[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
สุขภาพจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ช่วยให้ปรับตัวในชีวิต ให้เป็นประโยชน์ ทั้งการเรียน การทำงาน สังคม ความคิดและอารมณ์เป็นปกติ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช   

สาระที่ ๔:  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

มาตรฐาน พ ๔.๑: เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจการประเมินสมรรถภาพทางกายและทางจิต
2. สามารถปฏิบัติการวางแผนสมรรถภาพทางกายและทางจิตได้
      

กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและจิต

       ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย หมายถึง รูปแบบของการฝึกปฏิบัติหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งลต่อสมรรถภาพทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือการนำรูปแบบในแต่ละรายการของสมรรถภาพทางกายมาปฏิบัติใช้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆได้กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต หมายถึง รูปแบบของการฝึกหรือปฏิบัติหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสามารถทางจิตใจที่คิดแก้ไขปัญหา ต่อสู้อุปสรรค และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น การนั่งสมาธิ การผ่อนคลายความเครียดที่มา:    http://www.google.co.th/search


ความสำคัญของกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิตสรุปได้ ดังนี้

1. เป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
2. เป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความผิดปกติของรูปร่าง
3. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดีขึ้น
4. เป็นกิจกรรมที่เตรียมร่างกายให้มีความพร้อมและมีความสมบูรณ์ เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่หนักมากขึ้น
5. เป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางด้านจิตใจ

สมรรถภาพทางกายและทางจิต

หลักการในการเลือกกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

1. คำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ที่ได้รับ
2. มีความเหมาะสมกับลักษณะความแตกต่างทางเพศ
3. ควรมีการเน้นฝึกสมรรถภาพของร่างกายให้เหมาะสมตามวัย
4. คำนึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
5. ความปลอดภัย
6. เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมควรมีความเหมาะสม
7. ควรเลือกิจกรรมที่ผู้เลือกมีความถนัด และความสนใจเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและมั่นใจ
8. ควรเลือกปฏิบัติกิจกรรมในรุปแบบต่างๆ หมุนเวียนกันไป
9. ควรเริ่มจากกิจกรรมที่ออกแรงเบาก่อน แล้วค่อยเพิ่มปริมาณ
ที่มา: http://www.google.co.th/search

หลักการในการเลือกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต


1. ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย ความพร้อมของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
2. ควรเลือกิจกรรมที่ผู้เลือกมีความถนัด และความสนใจเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและมั่นใจ
3. ควรจัดสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ เรียบร้อย และเหมาะสม
4.ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาสของตน
5. ควรเลือกปฏิบัติในระยะเวลาที่เหมาะสม สม่ำเสมอ

การวางแผนสร้างเสริมสมรถภาพทางกายและทางจิต

การวางแผนสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1. กำหนดเป้าหมาย
2. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการโดยทั่วไป
3. ควรตรวจสุขภาพก่อนเริ่มวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม
4. คำนึงถึงความสนใจและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
5. ศึกษาวิธีการเล่น และการฝึกที่ถูกต้อง
6. ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ ควรมีความเหมาะสม
7. จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสม
8. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
9. การประเมินผลหลังการปฏิบัติกิจกรรม
10. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง


ที่มา: http://www.google.co.th/search

สมรรถภาพทางกายและทางจิต


1. กำหนดเป้าหมาย
2. ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
3. สำรวจความพร้อมของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
4. เลือกกิจกรรมโดยถำนึงถึงจุดหมาย และความเหมาะสม
5. กำหนดเวลาให้มีความเหมาะสม
6. ปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตามแผนที่วางไว้
7. ประเมินผล
8. ปรับปรุงแก้ไข

ประเด็นคำถาม

1. นักเรียนมีแนวทางการเลือกสมรรถภาพทางกายและทางจิตได้อย่างไร
2. นักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติการสมรรถภาพทางกายและทางจิตได้อย่างไร

กิจกรรมเสนอเสนอแนะ


1.แบ่งกลุ่มนักเรียนนำเสนอกีฬา 1 ชนิด พร้อมทั้งศึกษา และนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพในองค์ประกอบใดบ้าง
2.มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าหาแบบทดสอบการประเมินทางจิต ที่สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง ในกรณีอื่นๆ จากหนังสือ
นิตสาร อินเตอร์เน็ต มารายงาน โดยให้พิจารณาวิะการ การคิดผลระดับคะดนนประเมิน

การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

1.สาระการเรียนรู้ภาษาไทย การวิเคราะห์บทความเกี่ยวสุขภาพกายสุขภาพจิต
2.สาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา เกี่ยวกับ การวาดภาพที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุึขภาพจิต


แหล่งที่มาข้อมูล

1. http://nr63-2553-gr12.blogspot.com

2. http://www.google.co.th/search


เข้าชม : 44770
นำเสนอโดย : จักรวัฒน์ เครือคำอ้าย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมิอง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน)
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา ล่าสุด
นอนไม่หลับเป็นภัยกับผู้สูงอายุ เป็นชนวนโรคความดันโลหิตสูง
โดย : [เข้าชม : 22202 ]
รู้ได้ไงว่าเราเป็น เบาหวาน!!!
โดย : [เข้าชม : 36699 ]
ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง Female Condom(FC.)
โดย : [เข้าชม : 61624 ]
ถุงยางอนามัยชาย( Condom)
โดย : [เข้าชม : 96213 ]
แคปซูลคุมกำเนิดหรือยาฝังคุมกำเนิด (ปรับปรุง2558)
โดย : [เข้าชม : 61959 ]
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
โดย : [เข้าชม : 70937 ]
แผ่นแปะคุมกำเนิด(พลาสเตอร์คุมกำเนิด)
โดย : [เข้าชม : 55385 ]
อยากปึ๋งปั๋ง ระวังเสี่ยงตาย!
โดย : [เข้าชม : 54617 ]
ฝ้าขาวในน้ำประปา คืออะไร ดื่มได้หรือไม่
โดย : [เข้าชม : 55333 ]
ประวัติกีฬาฟุตซอล
โดย : [เข้าชม : 68425 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เมื่อครูต่ายไปออสซี่
แมวดำนำโชค ???
บักหาด...สุดยอดผลไม้ หรือ...ผลไม้ที่ถูกลืม
ฝีมือปราณีตของคนไทย
นี่คือจุดเริ่มต้นของวันสิ้นโลกในไทยจริงหรือ
สิบสาขายอดฮิตในแอดมิชชั่นกลาง 2553
บั้งไฟคนโก้...ยโสพฤษภา
สร้างสรรค์การ์ตูนบนเปลือกไข่
คุณจะเลือกคำไหน
ธรรมชาติคำรามขู่ชาวโลก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |