[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
มหาเวสสันดรชาดก ตอน องค์ประกอบของชาดก
อังคาร ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
ชาดก มาจาก ชาตะ หมายถึงการเกิด ชาดกเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์   

www.visudhidham.com/joomla/th/the-buddha2.htmlประเด็นข่าว

โสสุโก้ชวนฟังเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมทำบุญสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์เพื่อการเผยแพร่ภาษา

 ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าสามจีน ไตรมิตรวิทยาลัย

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จะจัดงานเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

                                                  ที่มา : http://www.ryt9.com

                                  

                                                ที่มา  http://www.google.co.

       ความเชื่อเรื่องการฟังเทศมหาชาติ ของคนไทย เชื่อว่าจะได้บุญมาก  ฟังเทศน์  ๑๓ กัณฑ์  พันคาถา เป็นเรื่องของ

ชาดก  ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์

ประเด็นการศึกษา มหาเวสสันดรชาดก     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

เนื้อหา 

         ชาดก เป็นเรื่องที่มีมาก่อนพุทธกาล เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์
         ชาดกมี ๒ ประเภท คือ
         ๑. นิบาตชาดก เป็นชาดกในพระไตรปิฎกมี ๕๐๐ เรื่อง แบ่งออกเป็นหมวดๆ
ตามจำนวนคาถา นับตั้งแต่ ๑ คาถาถึง ๘๐ คาถา 

                 ชาดกที่มี ๑ คาถาเรียกว่า เอกนิบาตชาดก
                               ๒ คาถาเรียกว่า ทุกนิบาตชาดก
                               ๓ คาถาเรียกว่า ตักนิบาตชาดก
                               ๔ คาถาเรียกว่า จตุคนิบาตชาดก
                               ๕ คาถาเรียกว่า ปัญจกนิบาตชาดก
                ชาดกที่มีเกิน ๘๐ คาถาขึ้นไปเรียกว่า มหานิบาตชาดก ซึ่งมี ๑๐ เรื่อง เรียก ทศชาติ หรือ พระเจ้าสิบชาติ
         ๒. ปัญญาสชาติชาดก เป็นชาดกที่แต่งขึ้นจากนิทานพื้นเมือง ไม่มีในพระไตรปิฎก หรือเรียกว่าปัญญาสชาดก

             มี ๕๐ เรื่อง พระภิกษุชาวเชียงใหม่แต่งขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๐๐๐-๒๒๐๐ เป็นภาษามคธ โดยเลียนแบบนิบาตชาดก ครั้นเมื่อพ.ศ.๒๔๔๓-๒๔๔๘ พระบรมวงศ์เธอกรมพระสมมตอมรพันธ์ ดำรงตำแหน่งองค์สภานายก หอพระสมุดสำหรับพระนคร ได้ทรงแปลเป็นภาษาไทย  เรื่องปัญญสชาดกจึงแพร่หลาย


                                        

                          ที่มา : http://www.visudhidham.com/joomla/th/the-buddha2.html

องค์ประกอบของชาดก   ชาดกทุกเรื่องจะมีองค์ประกอบ ๓ ประเภท คือ
      ๑. ปรารภเรื่อง คือบทนำเรื่องหรือ อุบัติเหตุ จะกล่าวถึงมูลเหตุหรือที่มาของชาดกเรื่องนั้น เช่น มหาเวสสันดกชาดก
      ๒. อดีตนิทาน หรือ ชาดก หมายถึงเรื่องราวนิทานที่พระพุทธองค์ตรัสเล่า
      ๓. ประชุมชาดก ประมวลชาดก เป็นเนื้อความสุดท้ายของชาดกกล่าวถึงบุคคลในชาดก คือผู้ใดที่กลับชาติเป็นใครบ้างในปัจจุบัน ทศบารมี คือ บารมีที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญ ๑๐ ประการในชาติต่างๆ คือ
                    ๑. พระเตมีย์ บำเพ็ญ เมตตาบารมี
                    ๒. พระมหาชนก บำเพ็ญ วิริยะบารมี
                    ๓. พระสุวรรณสาม บำเพ็ญ เมตตาบารมี
                    ๔. พระเนมีราช บำเพ็ญ อธิษฐานบารมี
                   ๕. พระมโหสถ บำเพ็ญ ปัญญาบารมี
                    ๖. พระภูริทัต บำเพ็ญ ศีลบารมี
                    ๗. พระจันทกุมาร บำเพ็ญ ขันติบารมี
                    ๘. พระนารทะ บำเพ็ญ อุเบกขาบารมี
                    ๙. พระวิทูร บำเพ็ญ สัจจะบารมี
                    ๑๐.พระเวสสันดร บำเพ็ญ ทานบารมี

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว ( อักษรตัวแรก ของแต่ละชาติ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

คาถาพัน
    คาถาพัน หมายถึง คาถาภาษาบาลี ที่ยกขึ้นมานำความทั้งมีจำนวน ๑๐๐๐ คาถา
เช่นในกัณฑ์ทานกัณฑ์ก็บอกไว้ตอนจบว่า
" ทานกัณฑ์นิฏฐิตํ ประดับด้วยพระคาถา ๒๐๙ คาถา "
คำว่า คาถา หมายถึง ฉันท์บทหนึ่ง มีถ้อยคำ ๔ วรรค
วรรคหนึ่งมี ๘ คำ คาถาหนึ่งจึงมีคำ ๓๒ คำเป็นพื้น

ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันหลังเรียน
   ให้อธิบายว่า  มหาเวสสันดรชาดก  ส่วนที่เป็นปรารภเรื่องคืออะไร  อดีตนิทานคือส่วนไหน  และประมวลชาดกคืออะไร

คุณลักษณะที่ปลูกฝัง
๑. รักความเป็นไทย
๒. ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาพระพุทธศาสนา

ที่มา : เพลินพิศ สุพพัตกุล แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๑๑๐๒ ชั้น ม.๔
ที่มา : เพลินพิศ สุพพัตกุล คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย ท๓๑๑๐๒ ชั้น ม.๔เข้าชม : 66786
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 13010 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12497 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25648 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23883 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27740 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55767 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473742 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68392 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66363 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81825 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
แบบรูป (pattern)
อึ้ง! เด็กชายวัย 2 ขวบติดบุหรี่
Freckles
แมวโหล
ชม!ปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากมาก 'ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวฤก
อะไร ๆ ก็ ไม่เป็นไร
คนเผือก( Albino)
ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
Curtain
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |