[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร>>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๙
อังคาร ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2554
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด   

ตัวชี้วัดจากหลักสูตร >>>>สู่แผนการสอนศิลป์ ตอนที่ ๙

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

          การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิเคราะห์เป็น ๔ ประเด็น คือ  ตัวชีวิตแต่ละตัวผู้เรียนควรมีความรู้อะไรและทำอะไรได้ ทักษะการคิด ชิ้นงาน/ภาระงาน และแนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในแต่ละประเด็นจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามตัวชี้วัด

          เพื่อให้ง่ายแก่การนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนของท่าน ขอนำเสนอเรียงตามลำดับสาระย่อย ดังนี้

สาระที่ ๒ ดนตรี

มาตรฐาน ศ.๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด ที่ ๕ บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้เรียนรู้อะไร

          บทเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์

ผู้เรียนทำอะไรได้

          ๑. ฟังเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น เพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี
          ๒. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงกับชีวิตประจำวัน

 ทักษะการคิด

          ๑. ทักษะการพูด
          ๒. ทักษะการนำความรู้ไปใช้

ชิ้นงาน / ภาระงาน

          ๑. ขับร้องเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
          ๒. แสดงความคิดเห็นจากเพลงที่ได้ฟัง
          ๓. วาดภาพประกอบเพลงที่ได้ฟัง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด

          ๑. ทบทวนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการฟังเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
          ๒. บอกความรู้สึกจากเพลงที่ได้ฟังจากจังหวะ ทำนอง เนื้อร้อง
          ๓. แสดงความคิดเห็นเพลงที่ได้ฟังมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
          ๔. วาดภาพประกอบบทเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

 ความคิดรวบยอด

          บทเพลงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์

สาระการเรียนรู้

          เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
          - เพลงกล่อมเด็ก
          - บทเพลงประกอบการละเล่น
          - เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี)

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

          ๑. ฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
          ๒. แสดงความรู้สึกที่ได้ฟังจากจังหวะ ทำนอง เนื้อร้อง
          ๓. แสดงความคิดเห็นเพลงที่ได้ฟังมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
          ๔. วาดภาพประกอบบทเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

 

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นบาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา


   แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานดนตรี                                                              เวลา  .....  ชั่วโมง

ใช้สอนวันที่ ............. เดือน....................................พ.ศ.............          ...................................ผู้สอน
......................................................................................................................................................
......

สาระที่ ๒ ดนตรี

มาตรฐาน ศ.๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด ที่ ๕ บอกความเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ความคิดรวบยอด

          บทเพลงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ๑. ฟังเพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น เพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี
          ๒. บอกความเกี่ยวข้องของเพลงกับชีวิตประจำวันได้

สาระการเรียนรู้

          เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
          - เพลงกล่อมเด็ก
          - บทเพลงประกอบการละเล่น
          - เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ปรับได้ตามความเหมาะสม)

          ๑. ฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
          ๒. แสดงความรู้สึกที่ได้ฟังจากจังหวะ ทำนอง เนื้อร้อง
          ๓. แสดงความคิดเห็นเพลงที่ได้ฟังมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร
          ๔. วาดภาพประกอบบทเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น

          ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          ๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
         
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  
        ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สื่อการจัดการเรียนรู้

          เพลงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
          - เพลงกล่อมเด็ก
          - บทเพลงประกอบการละเล่น
          - เพลงสำคัญ (เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี)

 การวัดและประเมินผล
         
๑. การสังเกต
         
   - การแสดงออกของนักเรียน
             - การร่วมกิจกรรม

 ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

 
                                                                                     .................................................ลงชื่อ
                                                                                     (...............................................)
                                                                                       ............/.............../................

บันทึกผลหลังสอน
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


                                                                                     .................................................ลงชื่อ
                                                                                     (...............................................)
                                                                                       ............/.............../................

 

 

 

 

 

         

 เข้าชม : 5062
นำเสนอโดย : นางสุนีย์ อุทุมทอง
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
สพท.อุดรธานี2
อยู่ในขั้น : ผู้มีวิชา

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
ต้นทุนและกำไร (ฐานการเรียนที่ 10)
โดย : [เข้าชม : 21242 ]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/2)
โดย : [เข้าชม : 21403 ]
การซ่อมผลงานปั้นที่แตกหัก มีรอยร้าว (ฐานการเรียนที่ 9/1)
โดย : [เข้าชม : 20973 ]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/2)
โดย : [เข้าชม : 20455 ]
การเผาผลงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 8/1)
โดย : [เข้าชม : 20320 ]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/2)
โดย : [เข้าชม : 20331 ]
การปั้นตุ๊กตาดิน (ฐานการเรียนที่ 7/1)
โดย : [เข้าชม : 20696 ]
การเทพิมพ์ (ฐานการเรียนที่ 6)
โดย : [เข้าชม : 20155 ]
การปั้นรูปปั้นดินต้นแบบ (ฐานการเรียนที่ 5)
โดย : [เข้าชม : 20201 ]
การสร้างลวดลายบนงานปั้น (ฐานการเรียนที่ 4 )
โดย : [เข้าชม : 20284 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย "เดย์ ไอโฟน" ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยบนมือถือ
จุด จุด จุด
สรุปวิวัฒนาการของสัตว์
สภาพเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ทำไมต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล ตอนที่ 7
อดีตแชมป์โลก กับ หัวอกผู้เป็น พ่อ
ศัพท์สังคีต..ภาษาดุริยางค์ไทย
"อิวิคต้า" มดคันไฟสายพันธุ์ดุ
ทำไมหิ่งห้อยต้องอยู่ใต้ต้นลำภู
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |