[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เมื่อแพะกลายป็นสุนัข
อังคาร ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์สารที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ควรแยกแยะส่วนประกอบดูว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง สวนใดเป็นข้อคิดเห็น และผู้ส่งสารมีจุดประสงค์ในการสื่อสารอย่างไร สารนั้นมีความน่าเชื่อถือทากน้อยเพียง   


แผนการจัดการเรียนรู้  (รายชั่วโมง)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิวิธภาษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๑
สาระหลักที่  ๑ : การอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี  ท ๑.๑.๓ (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  เรื่อง  เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข
ใช้เวลาสอนทั้งหมด    ๕  ชั่วโมง สอนมาแล้ว   -   ชั่วโมง สอนครั้งนี้  ๑  ชั่วโมง

 ๑.  สาระสำคัญ
 การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การวิเคราะห์สารที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร  ควรแยกแยะส่วนประกอบดูว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  สวนใดเป็นข้อคิดเห็น  และผู้ส่งสารมีจุดประสงค์ในการสื่อสารอย่างไร  สารนั้นมีความน่าเชื่อถือทากน้อยเพียงใด  มีคุณปรโยชน์อย่างไรต่อสังคมในเชิงสร้างสรรค์
๒. สาระการเรียนรู้
 ๑.๑  การอ่านในใจ  แล้วจับใจความสำคัญของเรื่อง
 ๑.๒  การหาข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่าน
๓. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 ๒.๑  อ่านในใจแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้
 ๒.๒  บอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
 ครูเขียนหลักกาลามสูตรที่เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  แต่งเป็นกลอนไว้ให้นักเรียนอ่านดังนี้
  หนึ่ง  ว่าตามกันมาอย่าได้เชื่อ  สอง  ทำกันทุกเมื่อเชื่อไม่ได้
  สาม   บอกข่าวป่าวมาอย่าเชื่อไป        สี่       อย่าไว้ใจแม้แต่ตำรา
  ห้า     อย่าเชื่อเพราะเดาเอาเองเล่น        หก    กะเกณฑ์คาดคะเนไว้ล่วงหน้า
  เจ็ด    เพราะนึกตรึกตรองหรือตรวจตรา      แปด  เพราะว่าตามความนิยมตน
  เก้า    อย่าเชื่อเพราะเพื่อควรเชื่อเขา         สิบ   ครูของเราแท้ ๆ มาแต่ต้น  ก็ใช่จักเชื่อได้เพราะใจคน
  จงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเทอญ
  แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
 ขั้นสอน
  ๑)  ให้นักเรียนอ่านในใจ  เรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”  จากหนังสือเรียนวิวิธภาษา  หน้า  ๒๙ – ๓๑  แล้วซักถามเนื้อเรื่องให้นักเรียนตอบปากเปล่า
 ๒)  ให้นักเรียนช่วยกันหาข้อคิดที่ได้จากเรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”  (เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักเชื่อ  และทำตามคำชักชวน  โน้มน้าวใจ  ยิ่งถ้าถูกโน้มน้าวใจซ้ำ ๆ ก็ยิ่งเชื่อ)
 ๓)  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  เรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข” ทำเสร็จแล้วส่งกระดาษคำตอบที่ครู

 ขั้นสรุป
 ครูตรวจกระดาษคำตอบจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนทุกคน  และแจ้งผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบให้นักเรียนทุกคนทราบ
๔. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
 ๔.๑  หนังสือเรียนวิวิธภาษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
 ๔.๒  แบบทดสอบ  เรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”
๕. การวัดผลและการประเมินผล
๕.๑  สังเกตจากการอ่านในใจของนักเรียน
๕.๒  ตรวจกระดาษคำตอบจากการทำแบบทดสอบของนักเรียน


แบบทดสอบ
เรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑. นิทาน  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”  เป็นผลงานการเขียนของใคร
ก.  ศุทธินี     ข.  กุสุมา  รักษมณี 
ค.  ชมัยภร  แสงกระจ่าง   ง.  ฐะปะนีย์  นาครทรรพ
๒. ผู้เขียนเรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”  ได้ยกเรื่องนี้มาจากหนังสืออะไร
ก.  ปัญจตันตระ    ข.  ปัญหาพระยามิลินท์
ค.  วรรณนากาลามสูตร   ง.  ปัญญาสชาดก
๓. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง
ก.  พราหมณ์จะทำพิธีบูชายัญจึงไปซื้อแพะมาตัวหนึ่ง 
ข.  ขณะที่แบกแพะมาเขาพบกับชาย  ๕  คน 
ค.  ชายคนแรกยืนดักหน้าพราหมณ์แล้วทักว่า  ท่านจะแบกสุนัขไปไหนหรือ 
ง.  พราหมณ์นึกขันตอบไปว่า  สุนัขที่ไหนแพะแท้ ๆ
๔. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง
ก.  พอพบชายคนที่สองทักคล้าย ๆ กัน  พราหมณ์ไม่ขันแต่ตอบเหมือนเดิม   
ข.  พอพบชายคนที่สามถามเหมือนเดิมอีก  พราหมณ์แสดงอาการลังเล  วางแพะลงดูให้แน่อีกที
ค.  พอพบชายคนสุดท้ายถามเหมือนเดิมอีก  พราหมณ์คิดว่าแพะตัวนี้คงเป็นปีศาจ  จึงกลายเป็นสุนัขได้
ง.  คิดแล้วพราหมณ์ว่าแพะตัวนั้นจะตาย  แล้ววิ่งตัวเปล่ากลับบ้านไป
๕. เรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”  ให้ข้อคิดแก่ผู้อ่านในเรื่องใด
ก.  ธรรมชาติของมนุษย์มักเข้าข้างตนเองเสมอ
ข.  ธรรมชาติของมนุษย์มักเอาตัวรอดจากภัยที่มาถึง
ค.  ธรรมชาติของมนุษย์มักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
ง.  ธรรมชาติของมนุษย์มักจะเชื่อและทำตามคำชักชวนโน้มน้าวใจ  ยิ่งถ้าถูกโน้มน้าวใจซ้ำ ๆ ก็ยิ่งเชื่อ
๖. พระพุทธเจ้าได้ถือหลักในการพิจารณาทรรศนะต่าง ๆ ที่ตนได้ยินได้ฟังอย่างไร
ก.  ให้เชื่อโดยอ้างตำรา   
ข.  ให้เชื่อโดยตรึกตามอาการ
ค.  ให้ใช้สติปัญญาของตนพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล
ง.  ให้เชื่อโดยนับถือว่าเป็นครูของเรา
๗. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
ก.  สมบัติเป็นคนสองใจเดี๋ยวรักเดี๋ยวชอบ     
ข.  สมศรีเป็นคนใจหนักแน่นเพราะไม่ค่อยเชื่อใครง่าย ๆ
ค.  สมศรีเป็นคนใจง่ายจึงถูกผู้ชายหลอกไปข่มขืน   
ง.  สมศักดิ์เป็นคนใจเบาเชื่อคนอื่น ๆ ง่าย ๆ โดยไม่ยั้งคิด
๘. ข้อใดใช้สำนวนเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
ก.  กำนันจุลใจเป็นปลาซิว  เพราะชอบช่วยเหลือคนอื่น
ข.  นายทองคำเป็นคนใจไม้ไส้ระกำไม่เคยมีเมตตาปรานีแก่ใครเลย
ค.  พิษณุทำใจดีสู้เสือเดินยิ้มเข้าไปพบอาจารย์พิเชษฐ์ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่ดุมาก
ง.  กิตติเป็นคนใจเร็วด่วนได้  เพราะชอบทำอะไรหุนหันพลันแล่นโดยปราศจากการไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ
๙. ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
ก.  พิธีกรกล่าวเชิญชวนผู้ฟังให้ร่วมกันบริจาคโลหิต
ข.  พี่ชักชวนฉันให้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ภูเก็ตด้วย
ค.  เธอไม่ต้องมาพูดเชื้อเชิญฉันให้เห็นคล้อยตามในเรื่องนี้หรอก  ถึงอย่างไรฉันก็ไม่เชื่อเธอ
ง.  เราคงใช้สติปัญญาของเราเองพิจารณาด้วยเหตุผล  เพื่อไม่ให้ใครมาชักจูงเราได้ง่าย ๆ
๑๐. ข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวตามข้อใด
             “ชื่อเสียงของโรงเรียนฝากไว้แก่พวกเธอทุกคน  ครูจึงอยากขอให้พวกเธอทั้งหลายทำการแข่งขัน  ในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ   ด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง”
ก. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ   ข.  การใช้ภาษาเชิงขอร้อง
ค.  การใช้ภาษาเชิงวิงวอน   ง.  การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ
๑๑. ข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวตามข้อใด
             “รักกันไว้เถิด         เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดชาติไหน ๆ         ก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณี     ไม่มีกีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้น          ปวงชนทุกคนคือไทย”
ก. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ   ข.  การใช้ภาษาเชิงขอร้อง
ค.  การใช้ภาษาเชิงวิงวอน   ง.  การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ
๑๒. ข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวตามข้อใด
            “พวกเธอควรปฏิบัติตาม  ๔  อ  คือ  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  รับประทานอาหาร      ที่มีประโยชน์  หายใจอากาศที่บริสุทธิ์  และทำอารมณ์ให้แจ่มใส  ถ้าพวกเธออยากมีอายุที่ยืนยาว”
ก. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ   ข.  การใช้ภาษาเชิงขอร้อง
ค.  การใช้ภาษาเชิงวิงวอน   ง.  การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ

๑๓. ข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวตามข้อใด
              “เพื่อน ๆ ทั้งหลายครับ  ผมขอเชิญชวนพวกเพื่อน ๆ ช่วยกันประหยัดพลังงานจะได้ไหมครับ     เพื่อชาติของเราจะได้มีพลังงานไว้ใช้นาน ๆ ครับ”
ก. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ   ข.  การใช้ภาษาเชิงขอร้อง
ค.  การใช้ภาษาเชิงวิงวอน   ง.  การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ
๑๔. ข้อความต่อไปนี้เป็นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวตามข้อใด
             “ต้นหญ้าน้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนต่อโลก  ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเจริญตาต่อมวลมนุษย์  ผีเสื้อนกกายังให้ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น  แล้วเราเล่าได้ให้อะไรแก่แผ่นดินเกิดบ้าง”
ก. การใช้ภาษาเชิงเร้าใจ   ข.  การใช้ภาษาเชิงขอร้อง
ค.  การใช้ภาษาเชิงวิงวอน   ง.  การใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ
๑๕. ประโยคที่ว่า  “ใจหนึ่งอยากซื้อ   ใจหนึ่งก็เสียดายเงิน”  ตรงกับสำนวนตามข้อใด
ก. สองหน้า  ข.  สองจิตสองใจ ค.  สองฝักสองฝ่าย ง.  รักพี่เสียดายน้อง
๑๖. ข้อใดเป็นคำสอนในกาลามสูตร
ก. อย่าเชื่อใจช้างสารและงูเห่า   
ข.  อย่าเชื่อใจข้าเก่าอาจตักษัย
ค.  อย่าเชื่อคำเมียรักผู้ร่วมใจ   
ง.  อย่าเชื่อใจแม้ครูบาอาจารย์เรา
๑๗. ข้อใดไม่ตรงกับคำสอนตามกาลามสูตร
ก. อย่าเชื่อเพราะเป็นครูผู้สั่งสอน  
ข.  แม้บิดามารดาอย่าเชื่อจิต
ค.  อย่าเชื่อเพราะนึกเดาเอาตามคิด  
ง.  แม้ฤทธิ์ได้ยินมาอย่าเชื่อฟัง
๑๘.                “ขึ้นชื่อว่าข่าวลือหรือเชื่อง่าย  แม้ข่าวร้ายไร้ความจริงยิ่งสับสน
สิบปากว่ามิยึดถือเท่ามือตน  ถ้าเกิดผลเห็นจริงสิ่งสำคัญ
เจ๊กตื่นไฟ  ไทยตื่นข่าว  ลาวตื่นยศ  นับเป็นบทเรียนรู้ผู้เชื่อมั่น
ยิ่งใกล้ข่าวเหมือนยิ่งไกลไปทุกวัน  อย่าได้ปั้นข่าวลือเชื่อถือเลย”
แนวคิดสำคัญของบทประพันธ์นี้  ตรงกับข้อใดในกาลามสูตร
ก. อย่าถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้ ข.  อย่าถือโดยเหตุนึกเดาเอา
ค.  อย่าถือโดยตรึกตามอาการ   ง.  อย่าถือโดยนัยคือคาดคะเน
๑๙. คำสอนที่ว่า  “กาลามชนทั้งหลายอย่าถือโดยอ้างตำรา”  อาจขยายความได้ตามข้อใด
ก. พึงระวังว่าตำราอาจผิดได้   
ข.  พึงใช้ปัญญาไตร่ตรองก่อน
ค.  พึงรู้ว่าทุกคนอาจเรียนทันกันหมด  
ง.  พึงตระหนักว่าวิทยาการอาจก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง
๒๐. แนวคิดสำคัญของเรื่อง  “กาลามสูตร”  ตรงกับสำนวนข้อใด
ก.  ฟังหูไว้หู     ข.  พกหินดีกว่าพกนุ่น
ค.  ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด  ง.  รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ



แบบทดสอบ

เรื่อง  “เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข”

 ๑.  ข   ๒.  ก    ๓. ข    ๔. ง    ๕. ง    ๖. ค    ๗. ก    ๘. ก    ๙. ค   ๑๐. ข
๑๑. ก ๑๒. ง ๑๓. ค ๑๔. ก ๑๕. ข ๑๖. ง ๑๗. ข ๑๘. ก ๑๙. ข   ๒๐. ก

 

 

 

 

 

เข้าชม : 47486
นำเสนอโดย : นางมินตรา งามทรัพย์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
สพท.ยโสธร เขต 1
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12962 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12452 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25597 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23833 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27688 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55681 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473376 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68333 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66294 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81763 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
อาณาจักรพืช ( Plant Kingdom )
ฝึกทักษะการวาดการ์ตูน ( 5 )
"ในหลวง"ภูมิใจได้กินข้าวไทย ไม่ต้องไปกินของฝรั่ง "ความสำคัญของราชาศัพท์
ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ควรรู้จัก
ประชาชนแตกตื่นระดับ 4,5 หรือระดับ 6 การแพร่ระบาดของโรคหวัดคืออะไรกับผลต่างของเซต
สวนสัตว์เปิดให้ชมแพนด้าน้อยกับการแยกตัวประกอบ
ผม..สวยสุด ๆ ฉุดไม่อยู่
สิ้นลมแล้วราชาเพลงป๊อบ
หัดทำขนมปังขาวแสนอร่อยกันไหม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |