[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
มาพวกเรามา....มาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะ
พุธ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
การรณรงค์ให้คนไทยได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องควรทำอย่างเร่งด่วน ทั้งการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน   

                                                

                                  มาพวกเรามา........ มาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถอะ

                                                                      

                                                     

                                                      ภาพจาก:  www.thaisafenet.org

        เนื่องจากผู้เขียนเป็นครูภาษาไทยตั้งแต่ยังไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย  แต่ต้องมาปรับตัวให้เป็นครูภาษาไทยยุค IT   ในปัจจุบันซึ่งจะได้ยินได้เห็น ได้อ่านการใช้ภาษาไทยผิดกันมากทั้งการเขียน  การพูด  การอ่าน  การฟังโดยเฉพาะภาษาวัยรุ่นที่ใช้เขียนกันทั้งในมือถือและในอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะเห็นว่าภาษาไทยวิบัติไปมาก ผู้เขียนได้อ่านหนังสือภาษาไทยวันนี้  เล่ม ๑      ของสถาบันภาษาไทย  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   ผู้เขียนคือ  รัตนา  ฦาชาฤทธิ์  ได้กล่าวไว้ว่า

        ปัจจุบันมีคำภาษาไทยหลายคำที่เขียนอ่านและใช้ไม่ถูกต้องตามพจนานุกรม    ฉบับราชบัณฑิตยสถานและหลักการใช้ภาษาไทย  เนื่องจากคำบางคำราชบัณฑิตยสถานเคยกำหนดให้ใช้มาก่อน  แต่มาแก้ไขภายหลัง  เช่น  คำว่า "คลินิค"  จะไม่ใช้  "คลีนิค"  "ไอศกรีม" จะไม่ใช้ "ไอศครีม" "กะทัดรัด" จะไม่ใช้  "กระทัดรัด"  หรือคำว่า "เชิญ" กับ "อัญเชิญ" นำไปใช้ไม่ถูกต้อง
          
       "คลินิค"  คำคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษ  CLINIC หมายถึง  สถานรักษาพยาบาลของเอกชน  มักไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวประจำ  หรือแผนกของโรงพยาบาล
ที่รักษาโรคเฉพาะทาง
        
        คำว่า "ไอศกรีม" บางร้านยังใช้คำว่า  "ไอศครีม" ราชบัณฑิตยสถานได้แก้ไขให้ใช้ "ไอศกรีม" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่ ๕  
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๕  โดยถือพยางค์สุดท้าย  ICE  CREAM  คือ  CR  ภาษาไทยนิยมออกเสียง  ก  ดังนั้น  จึงเปลี่ยนจากคำว่า  "ไอศครีม"  มาเป็น "ไอศกรีม"
       
         คำว่า "กะทัดรัด"  กับคำว่า "กะทันหัน" มักไปใช้ คำว่า  "กระทัดรัด" และ "กระทันหัน"  ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม  "กะทัดรัด"เป็นคำ
วิเศษณ์  หมายถึง สมทรง  สมส่วน  หรือเหมาะเจาะ  เช่น  "หนังสือเล่มนี้กะทัดรัดดี  เหมาะในการพกติดตัว"
       
        "กะทันหัน"  เป็นคำวิเศษณ์  หมายถึง  ทันใด  ปัจจุบันทันด่วน   จวนแจ   เช่น  "เขารู้สึกเสียใจมากที่เธอจากไปอย่างกะทันหัน"
 
         คำว่า  "เชิญ"  กับ "อัญเชิญ"  ยังมีบางคนใช้ไม่ถูกต้อง  คำว่า"เชิญ"  หมายถึง แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม 
จะนิยมใช้ในกรณ๊ที่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ตน  และจะใช้คำนี้กับสิ่งมีชีวิต   เช่น  ผู้จัดสัมมนาเชิญอธิบดีไปเป็นประธานการประชุมสัมมนา

         คำว่า "อัญเชิญ"  หมายถึง  เชิญด้วยความเคารพนับถือ   เช่น  อัญเชิญพระราชนิพนธ์   เรื่อง  พระมหาชนกไปจัดแสดงในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  หรือ  อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐ์ฐานในพระอุโบสถ   จะเป็นการเชิญที่ไม่รียกร้องผู้ใดทำให้  และจะใช้คำนี้กับสิ่งไม่มีชีวิต

                                                  

                                                    ภาพจาก : www.arunsawat.com

           ผู้เขียนได้สอนวิชาภาษาไทยมาเป็นเวลากว่า  ๒๕  ปี  จึงพบว่าคนไทยในปัจจุบันมีปัญหาการใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการอ่าน  การเขียน  การฟัง และการพูด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลใน  www.geocities.com    สรุปได้ดังนี้

         ปัญหาทางด้านการพูด   

          พูดไม่ชัด จะพูดตัดคำให้สั้นลง      น้ำเสียงเพี้ยน     เลียนภาษาดารา    ใช้ภาษาไม่สุภาพ ใช้คำหยาบต่ำ    ใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง    ใช้คำคะนองผิดที่ ใช้คำที่ผิดความหมาย  เขียนขยายความไม่เป็น   ไม่เว้นวรรค   ไม่รู้จักใช้ภาษาดี  มีภาษาอังกฤษปน   บางคนใช้คำฟุ่มเฟือย


         ปัญหาทางด้านการฟัง

        ขาดมารยาทการฟัง   ไม่สามารถสรุปความ    ตีความจากข้อความที่ฟังไม่ได้    ไม่ตั้งวัตถุประสงค์    ไม่พร้อมทั้งกายและใจ   ขาดสมาธิ   ไม่กระตือรือร้น มีอคติ

           
         ปัญหาทางด้านการอ่าน
        ไม่รักการอ่าน    อ่านไม่เป็น  จับใจความไม่ได้  แบ่งวรรคไม่ถูก  ขาดวิจารณญาณ  ตีความไม่ได้   ไม่ชอบวรรณคดี                                                  
    
         ปัญหาทางด้านการเขียน
  
         ขาดข้อมูล,ความรู้ในการเขียน       ไม่วางกรอบการเขียน     ไม่สังเกต สะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย   ไม่ทบทวน เนื้อความไม่สัมพันธ์กัน  ขาดแรงจูงใจในการเขียน     ใช้ภาษาไม่เหมาะสม    ใช้ภาษาไม่กระจ่าง    ใช้ภาษาไม่สละสลวย    เว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง   ย่อหน้าไม่ถูกต้อง

       แนวทางแก้ไขปัญหา  ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า
           
        แนวทางแก้ไขในการพูด

         ต้องฝึกนิสัยให้รักการอ่านและการฟังให้มาก   หาโอกาสฝึกทักษะในการพูด     หมั่น เปิดพจนานุกรม    พูดให้ถูกกาลเทศะ   และระดับภาษาให้ถูกต้อง

         แนวทางแก้ไขด้านการฟัง    
         ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เลือกที่นั่งให้เหมาะ      ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟัง      มีปฎิกิริยาโต้ตอบ      รู้จักปรับตัว    และที่สำคัญต้องจดบันทึกเนื้อหาการฟัง 

         แนวทางแก้ไขด้านการอ่าน
        ชี้ให้เห็นคุณค่าของการอ่าน        ฝึกอ่านในใจและจับใจความสำคัญ  ต้องมีสมาธิในการอ่าน   และอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่าน    
 ฝึกวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่าน  ฝึกวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น    ชี้ให้เห็นความสำคัญของวรรณคดี
              
         แนวทางแก้ไขด้านการเขียน
        หมั่นสะสมความรู้      สร้างกรอบความคิดก่อนลงมือเขียน       หาความหมายจากพจนานุกรม         ทบทวนทุกครั้งเมื่อเขียนเสร็จ       จูงใจโดยให้ลองพูดก่อนลงมือเขียน

         ปัจจุบันนี้พบว่าลายมือของนักเรียนจะอ่านยากโดยเฉพาะลายมือของเด็กวัยรุ่น  ฉะนั้นเราควรจะเน้นการฝึกหัดคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  โดยเฉพาะคุณครูควรเน้นและฝึกทักษะให้นักเรียนได้คัดลายมือได้ถูกต้อง  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรณรงค์ภาษาไทย 

       ปัญหาการเขียนตัวอักษรในปัจจุบัน
       ลายมือไม่สม่ำเสมอ   เขียนตัวอักษรไม่ชัด    วางอักษรไม่ตรงตำแหน่ง    ขีด ลบ ขูด ฆ่า สกปรก   เขียนตัวอักษรลอย

        หลักการเขียนตัวอักษรที่ถูกวิธี
        1.    การเขียนตัวอักษรต้องเขียนตัวอักษรให้ตั้งตรงแนวและขนานกันทุกตัวอักษร เป็นระเบียบ เรียบร้อย
        2. การเขียนตัวอักษรต้องเริ่มต้นเขียนที่หัวทุกครั้ง  อักษรที่มีหัวต้องเขียนหัวทุกครั้งและเป็นแบบเดียวกัน เช่น กลม หรือเหลี่ยมก็ให้เขียนเพียงรูปแบบเดียว       หัวต้องไม่บอด และหัวอักษรต้องสัมผัสเส้นบรรทัดล่างหรือบนในระดับ
เดียวกัน 
        3.    ขนาดหรือความกว้างของตัวอักษรต้องเท่ากัน
        4.    ช่องไฟของตัวอักษรแต่ละตัวต้องเท่ากัน
        5.    หางของตัวอักษรลากให้พองามไม่ยาวจนเกินไป
        6.    ต้องวางสระและวรรณยุกต์ให้ถูกตำแหน่ง
        7.    ไม่เขียนตัวอักษรทับเส้นบรรทัดล่างหรือบน
        8.    เขียนได้ถูกต้องไม่ตกหล่น หรือเพิ่มเติม  สวยและรวดเร็ว
        
         การใช้ภาษาไทยตามที่กล่าวมาแล้ว  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งคนไทยทุกคนควรร่วมมือกันแก้ไขและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

                                                หลักการเขียนลายมือ


                       เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่ง              ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
                จับดินสอปากกาถูกท่าทาง                     สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
                ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัด              ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่
                สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร            ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอย

          เป็นคนไทยพูดอ่านไทยต้องให้ชัด      ไม่ผิดเพี้ยนหรือวิบัติหลักภาษา
 อักษรไทยเขียนคัดไม่ขัดตา                       จึงจะได้ชื่อว่ากตัญญู
 หากรักชาติจงภูมิใจใช้ภาษา                       อย่างรู้ค่าอย่าประดิษฐ์จนผิดหู
ใช้ภาษาของชาติอย่างเชิดชู                        ให้โลกรู้คุณค่าภาษาไทย

เนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช่วงชั้นที่  1 - 4  และคนทั่วไป

ประเด็นคำถาม

     1.  อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง

     2.  เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

     3.  ฟังอย่างไรให้ถูกต้อง

     4.  เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

กิจกรรมเสนอแนะ

       ควรทำกิจกรรมบูรณาการการอ่าน  การเขียน   การฟัง  การพูด  และควรเน้นและแก้ไขขณะที่ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง  ควรเป็นตัวอย่างการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

       บูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพจาก:www.moreschool.net

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
        รัตนา  ฦาชาฤทธิ์  ภาษาไทยวันนี้  เล่ม ๑  สถาบันภาษาไทย  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ

        www.geocities.com

 ที่มารูปภาพ

www.thaisafenet.org

www.arunsawat.com

www.moreschool.net 

                                             

 

 

 

 เข้าชม : 51050
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12973 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12463 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25615 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23850 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27710 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55728 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473529 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68365 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66333 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81790 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
KHAO PHANSA (BUDDHIST LENT)
การละเล่นของไทย
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับการระบาดหวัดใหญ่ 2009
พันธุศาสตร์ โดยสรุป
ยาต้านไวรัสเอดส์
รูปแบบของ DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 24
ตามรอยพยัญชนะไทย ตอนที่ 25
มาแล้วชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 14
มาแล้วชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 15
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |