[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
โรงเรียนดัง ... ขานรับหลักสูตรใหม่
อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 6 กลุ่มสาระวิชา   

โรงเรียน.ดังขานรับหลักสูตรใหม่

นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำร่องในปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่
1. กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
2. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สังคมและความเป็นมนุษย์
5. โลก ภูมิภาคและอาเซียน และ
6. ชีวิตกับโลกของงาน
รวมทั้งปรับลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนเหลือ 600 ชั่วโมงต่อปี และเรียนนอกห้องเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมเรียน 1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปีว่า การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรทั้ง 6 กลุ่มสาระวิชาในวันที่ 27 มิถุนายน นี้ เชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับโครงร่างหลักสูตรประมาณ 80% โดยมีเป้าหมายจะเริ่มนำร่องในโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่ม คือ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มโรงเรียนสาธิตต่างๆ รวมประมาณ 3,000 โรงเรียน
โดยจะให้มหาวิทยาลัยประมาณ 30 แห่ง เป็นเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครู คาดว่า หลัก
สูตรทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายนนี้

นางจำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตร เท่าที่ดูจะช่วยลดภาระงานให้เด็ก และเน้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์มาก
ขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ตนเห็นว่าทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางอยู่แล้ว และการปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูก็ไม่ใช่เรื่องยาก
ที่มาของข้อมูล http://www.kroobannok.com/59245

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning)

           การให้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นวิธีการสรุปผลมาจากการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อยๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป  การหาข้อสรุปหรือความจริงโดยใช้วิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยนั้น  ไม่จำเป็นต้องถูกต้องทุกครั้ง  เนื่องจากการให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นการสรุปผลเกิดจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่
มีอยู่  ดังนั้นข้อสรุปจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล  หลักฐานและข้อเท็จจริงที่นำมาอ้างซึ่ง ได้แก่
ว่า ส้มตำนั้นทำให้ท้องเสีย การสรุปเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ย่อมเชื่อถือได้น้อยกว่าการที่ไปรับประทานส้มตำบ่อยๆแล้วท้องเสียเกือบทุกครั้ง
1. จำนวนข้อมูล หลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่นำมาเป็นข้อสังเกตหรือข้ออ้างมีมากพอกับการสรุปความหรือไม่ เช่น  ถ้าไปทานส้มตำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วท้องเสีย แล้วสรุป
2. ข้อมูล หลักฐานหรือข้อเท็จจริง เป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อสรุปหรือไม่ เช่น ถ้าอยากรู้ว่าคนไทยชอบกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมากกว่ากัน   ถ้าถามจากคนที่อาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือหรือภาค-อีสาน คำตอบที่ตอบว่าชอบกินข้าวเหนียวอาจจะมีมากกว่าชอบกินข้าวจ้าว แต่ถ้าถามคนที่อาศัยอยู่ในภาคกลางหรือภาคใต้ คำตอบอาจจะเป็นในลักษณะตรงกันข้าม
      
ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบอุปนัย
ตัวอย่างที่ 1
จงหาว่า ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่ จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย
วิธีทำ   เราจะลองหาผลคูณของจำนวนนับที่เป็นจำนวนคี่หลาย ๆ จำนวน ดังนี้
1 × 3 = 3                      3 × 5 = 15                  5 × 7 = 35            7 × 9   = 63
1 × 5 = 5                      3 × 7 = 21                  5 × 9 = 45            7 × 11 = 77
1 × 7 = 7                      3 × 9 = 27                  5 × 11 = 55          7 × 13 = 91
1 × 9 = 9                      3 × 11 = 33                5 × 13 = 65          7 × 15 = 105
 
จากการหาผลคูณดังกล่าว โดยการอุปนัย จะพบว่า ผลคูณที่ได้เป็นจำนวนคี่
สรุป ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่ จะเป็นจำนวนคี่ โดยการให้เหตุผลแบบอุปนัย
     
ตัวอย่างที่ 2 จงหาพจน์ที่อยู่ถัดไปอีก 3 พจน์
1)  1, 3, 5, 7, 9, ...
2)  2, 4, 8, 16, 32, ...
วิธีทำ     
1) จากการสังเกต พบว่า แต่ละพจน์มีผลต่างอยู่ 2   (3 – 1 = 2, 5 – 3 = 2, 9 - 7 = 2) ดังนั้น อีก 3 จำนวน คือ 11, 13, 15
2) จากการสังเกต พบว่า แต่ละพจน์จะมีการไล่ลำดับขึ้นไป ถ้าลองสังเกตดู จะอยู่ในรูปแบบ 2×2n โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่เริ่มตั้งแต่ 0 ดังนั้น พจน์ที่ 6 คือ 2×25 =64,
พจน์ที่ 7 คือ 128 และพจน์ที่ 8 คือ 256  หรืออาจมองในอีกแง่หนึ่ง เราจะพบว่า จำนวนแต่ละจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 2 เท่าก็ได้
 

ตัวอย่างที่ 3
ให้เลือกจำนวนนับมาหนึ่งจำนวน และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. คูณจำนวนนับที่เลือกไว้ด้วย 4
2. บวกผลลัพธ์ ในข้อ 1. ด้วย 6
3. หารผลบวก ในข้อ 2.ด้วย 2
4. ลบผลหาร ในข้อ 3.  ด้วย 3
เช่นถ้าเลือก 5
1. คูณจำนวนที่เลือกไว้ด้วย 4     จะได้     5 x 4    =    20
2. บวกผลลัพธ์ใน ข้อ 1 ด้วย  6   จะได้    20 + 6   =   26
3. หารผลบวกใน ข้อ 2.  ด้วย 2   จะได้      =   13
4. ลบผลหารใน ข้อ 3.  ด้วย 3     จะได้     13 – 3    =   10
         จะพบว่าจากจำนวนที่เลือก คือ  5 จะได้คำตอบสุดท้ายเท่ากับ 10 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับสองเท่าของจำนวนที่เลือกไว้ครั้งแรกเสมอ

    

ที่มาของข้อมูล https://sites.google.com/site/jirapornsringam/kar-hi-hetuphl-baeb-xupnay-inductive-reasoning
คำถามในห้องเรียน
1. นักเรียนคิดว่า"การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำร่องในปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มสาระวิชา"  เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) หรือไม่เพราะเหตุใด อภิปราย

การบูรณาการกลุ่มสาระอื่นๆ
ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                           
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                        
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
ข้อเสนอแนะ
การปรับลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนเหลือ 600 ชั่วโมงต่อปี และเรียนนอกห้องเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมเรียน 1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปี  ควรมีการจัดอบรมหรือมีแนวทางในการเรียนนอกห้องเรียนที่ชัดเจนก่อนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน
ที่มาของภาพ http://www.vcharkarn.com/vcafe/153137
ที่มาของภาพ http://www.thaigoodview.com/files/u40898/3_0.jpg
ที่มาของภาพ http://image.ohozaa.com/i/31c/arv35.pngเข้าชม : 56380
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25321 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22948 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22722 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27376 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27302 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27813 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29327 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42996 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39556 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34822 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อันตราย พฤติกรรมต้องห้าม สำหรับวัยรุ่น
มีพุง...คำนี้ไม่อยากได้ยิน
Field Trip Activity at Dusit Zoo (Part 1)
เต้า.....ใครคิดว่าไม่สำคัญ
จะหลับตาลงไปได้อย่างไรถ้าใช้ไอทีก่อนนอน
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
Fast & Furious 5 สุดยอดภาพยนตร์ แห่งปี! เร็ว แรง สะใจวัยโจ๋
พบปลาวาฬบรูด้าจะบอกให้ทราบอะไร
เรียนรู้รายการวิทยสัประยุทธ์ แบบภาษาไทย...?
อาเซียนกับข้อพิพาทไทย-เขมร
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |