[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
อังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
การสร้างหลักสูตรเพิ่มเติม รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์   

สวัสดีค่ะ พี่น้อง เพื่อนครูชาวสหวิชาและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนทุกท่าน

    ห่างหายไปนาน เนื่องด้วยภาระงานที่มากมาย แต่มิได้ลืมพวกเรา ขณะนี้พอมีเวลามาคุยกัน ก็ขอนำเรื่องราวดีๆมาฝาก  ปีการศึกษานี้ ครูเนาว์ได้รับมอบหมายงานสอนรายวิชาเพิ่มเติม งานดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 จึงได้ปรับและสร้างหลักสูตร นำเสนอมา เพื่อผู้สนใจสามารถนำไปใช้ ปรับใช้ พร้อมทั้งติชม เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นะคะ
พบกับการสร้างหลักสูตรของครูเนาว์ได้ ณ บัดนี้

ภาพที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจในผลงานของนักเรียน และก่อนที่จะเข้าสู่การสร้างหลักสูตร ขอนำท่านทำข้อตกลงกับฝ่ายบริหารถึงการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของครูเนาว์ ก่อนนะคะ แล้วครั้งต่อไปจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นการสร้างหลักสูตรและส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปค่ะ

 

การทำข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายวิชา ง30239 งานดอกไม้ประดิษฐ์
---------------------------------

  ความสำคัญของการทำข้อตกลงความเข้าใจ  (Memorandum of Understanding  : MOU)

             รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 3 กลุ่ม จำนวน 129 คน  จัดการศึกษาโดยนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร   มาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของรายวิชา  จากการศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (N.T.)ของนักเรียน  ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ  ประกอบกับโรงเรียน      มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น  การประชุมเพื่อการ      วางแผนการดำเนินการร่วมกันของผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้เกิดการจัดทำข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์ขึ้น และเพื่อให้เห็นความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษา กับการทำข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงเสนอข้อมูลและแผนดำเนินการดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์  พันธกิจ   เป้าประสงค์ แผนดำเนินงานงาน และนโยบายการจัดการศึกษาของรายวิชา
           แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552-2555  ของรายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และนโยบายการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)                                                                                                                                                   

         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเกิดสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง ให้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่าง     ต่อเนื่อง

พันธกิจ  (Mission)
1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  มีสมรรถนะในการ  สื่อสาร   การคิด  การแก้ปัญหา    การใช้ทักษะชีวิต  และด้านเทคโนโลยี                                                                          
3.   กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์                                                      4.    สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.   ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6.   นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  (Cooperate Objective) ภายในปีงบประมาณ 2555 
            1.  ผู้เรียน ร้อยละ 90  มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป    
            2.  ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลการสอบ N.T. สูงขึ้น
            3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย
                  -  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
                  -  มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                  -  มีกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
                  -  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้
                  -  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
            4.  ชุมชนและผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การใช้แหล่งเรียนรู้  การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            5.   จัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นการบริหารและการจัดการศึกษารายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์  ปีการศึกษา 2555
1.การจัดทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 2.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.การปลูกฝังคุณธรรม  นำความรู้
4.มุ่งงานสอนเป็นหลัก
5.การมีจิตเอื้ออาทร
6.การประหยัด
7. การรายงานผลงานทางวิชาการ

การทำข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU)
            ผู้สอนจัดทำข้อตกลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างผู้สอนกับสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น  2  ประเภท  ได้แก่
              1. ข้อตกลงความเข้าใจ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นการนำเสนอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับผลการเรียน 1.0 –4.0  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นำมาวางแผนกำหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน  ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  เมื่อดำเนินการวัดผลประเมินการศึกษาประจำปีแล้ว  จะนำผลการพัฒนามาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ตั้งเป้าหมายไว้   
              2. ข้อตกลงความเข้าใจ เกี่ยวกับผลการทดสอบ      N.T. ของผู้เรียน โดยนำผลการดำเนินการทดสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา  วางแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนา  ดำเนินการพัฒนาในปีการศึกษาปัจจุบัน  แล้วนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้

ขั้นตอนการทำข้อตกลง
            1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ N.T. กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม
            2. ผู้สอน  กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ O-net   
            3. จัดทำข้อตกลงความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับโรงเรียน
           4. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่ทำข้อตกลงไว้
           5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ติดตามผล  ประเมินผลการดำเนินการ
           6. ผู้สอนและกลุ่มสาระฯ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการพัฒนา เพื่อจัดทำรายงานและนำผลการพัฒนาไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป

วิธีดำเนินการพัฒนา
             ตามข้อตกลง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  วางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ได้แก่ 
           1. ผู้สอนศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่ม 
           2. ผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 
           3. ผู้สอนจัดทำ  จัดหา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
           4.  ผู้สอนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้น  การสร้างวินัยเชิงบวก
           5.  ผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR.) เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน 

กำหนดมาตรฐานผู้สอนรายวิชางานดอกไม้ประดิษฐ์  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   พึงพัฒนาคุณภาพของตนเองและการปฏิบัติงาน  ดังนี้
           1. มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               1.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2542
              1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ
          2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
              2.1 รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
             2.2  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
             2.3 จัดทำข้อมูลความพร้อม  ศักยภาพของผู้เรียนตามพัฒนาการ ความพร้อม  ความถนัดของผู้เรียน และนำไปประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้
         3.  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             3.1  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน และที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้น 
             3.2  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ  ดูแลช่วยเหลือ  เตรียมแหล่งเรียนรู้  เตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้บริการแก่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
         4.  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
              4.1 ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้เรียน
              4.2  ผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียน
         5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน
               5.1  ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน  คือ  ความรู้  กระบวนการ  เจตคติ
               5.2  ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง (มีคู่มือการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง)
               5.3  บันทึก และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
         6. มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
             6.1 นำผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
             6.2จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR.) ของครู
           7. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
                7.1 มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                7.2 นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 

 

ลงชื่อ                                              ผู้ให้ข้อตกลง            ลงชื่อ                                               ผู้รับข้อตกลง

          ( นางเนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์)                                             ( นางเนาวรัตน์  ตั้งยะฤทธิ์)                                         

                         ผู้สอน                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

คามคิดเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                          ลงชื่อ                                                      ผู้รับข้อตกลง

                                                                        (นายสุพจน์  รักธรรม )

                                                               รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

คามคิดเห็นผู้อำนวยการ..........................................................................................................................................

                     (ลงชื่อ)

(นายนาวี  ยั่งยืน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

วันที่       เดือน                   พ.ศ. 2555

 

 เข้าชม : 68707
นำเสนอโดย : เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม. เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ล่าสุด
การตกแต่งผ้าฮิญาบแบบง่ายๆด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 39264 ]
อาหารเพื่อสุขภาพรายวัน
โดย : [เข้าชม : 35708 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : การทอผ้าไหม
โดย : [เข้าชม : 38950 ]
รายวิชาเพิ่มเติม :สาระท้องถิ่นสุรินทร์ : อาหารพื้นบ้าน
โดย : [เข้าชม : 43475 ]
การตกแต่งผ้าฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะสตรีอิสลาม)ด้วยลูกปัด
โดย : [เข้าชม : 62380 ]
การเรียนรู้ทางเชาว์ปัญญา (mental skills; Knowledge)
โดย : [เข้าชม : 66131 ]
เดอ โบโน. เอ็ดเวิร์ด.กับคุณค่าของเหรียญหกเหรียญ
โดย : [เข้าชม : 64151 ]
น้ำท่วมอีกแล้ว
โดย : [เข้าชม : 63368 ]
มาเริ่มต้นใช้งานกับแผนการสอนครูเนาว์ ปี2555
โดย : [เข้าชม : 68708 ]
เจลล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ
โดย : [เข้าชม : 120901 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
นักประชาสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ เชิญชวน "กินลำไยลำพูน"
AF6 โฆษณาแอบแฝง
กบในกะลาครอบ
ฟ้าผ่าในกองถ่ายแหยมยโสธร
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 28
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 29
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 30
อยากรู้ไหมเพราะอะไร... ฟ้าจึงผ่ากองถ่ายแหยมยโสธร
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 31
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 32
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |