[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
บ้านเมืองสงบสุข...อย่าลืมทุกข์ของชาวนา
เสาร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
เมื่อไรที่บ้านเมืองสงบ ทุกคนมีความสุข โปรดอย่าลืมว่า "ความทุกข์ของชาวนาก็ยังไม่หมดไป   บ้านเมืองสงบสุข...อย่าลืมทุกข์ของชาวนา


                                  พลิกฟื้นนาร้างคืนนาดี    
                                                                          

    ภาพจาก : http://www.arjarnpoo.com

          ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้เกษตรกรไม่สามารถ
ปลูกข้าวได้อย่างเต็ม ที่ เกษตรกรจำนวนมากได้ปล่อยที่นาให้  รกร้างว่างเปล่าและหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ส่งผลให้มีการสั่งซื้อข้าวจากจังหวัดอื่นมาบริโภคปีละไม่ต่ำกว่า
๒,๐๐๐บาท
          กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูนาร้าง เพื่อการปลูกข้าว  เป็นการบูรณาการ
ระหว่างกรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ดินรับหน้าที่
ปรับสภาพพื้นที่นาร้างให้มีความเหมาะสมสามารถทำการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนกรมการข้าวให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน ๑๕ กก.ต่อไร่ และปุ๋ยเคมี ๒๐ กก.ต่อไร่
 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

                  ที่มา :  เดลินิวส์ออนไลน์   วันพุธ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐.๐๐ น


          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  แม้ว่ากระทรวงเกษตรฯจะพยายามดำเนิน
โครงการหลายๆ  โครงการฯ ปัญหาต่างๆ ก็ไม่หมดไปจากชาวนา  ปัญหาบางอย่างอาจ
เกิดจากธรรมชาติปัญหาบางอย่างอาจเป็นปัญหาเล็กๆ  แต่ขยายวงและซับซ้อนขึ้นเพราะปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ  ในอดีตแม้จะมีกวีหลายท่านที่สะท้อนปัญหานั้นๆ 
ให้ภาครัฐและผู้คนได้พบเห็น ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวคือ  พลิกฟื้น..ชีวิตชาวนา พัฒนาอาชีพ
ดั้งเดิมของคนไทย  เมื่อไรที่บ้านเมืองสงบ  ทุกคนมีความสุข  โปรดอย่าลืมว่า "ความทุกข์
ของชาวนาก็ยังไม่หมดไป

ประเด็นการศึกษา   งานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                          เรื่อง   ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

          

                             ภาพจาก : http://www.photoontour.com


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวี

๑. ความหมายของชื่อเรื่อง  
 "ทุกข์ของชาวนาในบทกวี"  หมายถึง  ความทุกข์ของชาวที่ปรากฏในบทกวี
   ความทุกข์  คือความลำบาก  เดือดร้อน  ทุกข์ยาก 


                         

                              ภาพจาก : http://www.suriyothai.ac.th/files

๒.  ผู้นิพนธ์         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

๓.  ลักษณะของคำประพันธ์   เรียงความ

๔. ที่มาของเรื่อง นำมาจากหนังสือมณีพลอยร้อยแสง  หมวดชวนคิดพิจิตรภาษา
               นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                            จัดพิมพ์ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ  ๓  รอบ

๕.  จุดมุ่งหมายในการแต่ง  แสดงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับบทกวีของไทย และบทกวีของจีน
       ที่กล่าวถึงความทุกข์ยากของชาวนา

๖. เนื้อเรื่อง/สาระสำคัญ
         ตอนแรก  แสดงถึงความเข้าพระทัยปัญหาต่าง ๆ ของชาวนา เช่น ปัจจัยในการผลิต
การพยุง หรือประกันราคาข้าว  และการรักษาความยุติธรรมทั้งปวง  ซึ่งคนในสังคมไม่เคย
ช่วยเหลือชาวนาได้และชาวนาก็ไม่มีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะอุทรณ์กับใครได้    
         นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของพระองค์ที่มีต่อชาวนาอีกด้วย

                         

                                          ภาพจาก : http://www.oknation.net/blog


         ตอนที่สอง  ทรงแปลบทกวีจีน ของหลี่เชินเป็นภาษาไทย 
ซึ่งทำให้ทราบถึงสภาพชีวิตของชาวนาจีนกับชาวนาไทยว่า  มิได้มีความแตกต่างกันมากนัก
          ตอนท้ายเรื่อง  พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า      ความทุกข์ของชาวนาที่เป็นปัญหาในอดีต
ก็ยังคงเป็นปัญหาสะเทือนใจต่อคนในยุคคอมพิวเตอร์

๗.  ลักษณะของบทกวีไทยและบทกวีจีน
    บทกวีของไทย เป็นของ  จิตร   ภูมิศักดิ์
    บทกวีของจีน   เป็นของ  หลี่เชิน
    ความเหมือนกัน     เนื้อหาของบทกวีทั้งสอง  นำเสนอเรื่องราวความทุกข์ยากของชาวนา
    ความแตกต่างกัน    วิธีการนำเสนอของกวีต่างกันคือ
    กวีไทย     นำเสนอเสมือนนำชาวนามาบรรยายเรื่องราวของตนให้ผู้อื่นฟัง
    กวีจีน        นำเสนอ เหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชม

๘.  ข้อคิดจากเรื่อง
 เราควรรู้คุณค่าของข้าวที่รับประทานกันอยู่ทุกวันว่า  กว่าจะได้เมล็ดข้าวมาแต่ละเมล็ด
  ล้วนเกิดจากความเหนื่อยยากของชาวนา  เพราะฉะนั้นไม่ควรกินทิ้งกินขว้างให้เสียประโยชน์

ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันหลังเรียน
        ครูถาม....นักเรียนตอบ.....ปลุกสมองให้ออกกำลังกาย(แน่จริงห้ามเปิดหนังสือ)

๑. งานนิพนธ์ของใคร เรื่องทุกข์ของชาวนาฯ ......................................................................
๒. พิมพ์เผยแพร่เมื่อพรรษาที่เท่าไร  ......................................................................
๓. จงบอกจุดมุ่งหมายของการนิพนธ์  ......................................................................
๔. อย่าวกวน ชื่อกวีจีน...รีบขานไข  ......................................................................
๕. และอย่าลืมบอกชื่อ...ของกวีไทย  ......................................................................
๖. ชื่อบทกวี...ที่ยิ่งใหญ่ของจีน รีบบอกมา ...................................................................
๗. บอกข้อเหมือน...ของบทกวีทั้งสองนั้น ..................................................................
๘. บอกข้อต่างกัน..ของกวีทั้งสองอย่างชักช้า .............................................................
๙. กวีไทยนำเสนออย่างไรรีบบอกมา  ......................................................................
๑๐  กวีจีนนั้นหนานำเสนอ...เป็นแบบใด .....................................................................

 

กิจกรรมเสนอแนะ
       ประกวดงานเขียน เรียงความ, และงานประพันธ์ เรื่อง "ชาวนา บุคคลที่น่ายกย่อง"
นำผลงานติดป้ายนิเทศ   ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จัดเวทีให้เล่าแนวคิดหรือมุมมอง
ที่มีต่อชาวนา    
 

กิจกรรมบูรณาการ  
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง คุณธรรมของชาวนา
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การแปรรูปผลิตที่มาจากข้าว
        กลุ่มสาระการเรียนรู้เกษตร  เรื่อง กรรมวิธีในการปลูกขาวหอมมะลิ(พันธุ์ข้าวพื้นบ้านของประโคนชัย)
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในนาข้าว
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คำศัพท์เกี่ยวกับชาวนา
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การดูแลสุขภาพของชาวนา
       

ที่มา :  เพลินพิศ   สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ที่มา :  เพลินพิศ   สุพพัตกุล  คู่มือการสอนภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔เข้าชม : 30810
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12973 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12463 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25615 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23850 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27710 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55728 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473529 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68365 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66333 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81790 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Frighten or Joke
จะเก่งอังกฤษได้อย่างไร ถ้าไม่รู้จัก Part of Speech (Conjunction)
A Project for the Science Fair
ผู้หญิงแปดสาแหรก
1 บาท ราคา 2 แสนบาท ... กับ Number and Numeral
เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล
'อ้วนมาก' เสี่ยงซึมเศร้า! ... กับ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
แหล่งเรียนรู้ที่น่าทึ่ง “พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” ตอนที่ 3 "พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์" และ"พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์"
อัตรากำลังครู สพม. สพป. ... กับ การนำเสนอข้อมูล
วรรณกรรมอันล้ำเลิศของไทย
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |