[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลัก ยุทธศาสตร์ 3 ส 2 ซ
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552

เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 3 ส 2 ซ จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในสถา   

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลัก   ยุทธศาสตร์ 3  ส  2  ซ

หลักการ/แนวคิด
3 ส   2  ซ  :  เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน พ่อ  แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 3  ส  2 ซ จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในสถานศึกษาในอนาคตต่อไป
จัดเน้นกิจกรรม 3 ส 2 ซ  มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงระบบ ดังนี้
1.การบริหารคุณภาพการจัดกิจกรรมการสอน การซ่อมเสริม  การซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะ  การสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบและการสร้างผลงานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.การจัดกิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)
3.การสร้างทัศนคติที่ดีของครู นักเรียน พ่อ  แม่ ผู้ปกครอง อันส่งผลทำให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองเต็มตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ขั้นตอนวิธีการที่สำคัญ
1.ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
2.ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญ สนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
3.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุน
4.ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแผนงานและการบริหารกิจกรรมที่ดี
5.การเริ่มต้นกิจกรรมต้องทำโดยพร้อมกันและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมือนภารกิจประจำ
6.ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
7.ผู้บริหารสูงสุดเยี่ยมเยือนครูอย่างสม่ำเสมอ
8.ควรดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมงานอื่นๆ เช่น แนะแนว ชมรมฯลฯ

ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ /แนวทางการดำเนินกิจกรรม 3 ส 2 ซ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร (  ส  :  สอน  )
จุดเน้น  1.1  จัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญกับสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และบูรณาการ  สาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
  มาตรการ
1.  จัดหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
2.  จัดให้มีการประเมินผู้เรียนก่อนสอน  เพื่อคัดกรองนักเรียน 
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
4.  จัดให้มีการวัดประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนานักเรียน   ปรับปรุงวิธีการ จัดการเรียนการสอน
5.  จัดให้มีการวัดประเมินผลหลังสอนเพื่อซ่อมเสริม  และ แก้ปัญหา  นำข้อค้นพบมาปรับปรุงวิธีการสอน
6.   ปรับเวลาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระหลักให้เหมาะกับนักเรียน

จุดเน้น 1.2   นิเทศ  ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง  
มาตรการ
1.ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และ บันทึกหลังการสอน  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระหลัก
2. นิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  (ใช้หลักกัลยาณมิตร  ไม่เน้นการจับผิด)
3. คัดเลือกสื่อการเรียนการสอน หนังสือ   แบบเรียน  แบบฝึกหัด  ที่นำมาใช้ในโรงเรียนโดยเน้นยึดหลักสูตร และ  การมีส่วนร่วมของครู 
4. รับฟังแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำแบบฝึก แบบทดสอบเสริม
6. ส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ครูที่ปฏิบัติงานหน้าที่สอนที่ทุ่มเทอยู่กับนักเรียน  
จุดเน้น 1.3  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม  และรับผิดชอบ  ในการพัฒนา
นักเรียนด้านการเรียนรู้  
มาตรการ
1. จัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์
2. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์ลูก

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ซ่อมเสริมนักเรียนตามความต้องการ   (  ซ  :  ซ่อม  )
จุดเน้น  2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศการคัดกรองและการสอนซ่อมเสริมนักเรียน
มาตรการ
2.จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.ดำเนินการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศตามแนวทางมาตรการในโครงการอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์และการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
4.ประเมินยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อการซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
6.จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ สมุดบันทึกการสอนซ่อมเสริม
จุดเน้น  2.2  ซ่อมเสริมนักเรียนตามกลุ่มความต้องการ
มาตรการ
1.จัดให้มีโครงการการซ่อมเสริมนักเรียน โดยอาจจัดในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุม ( สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง )
2.จัดชั่วโมงซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนบกพร่องทางด้านการเรียน 
3.จัดให้ครูดำเนินการสอนพิเศษนักเรียนนอกเวลาเรียนทุกคน/ทุกสัปดาห์
4.จัดให้มีผู้รับผิดชอบนิเทศติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการและให้ขวัญกำลังใจ
ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ    (  ซ  :  ซ้อม  )
จุดเน้น  3.1  พัฒนาทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มสาระหลัก
มาตรการ
1.จัดตั้งชุมนุมและกำหนดให้ครูทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวนสมาชิก รายชื่อสมาชิก  แผนการดำเนินการชุมนุมในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
2.จัดให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบติดตาม นิเทศ และให้การสนับสนุนการดำเนินการ
3.จัดทำระบบสารสนเทศการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยฝ่ายวิชาการ
4.จัดทำ/จัดหาแบบฝึกหัด/สื่อนวัตกรรม ICT มาใช้ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมและ และทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาคำตอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
5.จัดทำ/จัดหาแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบของสำนักทดสอบและจัดสอบให้แก่นักเรียนในชั้นปีที่  3  ของทุกช่วงชั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

จุดเน้น  3.2   ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศตามความ
ถนัดและ กลุ่มสนใจ
มาตรการ
1.จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการให้นักเรียนมีความพร้อมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ
2.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่  4   ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลทางการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  (  ส  :  สอบ  )
จุดเน้น  4.1   ส่งเสริมการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอน
มาตรการ
1.จัดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียนก่อน  ระหว่าง   และ หลังการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  ข้อสอบ  แบบสังเกต  การสัมภาษณ์   ผลงานเชิงประจักษ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
2.ดให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม   นิเทศ ให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3.จัดทำระบบสารสนเทศการวัดประเมินผลการเรียนการสอนและนำมาใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก

ยุทธศาสตร์ที่  5   ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   (  ส  :  สร้าง  )

จุดเน้น  5.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเรียน และรักการค้นคว้า  เท่าทันเทคโนโลยี  นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรการ
1.จัดให้นักเรียนใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างถูกวิธี
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการจัดหาหนังสือ/สื่อ ICT/แหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างต่อเนื่อง
3.จัดให้ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและมีการรายงานผลทุกสัปดาห์/เดือน
 
จุดเน้น  5.2  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน    มีการศึกษาค้นคว้า  และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
มาตรการ
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินนักเรียนมาพัฒนางาน
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
3.จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามระดับช่วงชั้น เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการสอน การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าแสวงหาและการพัฒนาตนเอง

ที่มาของข้อมูล http://202.143.147.195/eoffice/uploads/05/2007-09-17_130538_%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.doc

ที่มาของภาพ
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:TCUUZsL-0HtLxM:http://www.nongkhihenschool.org/private_folder/room%2520Q.jpg


 

 

 

 


 เข้าชม : 32820
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21827 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23287 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23681 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23204 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34823 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35556 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21179 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23742 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24913 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24407 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตาย
ตากระตุก ไม่ใช่แค่ ขวาร้าย...ซ้ายดี
นาฬิกาชีวิต
10 พฤติกรรมที่ทำให้สมองฝ่อเร็ว
มือ..บอกสุขภาพ
กรุ๊ปเลือดของคุณ เหมาะกับงานแบบไหน
ดูแลสุขภาพฟันถ้าบั้นปลายไม่อยากหลงลืม
"ในหลวง" พระราชทานของขวัญ 7 รอบ "สมเด็จภคินีเธอ"
คำขวัญวันครู 2553
แจกถุงยางอนามัย ควบคุมปัญหาดินฟ้าอากาศของโลก
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |