[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
การพูดชั้นสูง ชักจูงใจคน
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2553
นำนวัตกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของผู้รับสาร นับว่าเป็นวิธีการจูงใจที่เหมาะกับกับวัยรุ่นในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน   

    

 การพูดชั้นสูง....ชักจูงใจคน

                  

                                       ภาพจาก :  http://www.etcband.net


                                               สงกรานต์ทรงคุณค่า

ประเด็นข่าว

      อีกไม่นานประเพณีงดงามทรงคุณค่าของไทย สงกรานต์ กำลังจะมาถึง
ซึ่งในสาระคุณค่าความหมายความสำคัญของประเพณี การส่งเสริมสืบสานเพื่อให้เยาวชน
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์มิให้เบี่ยงเบนไปจากสาระคุณค่าที่มีมาแต่เดิม
   
นอกเหนือจากหนังสือสงกรานต์ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่
เว็บไซต์สงกรานต์ ยังเป็นอีกช่องทางการร่วมสืบรักษาความงดงาม
 เรียนรู้เข้าใจในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมา
   
ในความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์แต่เดิมจะมีคู่กับประเพณีตรุษหรือที่เรียกรวมว่า
ประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย
ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วันสุดท้ายของเดือนธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและในวันแรกของปี
๑ มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นับแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

                     
                                ภาพจาก : http://images.google.co.th

  
        ในความงดงามของประเพณีสงกรานต์ยังถ่ายทอดถึงความอ่อนโยน
เอื้ออาทรแสดงถึงการเคารพกันและกันโดยมีสายน้ำเป็นสื่อ และจากสาระสำคัญ
ของประเพณีสงกรานต์ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี สงกรานต์
จากที่กล่าวการเผยแพร่สาระความสำคัญสามารถเรียนรู้ร่วมสืบสานประเพณีได้ทาง
 www. culture.go.th ซึ่งเมื่อคลิกไปที่เมนูเว็บลิงก์สงกรานต์ก็จะมีกิจกรรมหลากหลาย
ทั้งการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องราวของสงกรานต์ การส่งไปรษณียบัตรอวยพรหรือ
อี-การ์ดให้ดาวน์โหลดส่งให้กันและกัน กิจกรรมรดน้ำขอพรออนไลน์
เกมการทำข้าวแช่ ฯลฯ ให้ร่วมในกิจกรรม
   
      “สงกรานต์ อีกประเพณีที่มีความหมายความงดงามเป็นที่รู้จักสนใจของชาวต่างชาติ
แต่ละปีจะมีการรณรงค์เผยแพร่เพื่อสืบรักษาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเพณีนี้
การนำเสนอเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเป็น อีกรูปแบบช่องทางของการเรียนรู้เข้าถึง
ได้ชัดเจน” เสียงบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมกับกล่าวถึงข้อมูลที่เผยแพร่ว่า เว็บไซต์
สงกรานต์ที่จัดทำมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่

           ที่มา :เดลินิวส์ออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๓ เวลา ๐.๐๐ น

ประเด็นการศึกษา

     การจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่  หรือเยาวชนในยุค ICT ซึ่งเป็นเยาวชนในสังคมของ
การสื่อสารไร้พรมแดน ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี อันทรงคุณค่า
ที่หล่อหลอมให้คนในประเทศมีความเป็น "ไทย" อย่างสมบูรณ์แบบนั้น  ผู้พูดจำเป็น
ต้องใช้วิธีการเชิญชวน  โน้มน้าว  นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของผู้รับสาร นั่นคือ
สื่ออินเตอร์เน็ต  มาช่วย ชักชูงใจ  นับว่าเป็นวิธีการจูงใจที่เหมาะกับกับวัยรุ่นสมัยนี้


ประเด็นการศึกษา  การพูดจูงใจ

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 หลักการพูดจูงใจ

       การพูดจูงใจคนหรือการโน้มน้าวใจคนนั้น คือการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึก
คล้อยตามโดยปราศจากความรู้สึกคิดจะต่อต้านหรือขัดแย้ง
       ทำไมคนเราต้องพูดเพื่อ"จูงใจ " ผู้อื่น ก็เพราะว่าธรรมชาติของคนเรานั้น
ก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แปลกแยกแตกต่างกันเป็นประการสำคัญอยู่แล้ว และที่สำคัญ
มนุษย์เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นตลอดเวลา นับตั้งแต่ญาติพี่น้อง
กันเอง หรือคนในครอบครัว   การพูดจาติดต่อสื่อสารได้นี่เองที่ทำให้มนุษย์สามารถ
สร้างสังคมให้รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นได้

        ดังกล่าวแล้ว การพูดจูงใจคนหรือการโน้มน้าวใจคนนั้น ก็คือการพูดที่ทำให้ผู้อื่น
เกิดความรู้สึกคล้อยตามผู้พูดได้ โดยปราศจากความรู้สึกคิดจะต่อต้านหรือขัดแย้งกับ
สิ่งที่ผู้พูด พูดออกไป
        และก่อนจะใช้คารมของตนให้ผู้อื่นรับฟัง ผู้พูดจะต้องเป็นนักฟังที่ดีที่ดีเสียก่อน
และการจะพูดจูงใจให้คนรอบข้างให้เป็นผลสำเร้จนั้นควรเข้าใจถึงความลับของมนุษย์เรา
เป็นอันดับแรกก่อน
        เพื่อให้เข้าใจในจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานที่จะสามารถนำไปใช้ในการพูดจาเพื่อโน้มน้าวใจ
บุคลต่างๆเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมาดปรารถนา ความลับของมนุษย์ที่เราจะเข้าถึงเพื่อเข้าใจ
ในตัวของแต่ละบุคคลนั้นมี   ๕  ประการ คือ
          ๑.ต้องการมีอิสระ
          ๒.ต้องการการเป็นเจ้าของ
          ๓.ต้องการพื้นฐานด้านกายภาพ
          ๔.ต้องการความเปลี่ยนแปลง
          ๕.ต้องการแสดงความสามารถ

และที่สำคัญ ผู้พูดจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         ๑.มีบุคลิกภาพที่ดี เดินตัวตรง พูดเสียงดังชัดเจน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่ง
         ๒.การแต่งกายต้องเหมาะสม ดูดีมีรสนิยม
         ๓.ดูอารมณ์ผู้ฟัง ถ้าจับอารมณ์ผู้ฟังได้ เท่ากับว่าจับใจเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
         ๔.จับสไตล์ผู้ฟัง ฝึกสังเกตและเข้าใจคน จะสามารถอ่านคนได้เก่ง
การพูดก็จะพลอยได้ผลดีไปด้วย

 

หลักการพูดจูงใจมีดังนี้
     ๑. ผู้พูดต้องเป็นผู้ฟังที่ดี แสดงท่าทีว่าสนใจ สีหน้ายิ้มแย้ม
     ๒. ผู้พูดต้องบุคลิกภาพที่ดี คือ เดินตัวตรง พูดเสียงดังชัดเจน กล้าแสดงความคิดเห็น
เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่ง
     ๓. ต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ
     ๔. ดูอารมณ์ผู้ฟัง ถ้าจับอารมณ์ผู้ฟังได้ นั่นก็เท่ากับผู้พูดสามารถจับใจเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
     ๕. ต้องรู้ความลับของมนุษย์ว่า....
             - ต้องการอิสระ คนทุกเพศทุกวัยต้องการวิถีชีวิตที่มีเสรีภาพเป็นอิสระ
             - ต้องการการเป็นเจ้าของ
             - ต้องการพื้นฐานในด้านกายภาพ เช่นเรื่อง การกินอยู่หลับนอนที่เหมาะสม
               มีการดำรงชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพ
             - ต้องการความเปลี่ยนแปลง
             - ต้องการแสดงความสามารถพยายามเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความสามารถ
            

ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันหลังเรียน

       ๑.  บุคลิกภาพ มีความสำคัญต่อการพูดจูงใจ หรือไม่ เพราะอะไร ให้แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย

       ๒. หากนักเรียนได้รับมอบหมายในพูดชักชวนให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเด็กพิการ

นักเรียนจะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง  ให้นำเสนอกระบวนการเตรียมตัว


กิจกรรมเสนอแนะ
       กำหนดสถานการณ์ให้พูดจูงในในการทำสารธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน,ชุมชน      
 


กิจกรรมบูรณาการ  
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ท้องถิ่นของเรา
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การใช้เหตุและผล
        กลุ่มสาระการเรยนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการพูด

 

ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๒๑๐๑
ที่มา : เพลินพิศ   สุพพัตกุล คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย  ท๓๒๑๐๑
อ้างอิงจาก : กุลชาติ  พงษ์จันทร์  "ศิลปะการพูดจูงใจ"
ขอบคุณ: http://gotoknow.org. ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

 เข้าชม : 19622
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
สพท. บุรีรัมย์ เขต2
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
การใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแต่งกาพย์ยานี11
โดย : [เข้าชม : 12953 ]
การใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที 3
โดย : [เข้าชม : 12445 ]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยสี่ ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : [เข้าชม : 25575 ]
การศึกษาวิถีชีวิตไทลื้อ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : วิเคราะห์ตามหลักปัจจัยสี่
โดย : [เข้าชม : 23816 ]
หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต
โดย : [เข้าชม : 27674 ]
พระบรมนามาภิไธย-พระปรมาภิไธย
โดย : [เข้าชม : 55648 ]
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือ
โดย : [เข้าชม : 473259 ]
พี่มาก พระโขนง กับคำรื่นหู
โดย : [เข้าชม : 68315 ]
ภาษาในอินเตอร์เน็ตมีผลต่อภาษาไทยอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 66264 ]
การเว้นวรรคตอน
โดย : [เข้าชม : 81737 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
เชื้ออีโคไล โอ 104 สายพันธุ์ใหม่
ทำไมเด็กต้องอาละวาด?
สัญญาณเตือนจากร่างกายคุณ กำลังอันตราย
ผู้ผลิตและผู้บริโภค
"ดาวเรือง" รับอานิสงส์
รูปธรรม นามธรรม คำที่น่าศึกษา
Backpack
คนขี้แพ้
ดารากับข้อกล่าวหา ....ท้าพิสูจน์.... ท้องไม่ท้อง
ผังมโนภาพ เรื่อง ลำดับ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |