[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
100 ปี ลูกเสือไทย
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
ร่วมทำความดี 100 ปีลูกเสือไทย   

100 ปี ลูกเสือไทย

            วันลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 โดยฝีกอบรมพวกผู้ใหญ่ เช่นข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามมีศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่นช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายเป็นต้น จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย นับเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม

ที่มา : http://www.baanmaha.com/community/thread22962.html

100 ปี ลูกเสือไทย ร้อยใจทำความดี


           http://www.youtube.com/watch?v=MRCMDpJAw1E

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ลูกเสือ ) ทุกระดับชั้น

ประวัติลูกเสือไทย

วิวัฒนาการลูกเสือไทย

http://www.youtube.com/watch?v=TmtePZUyeWU&feature=related

  วิวัฒนาการลูกเสือไทย แบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้

 1.  ยุคก่อตั้ง พ.ศ. 2454 – 2468
 ยุคนี้ตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือ และจัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายกกองลูกเสือกองแรกได้จัดตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นกองลูกเสือในพระองค์ เรียกว่า
กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1  พระองค์ได้พระราชทานคติพจน์แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  

      พ.ศ. 2459 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรเสือป่า
      พ.ศ. 2463 ส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 1
      พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก กลุ่มแรก ซึ่งรวมทั้งสิ้นมี 31 ประเทศ
      พ.ศ. 2467 ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2
 2.  ยุคส่งเสริม  พ.ศ. 2468 – 2482 สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สำคัญคือ
     พ.ศ. 2470 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1ณ พระราชอุทยานสราญรมย์
     พ.ศ. 2474 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือขึ้นใหม่ ณ พระรามราชนิเวศน์ จ. เพชรบุรี
     พ.ศ. 2476 ตั้งกรมพลศึกษาขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้กองลูกเสืออยู่ในกรมพลศึกษาประกาศใช้ตราประจำคณะลูกเสือแห่งชาติและกฎลูกเสือ 10 ข้อ
     พ.ศ. 2478 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
     พ.ศ. 2479 ประกาศตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา ประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือเสนาและสมุทรเสนา พ.ร.บ. ธง กำหนดลักษณะธงประจำกองคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงประจำ

กองลูกเสือ

3.  ยุคประคับประคอง ปี พ.ศ. 2482 – 2489
       ยุคนี้เป็นยุคตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล และอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ระยะนี้การลูกเสือในประเทศซบเซาลงไปบ้างเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภาวะสงคราม และในปี พ.ศ. 2486  ได้มีพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารซึ่งมีการฝึกการใช้อาวุธแบบทหารและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในสมัยนั้น ส่วนกิจการลูกเสือก็ยังคงดำเนินอยู่ และในบางจังหวัด เช่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุบลราชธานี มีการส่งเสริมกิจการลูกเสือย่างเข้มแข็งและไดจัดมีการชุมนุมลูกเสือขึ้นบ้างในระยะนี้

4.  ยุคก้าวหน้า
         ยุคนี้อยู่ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้
         พ.ศ. 2490 มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2486 มีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2490
        พ.ศ. 2496 สร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
        พ.ศ. 2497 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
        พ.ศ. 2501 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้นครั้งแรก
            จัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501
        พ.ศ. 2503 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขึ้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายพระตำหนักมหาราช ต.อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
       พ.ศ. 2404  เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายวชิราวุธ
       พ.ศ. 2506 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายวชิราวุธ
       พ.ศ. 2507 ประกาศใช้พ.รบ. ลูกเสือ พ.ศ. 2507   เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
        พ.ศ. 2508 ประชุมสภาลูกเสือครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรมจดทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทรกองแรก  ณ โรงเรียนสัตหีบ
        พ.ศ. 2509 จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
5.  ยุคถึงประชาชน  ปี พ.ศ. 2514 – ปัจจุบัน มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้
        พ.ศ. 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก
        พ.ศ. 2515 ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชูถัมภ์
        พ.ศ. 2516 รับกิจการลูกเสือชาวบ้านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่ง ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2516 ให้นำวิชาลูกเสือเข้าอยู่ในหลักสูตรโรงเรียน
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ณ บริเวณหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน และทรงเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 8
         พ.ศ. 2520 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 9
        พ.ศ. 2521 ประกาศยกเลิกหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของกิลเวลล์ปาร์ค และใช้ของสำนักงานลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก
         พ.ศ. 2524 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ ครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลที่ 6

คำถาม  :  พระมหากษัตริย์องค์ใดที่ทรงพระราชทานคติพจน์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมเสนอแนะ
         ๑. จัดกิจกรรมวันลูกเสือ
การบูรณาการกับวิชาอื่นที่นอกเหนือจากวิชาลูกเสือ
        ๑. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับวันสำคัญ

อ้างอิงที่มาของข้อมูล
 http://www.baanmaha.com/community/thread22962.html
 http://www.youtube.com/watch?v=MRCMDpJAw1E
 http://www.youtube.com/watch?v=TmtePZUyeWU&feature=related
 เข้าชม : 12316
นำเสนอโดย : นางวรรดี พูลสวัสดิ์
โรงเรียนวัดแดง
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
ปลอดภัยไว้ก่อน
โดย : [เข้าชม : 46848 ]
วีดีโอ เรามานับเลขกันเถอะปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 47161 ]
การสอนแบบมีลติมิเดียระดับปฐมวัยกิจกรรมเกมการศึกษา
โดย : [เข้าชม : 46037 ]
กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย(การหยดสี)
โดย : [เข้าชม : 64385 ]
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดย : [เข้าชม : 41722 ]
เด็กพูดไม่ชัด ทำไงดี
โดย : [เข้าชม : 44846 ]
อึ้ง! เด็กชายวัย 2 ขวบติดบุหรี่
โดย : [เข้าชม : 42257 ]
ทำไมเด็กต้องอาละวาด?
โดย : [เข้าชม : 44247 ]
ออกกำลังกายตามช่วงอายุ...ชีวิตจะยืนยาว
โดย : [เข้าชม : 46680 ]
พ่อแม่เชื่อ ...ว่า "หนูทำได้"
โดย : [เข้าชม : 42475 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
มารู้จักกติกาเซปักตะกร้อใหม่ล่าสุดกัน
'นวดไทย'ลงกินเนสบุ๊ค641คู่ทุบสถิติโลก
ทักษะบาสเกตบอลตอนที่ 6
กองทัพหนอนบุกกัดกินนาบัวอ่างทองพินาศยับ
การทดลองระบายน้ำ
5 สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน
สุนทรพจน์
คนสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไร อย่างไรคือคนปกติ ?
แนะสอบเทียบ 9 มาตรฐาน รับใบประกอบวิชาชีพ
จับสลากบรรจุ "ครูมืออาชีพ"
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |