[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
การบวกลบคูณหารระคนกับโบนัสคุณครู
จันทร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552
ครู - ลูกจ้างเฮรับโบนัส นักเรียนก็มาฝึกสมองประลองความเร็วการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มกันดีกว่า   

การบวกลบคูณหารระคนจำนวนเต็ม คลิกอ่านเพิ่มเติม http://www.sema.go.th/files/Content/Mat/k1/0001/Biomath/kanitsird/pansak/sec05p01.html
ครู - ลูกจ้างเฮรับโบนัส นักเรียนก็มาฝึกสมองประลองความเร็วการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มกันดีกว่า
        นายพิธาน  พื้นทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยเรื่องเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปี2551ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสพฐ.จำนวน 470,669 คน โดยมีงบประมาณอยู่ 2,207 ล้านบาท จัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เงิน 60 % หรือจำนวน 1,216 ล้านบาท จ่ายให้กับข้าราชการและลูกจ้างเท่ากันเฉี่ลยคนละ 2,584  บาท
ส่วนที่ 2 เงิน 40 % หรือจำนวน   810 ล้านบาท ตัดเงิน 10 ล้านบาทเพื่อมอบให้สพท.ภาคใต้ 10 เขตเพื่อใช้ในการพัฒนาและจัดสรรให้บุคลากร
ส่วนที่เหลืออีก 800 ล้านบาท สพฐ.จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานของแต่ละสพท. โดยผลการประเมิน 5 อันดับแรกที่มีผลการปฏิบัติงานดีได้แก่ อันดับ 1 สพท.นนทบุรีเขต 2 รองลงมา สพท.อุตรดิตถ์เขต 1 สพท.นครปฐมเขต 1 จันทบุรีเขต1 และ สพท.ตราด 
        "สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศที่มี ต่อการทำงานของ สพท. เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการประเมินผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจมากเพียงไร หากไม่พอใจจุดใดจะได้มีข้อมูลปรับปรุง ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดผลการทำงานเพื่อให้โบนัส ผลการสำรวจภาพรวมมีความพึงพอใจในการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนพิเศษ ผู้ปกครองจะมีความพึงพอใจการทำงาน สำหรับจุดที่อยากให้ปรับปรุง เช่น เรื่องสุขาภิบาล น้ำดื่มไม่เพียงพอ ความสะอาดในโรงเรียน จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน อาคารเรียนเก่า"

ที่มา - ข่าวสดรายวัน หน้า 29 - วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6794 

เนื้อหาสาระ สำหรับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 เรื่อง  การบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม 

        ครูได้นำเสนอเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็มไปแล้ว วันนี้จะมาทบทวนการบวกลบคูณและหารจำนวนเต็มจากข่าวโบนัสของคุณครูทั่วประเทศ ติดตามอ่านกันเลยคะ อย่าลืมกระดาษทดนะคะ ถ้าหลงลืมไปบ้างก็กลับไปเปิดอ่านเรื่องเดิมอีกครั้ง

ทบทวน
1. การบวกจำนวนเต็ม
    - การบวกจำนวนเต็มประเภทเดียวกันให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนที่กำหนด
    -  การบวกจำนวนเต็มต่างประเภทให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มาก
2. การลบจำนวนเต็ม ให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก กับจำนวนตรงข้ามตัวลบ
แล้วดำเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ข้างต้น
3. การคูณจำนวนเต็ม
    - การคูณจำนวนเต็มประเภทเดียวกันให้นำค่าสัมบูรณ์คูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
    - การคูณจำนวนเต็มต่างประเภทให้นำค่าสัมบูรณ์คูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ
4. การหารจำนวนเต็ม
    - การหารจำนวนเต็มประเภทเดียวกันให้นำค่าสัมบูรณ์หารกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
    - การหารจำนวนเต็มต่างประเภทให้นำค่าสัมบูรณ์หารกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ


ตัวอย่างที่1 เดือนตุลาคมพ่อได้รับเงินเดือนๆละ 21, 500 บาท จ่ายค่าประกัน15%ของเงินเดือน จ่ายค่าน้ำมันรถ 546 บาท ค่าใช้จ่ายในบ้าน 12,300 บาท ค่าขนมลูก 1,800 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,500  บาท ได้รับโบนัส 8%ของเงินเดือน พ่อจะเหลือเงิน เดือนนี้เท่าใด
วิธีทำ         พ่อได้เงินเดือน                             21,500  บาท
                 เงินโบนัส 8%ของเงินเดือน              1,720  บาท
                 รวมได้รับเงินทั้งหมด                     23,220  บาท
                จ่ายค่าประกัน 15%ของเงินเดือน        3,225  บาท
    (คิดเงินจ่ายประกันโดยนำ15 หารด้วย 100คูณกับ 21,500)
                จ่ายค่าน้ำมันรถ                                 950  บาท
                จ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน                      14,300  บาท
                จ่ายค่าขนมลูก                               1,600  บาท
                จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว                       1,400  บาท
รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,225 + 950 + 10,300 + 1,600 + 1,400 = 17,475
เหลือเงิน เงินที่ได้รับทั้งหมด - เงินรายจ่าย จะได้  23,220 - 17,475 = 1,755
                                ตอบ พ่อจะเหลือเงิน ๑,๗๕๕  บาท (เป็นจำนวนบวก)

ตัวอย่างที่ 2 เดือนพฤศจิกายนพ่อได้รับเงินเดือนๆละ 21, 500 บาท จ่ายค่าประกัน15%ของเงินเดือน จ่ายค่าน้ำมันรถ 546 บาท ค่าใช้จ่ายในบ้าน 12,300 บาท ค่าขนมลูก 1,800 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,500  บาท เสียค่าซ่อมรถ 4,500 บาท พ่อจะเหลือเงิน เดือนนี้เท่าใด
วิธีทำ         พ่อได้เงินเดือน                             21,500  บาท
                จ่ายค่าประกัน 15%ของเงินเดือน        3,225  บาท
    (คิดเงินจ่ายประกันโดยนำ15 หารด้วย 100คูณกับ 21,500)
                จ่ายค่าน้ำมันรถ                                 950  บาท
                จ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน                      14,300  บาท
                จ่ายค่าขนมลูก                               1,600  บาท
                จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว                       1,400  บาท
                จ่ายค่าซ่อมรถ                               4,500  บาท
รวมรายจ่ายทั้งหมด 3,225 + 950 + 10,300 + 1,600 + 1,400 +4,500 = 21,975
เหลือเงิน เงินที่ได้รับทั้งหมด - เงินรายจ่าย จะได้  21,500 -21,975 = - 475
พ่อจะไม่เหลือเงินเนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับ นำค่าสัมบูรณ์มาลบกัน
                        ตอบ   - ๔๗๕ เงินเดือนพ่อจะไม่เหลือเนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับ

 แบบฝึกทักษะ
 1.  ให้นักเรียนหาจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างเท่ากับ60 % ของงบประมาณ ทั้งหมด2,207 ล้านบาท (คำตอบมีอยู่ในข่าวแล้วนะ)
2.  จากจำนวนเงินที่จัดสรรในส่วนที่1 จำนวน 1,216 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 2,584  บาทจะต้องจ่ายให้กับบุคลากรจำนวนกี่คน
3.  ถ้าเงินจัดสรร 40 % คิดเป็นเงินจำนวน 810 ล้านบาท จงแสดงวิธีหาจำนวนเงินทั้งหมด 
4.  จากจำนวนเงินทั้งหมดที่นักเรียนหาได้ในข้อ3 ตัดเงิน 10 ล้านบาทเพื่อมอบให้สพท.ภาคใต้ซึ่งเงินที่ให้สพท.ภาคใต้คิดเป็นเงินกี่เปอร์เซนต์ของทั้งหมด

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
- ภาษาไทย      ที่มาและความหมายอักษรย่อในข่าว เช่น สพฐ. สพท.
- ภาษาต่างประเทศ   หาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบวก การลบ สพท. เป็นต้น
- สุขศึกษาและพลศึกษา ความหมายและลักษณะของคำว่าสุขาภิบาล
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้นักเรียนสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของครูก็ได้
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางโปรแกรมที่นักเรียนกำลังเรียน
- ศิลปะศึกษาและดนตรี  วาดภาพโรงเรียนหรือห้องเรียนที่นักเรียนพึงพอใจ

แหล่งข้อมูล/รูปภาพ
- http://www.mc41.com/move/sub/substrac022.htm
-
http://www.sema.go.th/files/Content/Mat/k1/0001/Biomath/kanitsird/pansak/sec
- http://tbn0.google.com/images?q=tbn:G4cAO1zqEO5WuM:http://www.cet-

 เข้าชม : 7105
นำเสนอโดย : อุบล เครือคำอ้าย
โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม
สพม.37 (แพร่ - น่าน)
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ ล่าสุด
สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ รับผิดชอบออกข้อสอบ O-Net 3 กลุ่มสาระฯ
โดย : [เข้าชม : 25309 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสถิติ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 22936 ]
คู่รักแห่เที่ยวงาน “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน”
โดย : [เข้าชม : 22713 ]
ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ "ข้าราชการครู" ในรอบ 10 ปี
โดย : [เข้าชม : 27366 ]
ลด ... สอบโอเน็ตเล็งลดเหลือ 4 วิชา
โดย : [เข้าชม : 27291 ]
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิต
โดย : [เข้าชม : 27802 ]
เงินเดือน-โบนัส ปี'57-ปี'58
โดย : [เข้าชม : 29319 ]
คัดครูมืออาชีพ บรรจุ"สพฐ.-สอศ." จำนวน 1,140 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 42984 ]
สสวท กับ เลินนิ่งสเปซ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ ด้าน คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
โดย : [เข้าชม : 39547 ]
อันดับการศึกษาต่ำ เงินเดือนครูไทยอย่าต่ำ
โดย : [เข้าชม : 34812 ]
 10 สาระการเรียนรู้ Text Random
Bin Laden was killed. Really?
Papier-mache
เรื่องเล่าชั่วโมงนี้ ปะทะคารมบน Social Network
เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว
อิทธิพล สังคมออนไลน์
Let's eat Hed Thop Curry together
การเขียนแสดงความคิดเห็น
คนดีที่ใครๆต้องการ
น้ำท่วม
อิทธิพลของความเชื่อ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |