[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” จากครูจัตวาเป็น “เสมา 1”
พุธ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

จากจุดเริ่มของ “ครูชั้นจัตวา” กวาดมาทุกรางวัลคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ   

การศึกษาสร้างพลเมืองคุณภาพ   “ชินวรณ์ บุณยเกียรติ” ...จากครูจัตวาเป็น  “เสมา 1”

จากจุดเริ่มของ “ครูชั้นจัตวา” กวาดมาทุกรางวัลคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกเวทีที่ได้รับเชิญเป็น “ประธาน” ก็ไม่ลืมที่จะเล่าสู่กันฟังถึง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา แก่เพื่อนพ้องวงวิชาชีพครู

วันนี้มีโอกาสรับใช้วงการศึกษาไทยเต็มตัว นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ให้สำเร็จ  “สยามรัฐ” มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางทางการขับเคลื่อน รัฐนาวาการศึกษา ให้ไปถึงฝั่ง ซึ่งเมื่อลงลึกในรายละเอียดแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ “ครูจัตวา” ท่านนี้

ท่านรัฐมนตรีฯ เปิดฉากว่า นโยบายของกระทรวงฯ ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยปักธงไว้ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่1.การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเน้นคุณภาพในเรื่องของตัวผู้เรียน 2.เรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับทุกคน และ 3.การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา ซึ่งในวันที่ 15 ก.พ.53 จะประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เป็นครั้งแรก โดยท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะถือธงนำ จากนั้นจะเริ่มแนวรุก ด้วยการจัดสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มี.ค.53 แล้วมอบหมายให้ 5 องค์กรหลักของกระทรวงฯไปดำเนินการขับเคลื่อน และมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม  

ส่วนนโยบายที่จะไปสนับสนุนทางการศึกษา ประกอบด้วย 8 นโยบายหลัก

1. นโยบายที่จะจัดกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษา 2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 3. นโยบายการจัดตั้งโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งจะสนองตอบยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็กเป็นการกระจายอำนาจและสนองตอบประชาชน 4. นโยบายการแก้ไขปัญหาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะให้การศึกษานี้เป็นธงนำในการสมานฉันท์ 5. นโยบายการสร้าง แหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้แก่ประชาชนโดยมี กศน.ตำบลเป็นแม่ข่าย มีอาชีวศึกษา Fix it Center (ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน) เป็นเครือข่าย มี Tutor Channel ตลอดถึงการดำเนินการที่จะให้มีโครงการรักการอ่านโดยมีห้องสมุดประชาชน และสร้างเครือข่ายกับเอกชนในการดำเนินการสร้างมุมหนังสือในทุกสถานที่ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการอ่านอย่างแท้จริง 6. นโยบายการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เพื่อสร้างการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต เป็นเครือข่ายการศึกษาระดับชาติซึ่งตามกฎหมายโทรคมนาคม ระบุว่าต้องสนับสนุนเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ ไอซีที ตลอดถึงการพัฒนา ETV และ Teacher TV ต่อไป    7. นโยบายการพัฒนาครู ขวัญกำลังใจครู โดยจะดำเนินการสร้างเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ตลอดจนยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มีแหล่งผลิตและพัฒนาครูที่ชัดเจน   8. นโยบายการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันองค์ความรู้และการค้าระดับประเทศ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะต้องขยายเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในภูมิภาค

นอกจากนี้ต้องมีการขับเคลื่อน ที่เรียกว่า “การศึกษาสร้างความเป็นพลเมือง”โดยจะบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ กับการดำเนินการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคมด้วย     “ทั้งหมดนี้จะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ถ้าเป็นการศึกษาในระดับประถมวัยจะต้องมีตัวชี้วัดที่เน้นพัฒนาสมองเด็กไทยและมีการติดตามผล พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สังคมและสติปัญญาไอคิว อีคิว ในระดับประถมศึกษาเด็กต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เด็กต้องเคารพครูบาอาจารย์และพ่อแม่ มีวินัยในตัวเองและความรับผิดชอบ ระดับมัธยมศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและเน้นสองภาษา เน้นไอซีที เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในโลกไร้พรมแดน

ขณะที่ ระดับอาชีวศึกษา ต้องสร้างฝีมือระดับกลาง และมีหน่วยงานฝีมือวัดระดับกลาง มีเอสเอ็มอีเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เรียกว่า เอสเอ็มอีอาชีวะเอสเอ็มอีราชมงคล และระดับอุดมศึกษา จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งปัญญาของแผ่นดิน เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งปัญญาระดับโลก และให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อการมีงานทำและพัฒนาอาชีพ ต่อยอดด้านการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง เพื่อให้คนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข”            

นอกจากนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ยังมีแนวคิดการสร้างการบริหารจัดการแบบใหม่ 3 เรื่อง  ซึ่งที่เป็นข่าวล่าสุด และเรียกกระแสความสนใจได้ไม่น้อย ก็คือ การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลใหม่ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่เรียนไปแล้ว, เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาแบบใหม่ ภายใต้สคูลแมพปิ้งที่ชัดเจน และตองสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ไม่ใช่การสั่งสอน แต่เป็นการเรียนรู้ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง       

โดยขอเวลาตระเตรียมการ 6 เดือน จะเห็นการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน และภายใน 1 ปีนี้ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  พูดกันมานานแล้วว่าการพัฒนา “การศึกษา” ต้องอาศัยผู้ที่ในอยู่แวดวงตัวจริง ถึงจะเข้าใจอะไรๆ ดีกว่า นักการเมือง หรือพ่อค้าวาณิชย์ ที่อาศัยเป็นทางผ่าน

เก้าอี้เสมา 1 วันนี้ ตกเป็นของ “คนเคยเป็นครู” ก็ย่อมมองเห็นอนาคตที่สดใส  ยิ่งตอกย้ำว่า คุณภาพการศึกษาต้องมาก่อน แบบนี้     ก็บอกได้คำเดียวว่าใส่เกียร์ 4 ลุยเถอะนายหัว!...

ที่มาของข้อมูล  http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=56&nid=56405

ที่มาของภาพ http://www.siamrath.co.th/ImagesUpload/ed19-08-02-2010-sin1.jpg

ที่มาของภาพ http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:aYdcl-z8xVAdvM:http://news.nipa.co.th/image/manager/img500/12133_553000001190701.JPEG

ที่มาของข้อมูล http://www.siamrath.co.th/ImagesUpload/ed19-08-02-2010-sin3.jpg

 

 

 เข้าชม : 3417
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21701 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23158 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23544 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23079 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34557 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35290 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21088 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23647 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24822 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24320 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
เล่าสู่กันฟัง ... 2 ชุดเกือบล้านบาท
"โรคหัวใจ"เล่นงานเด็กไทย เร่งฝึกพยาบาลลดอัตราตาย
วิธีขจัดความเครียด 5 วันทำงาน
แจ๊คกี้เขียนถึงลูกหนังไทย : ซูเปอร์ ซันเดย์ เพื่อต้นแบบบอลไทย
นักตบขนไก่ไทย 'ทรงพล-กุลชลา' ขึ้นที่9คู่ผสม
เจาะแก่นพยัญชนะไทย ตอนที่ 11
เจาะแก่นพยัญชนะไทย ตอนที่ 12
เจาะแก่นพยัญชนะไทย ตอนที่ 13
เจาะแก่นพยัญชนะไทย ตอนที่ 14
เจาะแก่นพยัญชนะไทย ตอนที่ 15
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |