้ว่า “ อัตราส่วนร่วม ”
ถ้า a1, a2, a3, …, an, an+1 เป็นลำดับเรขาคณิต แล้ว จะได้เท่ากับค่าคงที่ เรียกค่าคงที่นี้ว่า “ อัตราส่วนร่วม ” (Common ratio) เขียนแทนด้วย r

พิจารณา          ลำดับ     1, 2, 4, 8, …

                ใช้แผนภาพการทำซ้ำดังแผนภาพที่แสดงอยู่ข้างล่างเพื่อช่วยให้นักเรียนมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้กระบวนการทำซ้ำที่ใช้ในการสร้างจำนวนอย่างต่อเนื่อง ลูกศรแสดงวงจรที่ทำให้เกิดการเวียนทำกระบวนการเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก

 


ลำดับ             1, 2, 4, 8, …
ลำดับนี้เกิดจาก

1 2  = 2
2 2 = 4
4 2 = 8
เรียกลำดับนี้ ว่า ลำดับเรขาคณิต
พิจารณา ลำดับ 1, 2, 4, 8, …

a2÷ a1       =       2÷ 1      =          2

a3÷ a2        =     4÷ 2       =          2

a4÷ a       =       8÷ 4      =        2

จะเห็นว่า อัตราส่วนของพจน์หลัง หารด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกัน มีค่าคงที่ เท่ากับ 2
                เรียกค่าคงที่ว่า อัตราส่วนร่วม และเรียกลำดับนี้ว่า ลำดับเรขาคณิต      

ที่มาของข้อมูล https://sites.google.com/site/pijittrapk/bth-thi-1-ladab-laea-xnukrm/1-1-4-ladab-rekhakhnit

แบบฝึกหัด ลำดับและอนุกรม http://www.goonone.com/index.php/2011-05-12-16-57-05/878--5-113   

กา
รบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่นๆ
สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่  2  ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่  4 การอาชีพ       
มาตรฐาน  ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

คำถามในห้องเรียน
จงเขียนสี่พจน์แรกของลำดับเลขคณิตตามสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้                          
1. a1 = 2 d = 4
2. a1 = 3 d = -3
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย "อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ" มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร และควรหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
การสร้างขวัญกำลังใจครู  ทำได้หลายประการ เช่น
1. ให้ครูได้พัฒนาการสอนด้าน ICT โดยการส่งเสริมสนับสนุนในการอบรม
2. ลดภาระงานนอกเหนือการเรียนการสอน

ที่มาของภาพ http://manrak.files.wordpress.com/2012/09/calculus2.png
ที่มาของภาพ http://4.bp.blogspot.com/-6xAZ0XVtPRY/TjZJ650XK-I/AAAAAAAAAQ0/-eWTUCsiZkM/s1600/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%258B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587.jpg
ที่มาของภาพ http://www.kruwandee.com/icon/1309005858.jpg
ที่มาของภาพ http://www.siamrath.co.th/web/sites/default/files/ed27-06-06-2011-moe1.jpg
ที่มาของภาพ http://icare.kapook.com/cmsfile/imgbank/Disability/News_090610_2.jpg
ที่มาของภาพ http://www.aseanthai.net/upload/images/picture/knowledge/5527020.jpgเข้าชม : 34821
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25321 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22948 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22722 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27375 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27302 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27812 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29327 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42996 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39555 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34822 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
ไอน์สไตน์ ลูกม้าน้อยตัวเล็กที่สุดในโลก
OTOP เพิ่มรายได้...........ร่ำรวยได้
The Seven Best Diet Foods มาควบคุมน้ำหนักด้วย อาหาร 7 ชนิดกันดีกว่า
รู้ว่าเขาหมดใจ แต่ทำไมยังฮักเหลือเกิน
ไปเชียงราย..หาโอกาส..ตักบาตร "เป็งปุ๊ด"
เซิ้งรสแซ่บ!
เดี่ยวนี้คนไทยสนใจ..แม่สี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์...ภัยมืดใกล้ๆ คุณ
ปลูกกล้วย เพิ่มความรวย ช่วยลดโลกร้อน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |