[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกคำสมาส-สนธิ
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

คำสมาสทั้งสองแบบภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาบาลี-สันสกฤต เท่านั้น เอาคำไทย คำเขมร จีน หรือจาก   

  คำสมาส

สมาสมี ๒ แบบ

๑. สมาสแบบสมาส คือ “คำสมาส” ( ชน) แยกง่าย.....มองเห็นศัพท์เดิม เป็นคำๆต่างๆ..

๒. สมาสแบบสนธิ คือ “คำสนธิ” ( เชื่อม )แยกยาก.....มองไม่เห็นศัพท์เดิมเป็นตัวๆ.

คำสมาสทั้งสองแบบภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาบาลี-สันสกฤต เท่านั้น เอาคำไทย คำเขมร จีน หรือจากภาษาอื่นๆ ปนไม่ได้

คำเหล่านี้ไม่ใช่ “คำสมาส ทั้ง ๒ แบบ

ผลไม้ กระยาสารท คุณค่า ทุนทรัพย์ ราชวัง ราชดำเนิน พลความ พลเมือง มูลค่า สรรพสิ่ง

พลเรือน พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ชำนาญการ เคมีภัณฑ์ ภูมิลำเนา กลเม็ด กรมท่า กรมวัง เมรุมาศ 

 หลักสูตรการแยกคำสมาส ๑. ล้างสระอะและเครื่องหมายไม้ทัณฑฆาตของคำหน้าทิ้งไป

๒. นำคำทั้ง ๒ คำมาชนกัน ตรงรอยต่อของคำให้ออกเสียง อะ , อิ ,อุ

๓. แปลความหมายจากคำหลังมาหาคำหน้า

หลักสูตรการแยกคำสมาส

หลักสูตรการชนสมาส

๑. อุบัติเหตุ = อุบัติ + เหตุ

๒. แพทยศาสตร์ = ...แพทย์+ศาสตร์...

๓. อิสรภาพ = ...อิสระ+ภาพ......

๔. ภูมิศาสตร์ = ..ภูมิ+ศาสตร์...

๕. กาญจนบุรี = กาญจน์ + บุรี

๖. สวัสดิภาพ = ...สวัสดิ์+ภาพ..

๗. ศิลปศาสตร์ = ...ศิลปะ+ศาสตร์..

๘. สิทธิบัตร = ...สิทธิ+บัตร...

๑. เอก + ภาพ = เอกภาพ

๒. ธน + บัตร = ..ธนบัตร....

๓. ทาส + กรรมกร= .......ทาสกรรมกร.......

๔. มนุษย์ + ธรรม = .....มนุษยธรรม.......

๕.ประวัติ + ศาสตร์ = ....ประวัติศาสตร์......

๖. ชาติ + ภูมิ = .....ชาติภูมิ.....

๗. ชาติ + พันธุ์ = ....ชาติพันธุ์....

๘. ราช + รถ = ..ราชรถ....

ยกเว้น...ไม่ต้องออกเสียงตรงรอยต่อระหว่างคำก็ได้ ( อ่านตามความนิยม)

ธนบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สุภาพบุรุษ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สังคมศาสตร์ ธาตุศาสตร์

ยกเว้น...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ต้องล้าง (   )เพราะ ............................................

สูตรนี้ควรจดจำ...

คำลงท้าย “ กิจการกรรมกรศึกษาภัยสถานภาพวิทยาศิลป์ธรรมศาสตร์”

กิจ

กร

สถาน

วิทยา

ธรรม

: คุณธรรม มโนธรรม รูปธรรม นามธรรม สามัคคีธรรม ศีลธรรม ศาสตร์ : อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
: จิตวิทยา สังคมวิทยา สตรีวิทยา มนุษยวิทยา ศิลป์ : วิจิตรศิลป์ นาฏศิลป์ มัณฑนศิลป์
: โบราณสถาน ฌาปนสถาน พิพิธภัณฑสถาน ภาพ : สถานภาพ มรณภาพ จินตภาพ มโนภาพ
: กรรมกร วิศวกร ฆาตกร ศึกษา : เพศศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา ภัย : วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
: ภารกิจ ธุรกิจ เศรษฐกิจ การ : กิจการ อุตสาหการ ราชการ กรรม : กิจกรรม กายกรรม เกษตรกรรม
เป็นคำสมาส

                                                                คำสนธิ

คือ คำ ๒ คำที่นำมาเชื่อมเสียงกัน ความว่า พยางค์หลังของคำหน้า ( เชื่อมกับ) พยางค์หน้าของคำหลัง

คำสนธิจะแยกออกจากกันยาก แต่เวลาแยกแล้วคำหลังขั้นต้นด้วย “ อ”( เป็นส่วนใหญ่ ๙๙.๐๐)

เช่น ภัตตาคาร เกิดจาก คำว่า ภัตตะ... เชื่อมกับ... อาคาร จะได้คำสนธิ คือ................................

 คำสนธิมีการเชื่อมคำอย่างกลมกลืนเสียง ๓ วิธี คือ

๑. สระสนธิ คือ การเชื่อมด้วยสระกับสระของคำแรกกับคำหลัง

๑.๑ อะอา + อะอา = อา เช่น เทศ+อภิบาล = เทศาภิบาล

๑.๒อะอา + อิอี = อิอีเอ เช่น นร + อินทร์ = นรินทร์ , นเรนทร์

๑.๓ อะอา + อุอู = อุอูโอ เช่น ชล + อุทร = ชโลทร

๑.๔ อะอา+เอไอโอเอา = เอไอโอเอา เช่น โภค + ไอศวรรย์ = โภไศศวรรย์

๑.๕ อิอี+อิ = อิ เช่น กรี + อินทร์ = กรินทร์

๑.๖ อุอู + อุอู = อุอู เช่น ครู + อุปกรณ์ = ครุปกรณ์

๒. พยัญชนะสนธิ คือ การเชื่อมด้วยพยัญชนะกับพยัญชนะของคำแรกกับคำหลัง

ต้องจดจำ...

คำสนธิ

พยัญชนะสนธิ

มโนภาพ

มนสฺ + ภาพ

สโรช

มรสฺ + ช

.............................

เตชสฺ +ชัย

.............................

รหสฺ+ฐาน

ทุรชน

ทรสฺ+ชน

ทุรพล

......................+..................

................................

ยสสฺ+ธร

๓. นิคหิตสนธิ คือ สํ เชื่อมกับ พยัญชนะหรือสระของคำหลัง มีแนวทาง ๓ วิธี

๓.๑ สํ + สระ คือ เปลี่ยนนิคหิตเป็น พยัญชนะ ( ม ) แล้วนำมาสนธิกัน

สํ + อาทาน = สม+อาทาน = สมาทาน

สํ + อาคม = สม+อาคม = สมาคม

สํ + อุทัย = .......+......... = สมุทัย

สํ + โอสร = .......+......... = ............................

สํ + อาส = สม+อาส = ............................

สํ + อิทธิ = .......+......... = ............................

๓.๒ สํ +พยัญชนะวรรค คือ ให้เปลี่ยน (  ) เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะวรรคที่สนธิ ( ง ญ ณ น ม )

สํ + คม = สัง + คม = สังคม ( ก ข ค ฆ ง )

สํ + จร = สัญ+จร = สัญจร ( จ ฉ ช ฌ ญ )

สํ + ฐาน = สัณ+ฐาน = สัณฐาน ( ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

สํ + ธาน = สัน+ธาน = สันธาน ( ต ถ ท ธ น )

สํ + ผัส = สัม+ผัส = สัมผัส ( ป ผ พ ภ ม )

สํ + ญา = .......+...... = ............................

สํ + คีต = .......+...... = ............................

สํ + นิบาต = .......+...... = ............................

สํ + ภาษณ์ = .......+...... = ............................

สํ + ชัย = .......+...... = ............................

๓.๓ สํ + เศษวรรค ( ย ร ล ว ส ห ฬ ) คือ ให้เปลี่ยน (  ) เป็นพยัญชนะ ( ง )

สํ + สาร = สงสาร

สํ + วร = สังวร

สํ + หรณ์ = ............................

สํ + วาส = ............................

นักเรียนจำแนกคำสมาสและคำสนธิ

ราชาธิราช = ราชา + อธิราช ....................

สุขาภิบาล = สุขะ + อภิบาล ....................

ธนบัตร = ธนะ + บัตร ........................

สัมมนา = สํ + มนา ...........................

ศัลยแพทย์ = ศัลย์ + แพทย์ .....................

วนาราม = วนา + อาราม ........................

สารคดี = สาระ + คดี ...........................

ทศชาติ = ทศ + ชาติ ...........................


วิทยาเขต = วิทยา + เขต .........................

อรุโณทัย = อรุณ + อุทัย .........................

ทูตานุทูต = ทูต + อนุทูต .........................

เสรีภาพ = เสรี + ภาพ ...........................

ราชูปถัมภ์ = ราช + อุปถัมภ์ .....................

ราไชศูรย์ = ราช + ไอสูรย์ .......................

สุริโยทัย = สุริยะ + อุทัย .................

วิเทโศบาล = วิเทศ + อุบาย ...................

บุญญาธิการ = บุญญ + อธิการ ..............

ยุคลบาท = ยุคล +บาท .................

พุทธศักราช = พุทธะ + ศักราช ..................

วิทยฐานะ = วิทยะ + ฐานะ ...................

พุทโธวาท = พุทธะ + โอวาท ...................

มหรรณพ = มหา + อรรณพ ...................

สาธารณสมับติ = สาธารณะ + สมบัติ...........

เดชานุภาพ = เดชา + อานุภาพ ..............

วีรสตรี = วีระ + สตรี ...........

สกลมารค = สกล + มารค ......................

ทิฆัมพร = ทิฆ + อัมพร ...........................

ทานัธยาศัย = ทาน + อัธยาศัย .................

นักเรียนจำเลยว่าพยัญชนะสนธิมี ๒ ลักษณะ คือ ๑. แปลง ส เป็น โ ๒. ลบ ส ทิ้ง เช่น

” เพราะ.....ไม่ได้เกิดจากคำบาลี-สันสกฤต......เข้าชม : 145526
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
สพท.ลำปาง เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
กลบทยานีย้อนคืนคำ
โดย : [เข้าชม : 16186 ]
การอ่านจับใจความเรียงความ
โดย : [เข้าชม : 17042 ]
พลชี้หญิงไทยสุขเฉลี่ย 7.46 จากคะแนนเต็ม 10
โดย : [เข้าชม : 9666 ]
อนุมัติให้คุณครูบุญส่ง ใหญ่โต ได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
โดย : [เข้าชม : 11110 ]
176 คำศัพท์
โดย : [เข้าชม : 9931 ]
10 ข้อ ปรัชญาแห่งชีวิต ฉบับเบาสมอง
โดย : [เข้าชม : 10324 ]
UTQ 2137
โดย : [เข้าชม : 37164 ]
เฉลย UTQ 2131
โดย : [เข้าชม : 50594 ]
เขียนสบายๆ ตามใจปรารถนา
โดย : [เข้าชม : 8912 ]
รามเกียรติ์
โดย : [เข้าชม : 9197 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 14 ร้องเพลงพื้นบ้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 15 ศึกษารูปแบบพร้อมประดิษฐ์รูปหนังตะลุง
เชื่อหรือไม่
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 16 เรือนไทยภาคใต้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 17 เมนูพอเพียง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 18 คำนวณพื้นที่และระยะทางด้วยมาตราโบราณของไทย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 19 สนุกกับเมืองตรัง
การเปลี่ยนตำแหน่งครู ตามมาตรา 38 ค. (2)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 20 สนุกกับสารานุกรม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่ 21 ฝึกทักษะเปิดพจนานุกรม
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |