[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบฝึกคำสมาส-สนธิ
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

คำสมาสทั้งสองแบบภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาบาลี-สันสกฤต เท่านั้น เอาคำไทย คำเขมร จีน หรือจาก   

  คำสมาส

สมาสมี ๒ แบบ

๑. สมาสแบบสมาส คือ “คำสมาส” ( ชน) แยกง่าย.....มองเห็นศัพท์เดิม เป็นคำๆต่างๆ..

๒. สมาสแบบสนธิ คือ “คำสนธิ” ( เชื่อม )แยกยาก.....มองไม่เห็นศัพท์เดิมเป็นตัวๆ.

คำสมาสทั้งสองแบบภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาบาลี-สันสกฤต เท่านั้น เอาคำไทย คำเขมร จีน หรือจากภาษาอื่นๆ ปนไม่ได้

คำเหล่านี้ไม่ใช่ “คำสมาส ทั้ง ๒ แบบ

ผลไม้ กระยาสารท คุณค่า ทุนทรัพย์ ราชวัง ราชดำเนิน พลความ พลเมือง มูลค่า สรรพสิ่ง

พลเรือน พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ชำนาญการ เคมีภัณฑ์ ภูมิลำเนา กลเม็ด กรมท่า กรมวัง เมรุมาศ 

 หลักสูตรการแยกคำสมาส ๑. ล้างสระอะและเครื่องหมายไม้ทัณฑฆาตของคำหน้าทิ้งไป

๒. นำคำทั้ง ๒ คำมาชนกัน ตรงรอยต่อของคำให้ออกเสียง อะ , อิ ,อุ

๓. แปลความหมายจากคำหลังมาหาคำหน้า

หลักสูตรการแยกคำสมาส

หลักสูตรการชนสมาส

๑. อุบัติเหตุ = อุบัติ + เหตุ

๒. แพทยศาสตร์ = ...แพทย์+ศาสตร์...

๓. อิสรภาพ = ...อิสระ+ภาพ......

๔. ภูมิศาสตร์ = ..ภูมิ+ศาสตร์...

๕. กาญจนบุรี = กาญจน์ + บุรี

๖. สวัสดิภาพ = ...สวัสดิ์+ภาพ..

๗. ศิลปศาสตร์ = ...ศิลปะ+ศาสตร์..

๘. สิทธิบัตร = ...สิทธิ+บัตร...

๑. เอก + ภาพ = เอกภาพ

๒. ธน + บัตร = ..ธนบัตร....

๓. ทาส + กรรมกร= .......ทาสกรรมกร.......

๔. มนุษย์ + ธรรม = .....มนุษยธรรม.......

๕.ประวัติ + ศาสตร์ = ....ประวัติศาสตร์......

๖. ชาติ + ภูมิ = .....ชาติภูมิ.....

๗. ชาติ + พันธุ์ = ....ชาติพันธุ์....

๘. ราช + รถ = ..ราชรถ....

ยกเว้น...ไม่ต้องออกเสียงตรงรอยต่อระหว่างคำก็ได้ ( อ่านตามความนิยม)

ธนบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สุภาพบุรุษ มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สังคมศาสตร์ ธาตุศาสตร์

ยกเว้น...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ต้องล้าง (   )เพราะ ............................................

สูตรนี้ควรจดจำ...

คำลงท้าย “ กิจการกรรมกรศึกษาภัยสถานภาพวิทยาศิลป์ธรรมศาสตร์”

กิจ

กร

สถาน

วิทยา

ธรรม

: คุณธรรม มโนธรรม รูปธรรม นามธรรม สามัคคีธรรม ศีลธรรม ศาสตร์ : อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
: จิตวิทยา สังคมวิทยา สตรีวิทยา มนุษยวิทยา ศิลป์ : วิจิตรศิลป์ นาฏศิลป์ มัณฑนศิลป์
: โบราณสถาน ฌาปนสถาน พิพิธภัณฑสถาน ภาพ : สถานภาพ มรณภาพ จินตภาพ มโนภาพ
: กรรมกร วิศวกร ฆาตกร ศึกษา : เพศศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา ภัย : วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
: ภารกิจ ธุรกิจ เศรษฐกิจ การ : กิจการ อุตสาหการ ราชการ กรรม : กิจกรรม กายกรรม เกษตรกรรม
เป็นคำสมาส

                                                                คำสนธิ

คือ คำ ๒ คำที่นำมาเชื่อมเสียงกัน ความว่า พยางค์หลังของคำหน้า ( เชื่อมกับ) พยางค์หน้าของคำหลัง

คำสนธิจะแยกออกจากกันยาก แต่เวลาแยกแล้วคำหลังขั้นต้นด้วย “ อ”( เป็นส่วนใหญ่ ๙๙.๐๐)

เช่น ภัตตาคาร เกิดจาก คำว่า ภัตตะ... เชื่อมกับ... อาคาร จะได้คำสนธิ คือ................................

 คำสนธิมีการเชื่อมคำอย่างกลมกลืนเสียง ๓ วิธี คือ

๑. สระสนธิ คือ การเชื่อมด้วยสระกับสระของคำแรกกับคำหลัง

๑.๑ อะอา + อะอา = อา เช่น เทศ+อภิบาล = เทศาภิบาล

๑.๒อะอา + อิอี = อิอีเอ เช่น นร + อินทร์ = นรินทร์ , นเรนทร์

๑.๓ อะอา + อุอู = อุอูโอ เช่น ชล + อุทร = ชโลทร

๑.๔ อะอา+เอไอโอเอา = เอไอโอเอา เช่น โภค + ไอศวรรย์ = โภไศศวรรย์

๑.๕ อิอี+อิ = อิ เช่น กรี + อินทร์ = กรินทร์

๑.๖ อุอู + อุอู = อุอู เช่น ครู + อุปกรณ์ = ครุปกรณ์

๒. พยัญชนะสนธิ คือ การเชื่อมด้วยพยัญชนะกับพยัญชนะของคำแรกกับคำหลัง

ต้องจดจำ...

คำสนธิ

พยัญชนะสนธิ

มโนภาพ

มนสฺ + ภาพ

สโรช

มรสฺ + ช

.............................

เตชสฺ +ชัย

.............................

รหสฺ+ฐาน

ทุรชน

ทรสฺ+ชน

ทุรพล

......................+..................

................................

ยสสฺ+ธร

๓. นิคหิตสนธิ คือ สํ เชื่อมกับ พยัญชนะหรือสระของคำหลัง มีแนวทาง ๓ วิธี

๓.๑ สํ + สระ คือ เปลี่ยนนิคหิตเป็น พยัญชนะ ( ม ) แล้วนำมาสนธิกัน

สํ + อาทาน = สม+อาทาน = สมาทาน

สํ + อาคม = สม+อาคม = สมาคม

สํ + อุทัย = .......+......... = สมุทัย

สํ + โอสร = .......+......... = ............................

สํ + อาส = สม+อาส = ............................

สํ + อิทธิ = .......+......... = ............................

๓.๒ สํ +พยัญชนะวรรค คือ ให้เปลี่ยน (  ) เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะวรรคที่สนธิ ( ง ญ ณ น ม )

สํ + คม = สัง + คม = สังคม ( ก ข ค ฆ ง )

สํ + จร = สัญ+จร = สัญจร ( จ ฉ ช ฌ ญ )

สํ + ฐาน = สัณ+ฐาน = สัณฐาน ( ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

สํ + ธาน = สัน+ธาน = สันธาน ( ต ถ ท ธ น )

สํ + ผัส = สัม+ผัส = สัมผัส ( ป ผ พ ภ ม )

สํ + ญา = .......+...... = ............................

สํ + คีต = .......+...... = ............................

สํ + นิบาต = .......+...... = ............................

สํ + ภาษณ์ = .......+...... = ............................

สํ + ชัย = .......+...... = ............................

๓.๓ สํ + เศษวรรค ( ย ร ล ว ส ห ฬ ) คือ ให้เปลี่ยน (  ) เป็นพยัญชนะ ( ง )

สํ + สาร = สงสาร

สํ + วร = สังวร

สํ + หรณ์ = ............................

สํ + วาส = ............................

นักเรียนจำแนกคำสมาสและคำสนธิ

ราชาธิราช = ราชา + อธิราช ....................

สุขาภิบาล = สุขะ + อภิบาล ....................

ธนบัตร = ธนะ + บัตร ........................

สัมมนา = สํ + มนา ...........................

ศัลยแพทย์ = ศัลย์ + แพทย์ .....................

วนาราม = วนา + อาราม ........................

สารคดี = สาระ + คดี ...........................

ทศชาติ = ทศ + ชาติ ...........................


วิทยาเขต = วิทยา + เขต .........................

อรุโณทัย = อรุณ + อุทัย .........................

ทูตานุทูต = ทูต + อนุทูต .........................

เสรีภาพ = เสรี + ภาพ ...........................

ราชูปถัมภ์ = ราช + อุปถัมภ์ .....................

ราไชศูรย์ = ราช + ไอสูรย์ .......................

สุริโยทัย = สุริยะ + อุทัย .................

วิเทโศบาล = วิเทศ + อุบาย ...................

บุญญาธิการ = บุญญ + อธิการ ..............

ยุคลบาท = ยุคล +บาท .................

พุทธศักราช = พุทธะ + ศักราช ..................

วิทยฐานะ = วิทยะ + ฐานะ ...................

พุทโธวาท = พุทธะ + โอวาท ...................

มหรรณพ = มหา + อรรณพ ...................

สาธารณสมับติ = สาธารณะ + สมบัติ...........

เดชานุภาพ = เดชา + อานุภาพ ..............

วีรสตรี = วีระ + สตรี ...........

สกลมารค = สกล + มารค ......................

ทิฆัมพร = ทิฆ + อัมพร ...........................

ทานัธยาศัย = ทาน + อัธยาศัย .................

นักเรียนจำเลยว่าพยัญชนะสนธิมี ๒ ลักษณะ คือ ๑. แปลง ส เป็น โ ๒. ลบ ส ทิ้ง เช่น

” เพราะ.....ไม่ได้เกิดจากคำบาลี-สันสกฤต......เข้าชม : 173264
นำเสนอโดย : ครูศานติกรศิ์ วงค์เขียว
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
สพท.ลำปาง เขต 2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระภาษาไทย ล่าสุด
กลบทยานีย้อนคืนคำ
โดย : [เข้าชม : 18583 ]
การอ่านจับใจความเรียงความ
โดย : [เข้าชม : 19367 ]
พลชี้หญิงไทยสุขเฉลี่ย 7.46 จากคะแนนเต็ม 10
โดย : [เข้าชม : 11629 ]
อนุมัติให้คุณครูบุญส่ง ใหญ่โต ได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
โดย : [เข้าชม : 13126 ]
176 คำศัพท์
โดย : [เข้าชม : 11817 ]
10 ข้อ ปรัชญาแห่งชีวิต ฉบับเบาสมอง
โดย : [เข้าชม : 12305 ]
UTQ 2137
โดย : [เข้าชม : 39380 ]
เฉลย UTQ 2131
โดย : [เข้าชม : 54221 ]
เขียนสบายๆ ตามใจปรารถนา
โดย : [เข้าชม : 10501 ]
รามเกียรติ์
โดย : [เข้าชม : 10767 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ที่มาของสำนวนไทย "หมาเห่าใบตองแห้ง"
เก็บมาเล่า ตอน "ข้อมูลย้อนกลับของครูและเพื่อน"
เพราะเหตุใดเลือดกำเดาจึงไหล
ระวังเชื้อโรคใน"ตู้เย็น"
สวยใสได้ ด้วย ผลไม้
รู้ไว้ วัยรุ่นสมัยนี้เสี่ยงต่อโรคอะไรบ้าง
วงแหวนดาวเสาร์หาย รอบ16ปี
เมืองขยายตัว-สุขภาวะแย่ ตัวการไข้เลือดออกระบาดหนัก
ถ่าน"พลังเด็ก" เกษตรรุ่นเยาว์
บริหารกาย-ใจ ห่างไกล"ปวดหลัง"
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |