[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (5)
ศุกร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
ศาสนาแต่ละศาสนามีหลักคำสอนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติตาม ได้ศึกษาและใช้หลักธรรมมาวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด หากนักเรียนสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะทำให้เกิดความสุ   

ตาสว่างคือหนทางหลีกเลี่ยงยาเสพติด (5)

แนวคิดที่สำคัญ

         ศาสนาแต่ละศาสนามีหลักคำสอนอยู่เป็นจำนวนมาก  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปฏิบัติตาม  ได้ศึกษาและใช้หลักธรรมมาวิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด  หากนักเรียนสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  จะทำให้เกิดความสุขทั้งต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สาระการเรียนรู้
หลักธรรมมะเอาชนะยาเสพติด
      1.  หลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
      2.  การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ


จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. นักเรียนสามารถเสนอหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ  ที่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้
     2. นักเรียนสามารถเสนอแนวทงในการแก้ปัญหายาเสพติดได้
     3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดได้

                      
ประเด็นจากข่าว
           ชาวบ้านรุมประณาม 5 โล้นห่มผ้าเหลือง สุมหัวเสพยาบ้า
          ตำรวจสุรินทร์ รวบพระจำนวน 5 รูป หลังมั่วสุมกันเสพยาบ้า เจ้าบ้านแห่ด่าประณามทำให้วัดต้องเสียหาย ก่อนจับตัวไปสึกเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย
 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. พ.ต.ท.วรพงศ์ มดทอง สารวัตรใหญ่ สภ.เทนมีย์ ร.ต.อ.ถนัด ตินานพ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทนมีย์ ได้ร่วมกันทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะที่ สำนักสงฆ์พฤกษาศรัทธาธรรม บ้านเสกแอ ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จากการตรวจสารเสพติด พระภิกษุ 12 รูป สามเณร 1 รูป พบว่ามีผลบวกเสพ ( ยาบ้า ) จำนวน 5 รูป ประกอบด้วย 1 .พระภิกษุ วสันต์ บุญล้อม อายุ 21 ปี 2 . สามเณรอดิศร ระลึกดี อายุ 21 ปี 3 . พระภิกษุสุวิชา หายโศรก อายุ 21 ปี 4 . พระภิกษุ กิตติศักดิ์ เสาวลัย อายุ 26 ปี 5. พระภิกษุยัน กงนาค อายุ 29 ปี จึงได้จับสึกเพื่อดำเนินคดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างตรวจหาสารเสพติดอยู่นั้น เมื่อชาวบ้านรู้เรื่องต่างทยอยกันเดินทางไปที่วัด และเมื่อทราบเรื่องต่างก็ด่าประณามที่ทำให้วัดต้องเสียหาย
อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนทำการตรวจหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบมาว่าที่สำนักสงฆ์ดังกล่าว มีพระสงฆ์ และสามเณร มีพฤติการณ์มั่วสุมกันเสพ ( ยาบ้า ) โดยผิดกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายศาสนา

ศาสนา
          ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
สำหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสำคัญ และมีคนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

ความหมายและความสำคัญ
    1. บอกถึงหลักอภิปรัชญา ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร และจะเป็นเช่นไร
    2. สอนหลักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน
    3. ให้รู้จักการดำเนินชิวิตเช่นไรจึงจะถูกต้อง
    4. มีเป้าหมายในชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เกิดมาเพื่อกิน และเสพกามเท่านั้น
    5. หลักศรัทธา ว่าทำดีได้รางวัลคือขึ้นสวรรค์ ทำชั่วได้โทษคือตกนรก ทำให้แม้จะลับตาคนไร้กฎหมายก็ไม่ทำชั่วทำแต่ดี
    6. เป็นที่พึ่งทางใจ ในยามชีวิตประสบปัญหาสิ้นหวัง ไร้กำลังใจ หรือปลอบประโลม ผู้สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก
    7. เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

           มีความเชื่อว่าศาสนานั้นเกิดมาจากความต้องการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ นับแต่อดีตมนุษย์จะสงสัยว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมต้องเกิดขึ้น จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลอะไรต่อมาอีก จนนำมาสู่การค้นหาแนวทางต่างๆเพื่อตอบปัญหาเหล่านี้ จนนำมาเป็นความเชื่อและเลื่อมใส ตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธ เกิดจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นความทุกข์ จึงทรงหาแนวทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยวิธีการต่างๆนานา จนทรงค้นพบอริยสัจ 4 ด้วยวิธีที่ เป็นการฝึกจิตด้วยสติจนถึงซึ่งความรู้แจ้ง ในสรรพสิ่ง และความดับความทุกข์ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับสิ้นซึ่งกิเลส ทรงสอนให้มนุษย์ ให้ทำบุญ รักษาศีล และภาวนา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพ้นทุกข์ของมหาชน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาในปัจจุบัน คำอธิบายของการเกิดขึ้นและพัฒนาการของศาสนา สามารถแบ่งได้เป็นสี่กลุ่ม[ต้องการอ้างอิง]
    1.  ศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความกลัว ในธรรมชาติที่ตนเองไม่รู้ จนต้องวิงวอนและร้องขอในสิ่งที่อยากได้
    2.  ศาสนาเกิดจากความไม่รู้สงสัย ในอภิปรัชญาว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และจะเป็นเช่นไรต่อไป
    3.  ศาสนาเกิดจากความต้องการที่จะสร้างความเชื่อขึ้นมา เพื่อช่วยควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ให้สังคมสงบสุข
    4.  ศาสนาเกิดจากความต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์ เช่นความอดอยาก โรคระบาด ความแก่ ความตาย การสูญเสีย

ปรัชญาของศาสนา

ศาสนาของโลกถ้าแบ่งตามลักษณะปรัชญาที่คล้ายคลึงกัน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

      1 ) ศาสนาที่ยึดถือพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด
          กลุ่มศาสนาที่นิยมเรียกว่า ปรัชญาตะวันตก โดยถือตามอิทธิพลในการรับอารยธรรม ได้แก่ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนายูดาย (ยิว) ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาบาไฮ ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ (แบบเก่า) ศาสนากลุ่มนี้มีลักษณะที่คล้ายกันคือ
    1.  พระเจ้าคือสิ่งที่ทรงปัญญาสูงสุด และมีอำนาจสูงสุด ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์
    2. ศาสนิกต้องแสดงความรักหรือภักดีต่อพระเจ้าด้วยการสรรเสริญ ปฏิบัติตามที่พระองค์ประสงค์ที่ได้ตรัสผ่านศาสนทูตของพระเจ้า
    3. อาจขอให้ทรงไถ่บาป อ้อนวอนให้ทรงประทานสิ่งที่ดีแก่ชีวิต
    4. เชื่อว่าทรงเป็นพระผู้สร้าง สร้างสรรพสิ่ง กำหนดสภาวการณ์ที่เป็นไปของโลก แต่ทรงปล่อยให้มนุษย์เลือกทางแห่งตนเอง โดยจะทรงช่วยเมื่อมนุษย์ลงมือกระทำ
    5. ก่อนที่จะเชื่อให้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เมื่อเชื่อแล้วอย่าสงสัย เพราะพระเจ้าจะทรงทดสอบจิตใจในศรัทธา
    6. เมื่อถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าจะทำลายทุกสิ่ง ที่พระองค์สร้างขึ้น และจะชุบชีวิตทุกคนให้ฟื้นคืนชีพมารับฟังคำพิพากษา ผู้เชื่อจะรอด และอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ ผู้ไม่เชื่อ จะถูกลงทัณฑ์ให้ตกนรกชั่วกาล
    7. ให้วางใจในพระเจ้า รับพระองค์เข้าไว้ในใจจะพบแต่สันติสุข


     2 ) ศาสนาที่มุ่งเข้าถึงความจริงสูงสุด
          กลุ่มศาสนาที่นิยมเรียกว่าปรัชญาตะวันออก โดยถือตามอิทธิพลในการรับอารยธรรม ได้แก่ศาสนาพุทธทั้งเถรวาทและนิกายเซน ศาสนาเชน ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ ศาสนากลุ่มนี้มีลักษณะที่คล้ายกันคือ
   1. เชื่อว่าโลกนี้เกิดขึ้นเองตามกฎธรรมชาติ สรรพสิ่งแท้จริงเป็นเพียงความว่างเปล่า
   2. ความจริงแท้ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูด และไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยหลักตรรกะและอนุมาน
   3. การเข้าถึงความจริงแท้ทำได้ด้วยการบรรลุปัญญาญาณ จากการไม่ติดอยู่ในมายาของตรรกะและอนุมาน
   4. เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อในกฎแห่งกรรม
   5. มีหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ที่มักน้อยสันโดษพอเพียง ยึดถือหน้าที่ มีวันัยสูงไม่เห็นแก่ตัว แต่ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวง มุ่งละกิเลส
   6. เชื่อในตัวมนุษย์ว่าเข้าถึงความจริงได้ ทุกสิ่งเกิดจากการกระทำของตนเอง เชื่อในศาสตร์ลี้ลับ (เวทมนตร์ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์) ว่ามีจริง
   7. เชื่อว่าถ้าจิตวิญญาณเข้าถึงความจริงสูงสุดจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

              ทั้งสองกลุ่มมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันคือกลุ่มแรกยอมรับว่าองค์สูงสุดมีอยู่จริง เช่นศาสนาคริสต์และอิสลามเรียกองค์สูงสุดว่าพระเจ้า ผู้นับถือมีเป้าหมายเพื่อการเข้าไปรวมอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ส่วนกลุ่มหลังเช่นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าหรือองค์สูงสุด แต่เชื่อในการมีอยู่ของเทพเจ้า (เหล่าพรหมา) ซึ่งเป็นเทวดาชั้นสูงสุดเรียกว่าพรหม แต่ต่างกันตรงที่ผู้ที่นับถือศาสนาศาสนาพุทธไม่มีเป้าหมายเพื่อการไปรวมอยู่กับพรหม แต่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ เพราะการรวมอยู่หรือไปเกิดเป็นพรหม เมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ อันมีต่ำสุดคือนรก สูงสุดคือพรหม อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทางที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้จึงมีทางเดียวเท่านั้นคือ นิพพาน

ประเด็นคำถาม
      1. นักเรียนปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างไร
      2. นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ
           มีใบงานเกี่ยวกับกรณีศึกษา  แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาพร้อมทั้งให้นำเอาหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดจากกรณีศึกษาแหล่งที่มา
http://th.wikipedia.orgเข้าชม : 61989
นำเสนอโดย : นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สพป. เชียงใหม่ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง
โดย : [เข้าชม : 22227 ]
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 36724 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 61653 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 96258 ]
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
โดย : [เข้าชม : 61990 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 70969 ]
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
โดย : [เข้าชม : 55410 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 54646 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 55360 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 68450 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
นิราศนรินทร์ ตอน กรุงเทพฯเมืองสวรรค์
" เสือเบงกอล " สัตว์ตระกูลแมวที่งามสง่าที่สุดในโลก
*จาบูลานี่* (Jabulani)
Dog's life diary สอน Past Tense
สบู่ทำมือ(กล้วยหอม)
Just a Nightmare in My Life
การสอนภาษาไทย...ในการโฆษณา
เรียนภาษาไทย จาก เสธ.ไก่อู
What is QR code?
" ชา และ กาแฟ (Tea and Coffee) " เครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |