[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การเว้นวรรคตอน
พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค   

 

 

ประเด็นข่าว                                                            
              'โตโน่'เว้นวรรครักชั่วคราว 'โตโน่'ภาคิน เตรียมตัวบวชที่วัดใน จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ยังไม่ได้วันที่แน่นอน เปรยช่วงนี้ขอหันหลังให้กับเรื่องความรัก พระเอกหนุ่มยังกล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องที่ทุกคนถามกันมาตลอด ว่าใครจะเป็นคนถือหมอนให้ในงานนี้ โตโน่เลยเฉลยเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุด นั่นก็คือแม่ และน้องสาวนั่นเอง ส่วนสาวอื่นๆ ขอเชิญมาร่วมงานบุญทั้งหมด แต่ส่วนตัวตอนนี้โตโน่บอกว่าขอเว้นวรรคเรื่องความรักไปสักพักก่อน ตอนนี้ยังไม่อยากคิดอะไรมากมาย

ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20130123/149996/

เกริ่นนำ
               การเว้นวรรคเป็นคำที่ใช้ในความหมายตรงและความหมายโดยนัย  คำว่าเว้นวรรคที่มีการนำไปใช้ในความหมายโดยนัยเช่น  เว้นวรรคทางการเมือง  เว่นวรรคเรื่องความรัก  เว้นวรรคด้านพฤติกรรมต่าง ๆนั่นคือการงดเว้นจากการกระทำในสิ่งที่เคยทำมาก่อน ส่วนในความหมายโดยตรงที่ใช้กันคือการเว้นวรรคในการพูดและการเขียน

 ที่มาของภาพ : http://www.eng.ubu.ac.th/charoenc/2011/01/07

เนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หลักเกณฑ์การเว้นวรรค         
              ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน วรรค คือ คำ ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ
              การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค
การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น
– การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก
– การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก หรือ กก

              ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดังนี้
๑. กรณีที่ต้องเว้นวรรค
     ๑.๑ การเว้นวรรคใหญ่ เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค
       ตัวอย่าง (๑) นั่งให้เรียบร้อย อย่าไขว่ห้าง                  
                    (๒) วิทยาการเป็นต้นธารให้บังเกิดความรู้ และความสามารถในอันที่จะประกอบกิจตามหน้าที่ได้ดี ความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิทยาการ บ้านเมืองจะเจริญหรือเสื่อมก็เนื่องด้วยวิทยาการ
     ๑.๒ การเว้นวรรคเล็ก เว้นวรรคเล็ก ในกรณีต่อไปนี้
            ๑.๒.๑ ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยที่มีใจความสมบูรณ์และเชื่อมกับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำสันธาน “และ” “หรือ” “แต่” ฯลฯ แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นให้เขียนติดกัน
            ๑.๒.๒ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล
            ๑.๒.๓ เว้นวรรคเล็กหลังคำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และฐานันดรศักดิ์                 
            ๑.๒.๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับคำ “จำกัด” ที่อยู่ท้ายชื่อ
            ๑.๒.๕ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” และ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” กับชื่อ
            ๑.๒.๖ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด 
            ๑.๒.๗ เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด
            ๑.๒.๘ เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกับชื่อ
            ๑.๒.๙ เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุ่มอักษรย่อ 
            ๑.๒.๑๐ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข
            ๑.๒.๑๑ เว้นวรรคเล็กระหว่างวันกับเวลา
            ๑.๒.๑๒ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที่ตามมา
            ๑.๒.๑๓ เว้นวรรคเล็กระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น
            ๑.๒.๑๔ เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการต่าง ๆ เพื่อแยกรายการแต่ละรายการ ทั้งที่เป็นข้อความและกลุ่มตัวเลข
            ๑.๒.๑๕ เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ
                        ๑.๒.๑๕.๑ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือเท่ากับ ทวิภาค วิภัชภาค และเครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางภาษา (มิใช่เครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์)
                        ๑.๒.๑๕.๒ เว้นวรรคเล็กหน้าเครื่องหมายอัญประกาศเปิดและวงเล็บเปิด
                        ๑.๒.๑๕.๓ เว้นวรรคเล็กหลังเครื่องหมาย จุลภาค อัฒภาค ไปยาลน้อย อัญประกาศปิด และวงเล็บปิด
            ๑.๒.๑๖ เว้นวรรคเล็กหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ ๑.๒.๑๗ เว้นวรรคเล็กทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำ ณ ธ 
            ๑.๒.๑๘ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำว่า “ได้แก่” ที่ตามด้วยรายการ มากกว่า ๑ รายการ 
            ๑.๒.๑๙ เว้นวรรคเล็กหน้าและหลังคำ “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง) ยกเว้น “เช่น” ที่มีความหมายว่า “อย่าง, เหมือน” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังคำ 
            ๑.๒.๒๐ เว้นวรรคเล็กหน้าคำสันธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ ยกเว้น ถ้ามีเพียง ๒ รายการ ไม่ต้องเว้นวรรค
            ๑.๒.๒๑ เว้นวรรคเล็กหน้าคำ “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ 
            ๑.๒.๒๒ เว้นวรรคเล็กหลังคำว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค

                                     ที่มาของภาพ : http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/58280

ประเด็นคำถาม
๑. การเว้นวรรคมีความจำเป็นในการเขียนอย่างไรอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
๒. หากเขียนหนังสือโดยไม่มีการเว้นวรรคหรือเว้นวรรคผิดนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะอะไร

กิจกรรมเสนอแนะ
๑. ฝึกสังเกตงานเขียนต่างๆ ว่ามีการเว้นวรรคถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเว้นวรรคที่ได้ศึกษามาหรือไม่
๒. นักเรียนสร้างประโยคหรือข้อความที่เมื่ออ่านเว้นวรรคผิดความหมายผิด เช่น
        "ยาขนานนี้  กินแล้วแข็ง  แรงไม่มี  โรคภับเบียดเบียน"
 
ที่มา
: http://www.komchadluek.net/detail/20130123/149996/
  http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=279&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=
  http://www.eng.ubu.ac.th/charoenc/2011/01/07/
  http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/58280

 เข้าชม : 81762
นำเสนอโดย : นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สพม. เขต 13
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12962 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12452 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25597 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23832 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27687 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55680 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473375 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68332 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66293 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81763 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 2)
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 3)
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 4)
สอบตรง มอ.นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มีสาระอะไร …อย่าพลาด (ตอนที่ 5)
รายละเอียดเกี่ยวกับ PAT ทั้ง 7
License
A Trumpet Player
Have fun on Halloween Day
อาหารว่างของไทย...กับใบชะพลู
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |