[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ   

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ผู้ศึกษา เสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ชุดที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 8 ห้องเรียน มี จำนวน 304 คน ในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์ไทย) รหัสวิชา ศ 32102 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวน 49 คนในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์ไทย) รหัสวิชา ศ 32102 ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster or area sampling) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชานาฏศิลป์ไทย ศ 32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย จำนวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test สรุปผลพบว่า ๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 86.58 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของกระบวนการ (E2) 83.17 แสดงว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 86.58/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์พื้นเมือง(ภาคเหนือ) ฟ้อนไหว้สาพระโพสพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก (X = 4.43 )

เข้าชม : 13786
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพม.34
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : [เข้าชม : 13787 ]
งานสานไม้ไผ่
โดย : [เข้าชม : 10714 ]
ชงก.ค.ศ.ตัดสิน"เกณฑ์คงวิทยฐานะ" เผยครู 4 แสนคนเข้าคิวประเมินชี้หากไม่ผ่าน-ยกเลิกจ่ายเงิน
โดย : [เข้าชม : 7498 ]
รางวัล OBEC AWARD
โดย : [เข้าชม : 7869 ]
มดตัวน้อยตัวนิดสร้างความคึกคักในหัวใจ
โดย : [เข้าชม : 8484 ]
การคัดเลือกครูสอนดีและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดย : [เข้าชม : 7127 ]
เหตุไฉน google ณ 9 มิถุนายน จึงเป็นเช่นนี้
โดย : [เข้าชม : 8809 ]
ศัพท์ศิลปะ
โดย : [เข้าชม : 12377 ]
ความเป็นสากลของดนตรี
โดย : [เข้าชม : 9113 ]
เหลือไว้ทำไม
โดย : [เข้าชม : 8617 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ลูกอีสาน
Positive Thinking
security: ไวรัส PC Antispyware 2010
10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน
ศัพท์อังกฤษน่ารู้
เล่าสู่กันฟัง ... เติมสวยง่ายๆ...ในวันยุ่งๆ
เล่าสู่กันฟัง ... "เข็มฉีดยา"ใหม่พันธุ์จิ๋ว คล้ายปลาสเตอร์-ลดเจ็บปวด
เล่าสู่กันฟัง ... วิธีเลี่ยงเชื้อโรคจาก"ฝักบัว"อาบน้ำ
เล่าสู่กันฟัง ... ผักแช่มีคุณกว่าผักสด ยังคงมีสารอาหารอยู่เป็นปริมาณมากกว่า
เล่าสู่กันฟัง ... ใช้ปัสสาวะเป็นปุ๋ย ปลูกมะเขือเทศให้มีผลดกถึง 4 เท่าตัว
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |