[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เปิดตัว "โครงการนักศึกษา-ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น"
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

ผนึกหน่วยงานหลักของรัฐ หวังพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพกำลังคนด้านฟิสิกส์ไทยสู่สากล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2552   

เปิดตัว "โครงการนักศึกษา-ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น"

 

ผนึกหน่วยงานหลักของรัฐ หวังพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพกำลังคนด้านฟิสิกส์ไทยสู่สากล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2552…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานหลักของรัฐที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ไทย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดตัว โครงการนักศึกษาและครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น ในปี 2553 ณ สมาพันธรัฐสวิส  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2552

นายไพรัช ธัชยพงษ์  ประธานคณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น  กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนเซิร์น (CERN: The European Organization for Nuclear Research) ในวันที่ 16 มี.ค. 2552 นั้นได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (Expression of Interest (EOI)) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับเซิร์น (Institutes of CMS Collaboration European Organization  for Nuclear Research (CERN) สมาพันธรัฐสวิส เพื่อสนองแนวพระราชดำริที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับเซิร์น ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ให้แก่เด็ก เยาวชน ครู และนักวิจัยไทย

“จึงร่วมกันจัดทำโครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์นขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ของไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถด้านฟิสิกส์ ซึ่งประเทศไทยเองยังขาดบุคลากรที่มีความรู้หรือจบมาในสาขานี้โดยตรงอีกมาก ดังนั้นการส่งนักศึกษาและครูไทยไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาขานี้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสำหรับประเทศไทยในอนาคตด้วย” ปธ.คณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น  กล่าว

นายประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง  สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในการคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกนักศึกษาและครูที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครู 2 คน ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมของเซิร์นต่อไป โดยคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการมีดังนี้คือ โครงการสำหรับนักศึกษา (CERN Programme of Summer Student) ต้องมีสัญชาติไทย เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือบัณฑิตศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี   ในวันที่เปิดรับสมัคร  ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากสามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี โครงการสำหรับครู /อาจารย์ สอนฟิสิกส์  (CERN Programme for Physics High School Teachers) ต้องมีสัญชาติไทย   เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ฟิสิกส์พลังงานสูง  (High-energy physics) มาก่อน และสอนอยู่ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL IELTS และ CU-TEP และคณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย   ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  www.slri.or.th หรือ โทรศัพท์ 0-2354-3954

รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง  สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ผู้แทนนักศึกษาและครูฟิสิกส์ได้รับจากโครงการคือ ได้เข้าศึกษาดูงาน และสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ เซิร์น พร้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการวิจัยกับเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (ประมาณ 8 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อน และ 3 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์) ตลอดจนได้รับสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในช่วงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนโดย 4 หน่วยงานหลัก

“ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้น นักเรียน นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ไทยในสาขาฟิสิกส์จะได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์ของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของเซิร์น โดยผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอด และจุดประกายให้กับบุคคลในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และนักวิจัย  ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ของนักศึกษาไทยและครูรุ่นใหม่ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในประเทศกับองค์กรระดับโลก” นายประยูร  กล่าว

ที่มาของข้อมูล http://www.thairath.co.th/content/tech/41305

ที่มาของภาพ http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:p9rNvB3USQY_tM:http://www.princess-it.org/archive/images/preview800/20031203155011-preview800.jpg

ที่มาของภาพ  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GHeKhDdoKjmOoM:http://3.bp.blogspot.com/_FkPlCchjhnY/Sbx3azm5kjI/AAAAAAAAAAU/kdd6jejURwc/s320/proj-1.gifเข้าชม : 3700
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21768 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23224 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23611 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23142 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34673 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35407 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21130 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23687 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24863 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24358 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
สรุปเหตุการณ์ร้าย-ดีที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2554
ประวัติของดาวนิบิรุ (Nibiru)
สะระแหน่พาผอม
"9เทคนิค ฝึกสมองไบรท์ ” โดย วนิษา เรซ
เคล็ดลับ....ในการดูแลแหวนเพ็ชร
เชื่อหรือไม่ การฟังเพลง ช่วยลดน้ำหนักได้
กำเนิดวันพระ
ทำไมต้อง แมนยู
วิธีผ่อนคลายก่อนเข้านอน
ไม้เรียวนั้นสำคัญไฉน
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |