[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เปิดตัว "โครงการนักศึกษา-ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น"
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

ผนึกหน่วยงานหลักของรัฐ หวังพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพกำลังคนด้านฟิสิกส์ไทยสู่สากล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2552   

เปิดตัว "โครงการนักศึกษา-ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น"

 

ผนึกหน่วยงานหลักของรัฐ หวังพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพกำลังคนด้านฟิสิกส์ไทยสู่สากล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2552…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานหลักของรัฐที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ไทย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดตัว โครงการนักศึกษาและครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น ในปี 2553 ณ สมาพันธรัฐสวิส  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2552

นายไพรัช ธัชยพงษ์  ประธานคณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น  กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนเซิร์น (CERN: The European Organization for Nuclear Research) ในวันที่ 16 มี.ค. 2552 นั้นได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงที่จะมีความร่วมมือกัน (Expression of Interest (EOI)) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับเซิร์น (Institutes of CMS Collaboration European Organization  for Nuclear Research (CERN) สมาพันธรัฐสวิส เพื่อสนองแนวพระราชดำริที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับเซิร์น ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ให้แก่เด็ก เยาวชน ครู และนักวิจัยไทย

“จึงร่วมกันจัดทำโครงการการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์นขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ของไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถด้านฟิสิกส์ ซึ่งประเทศไทยเองยังขาดบุคลากรที่มีความรู้หรือจบมาในสาขานี้โดยตรงอีกมาก ดังนั้นการส่งนักศึกษาและครูไทยไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาขานี้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสำหรับประเทศไทยในอนาคตด้วย” ปธ.คณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น  กล่าว

นายประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง  สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในการคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกนักศึกษาและครูที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครู 2 คน ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมของเซิร์นต่อไป โดยคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการมีดังนี้คือ โครงการสำหรับนักศึกษา (CERN Programme of Summer Student) ต้องมีสัญชาติไทย เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 หรือบัณฑิตศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย มีอายุไม่เกิน 25 ปี   ในวันที่เปิดรับสมัคร  ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากสามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี โครงการสำหรับครู /อาจารย์ สอนฟิสิกส์  (CERN Programme for Physics High School Teachers) ต้องมีสัญชาติไทย   เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ฟิสิกส์พลังงานสูง  (High-energy physics) มาก่อน และสอนอยู่ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL IELTS และ CU-TEP และคณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย   ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  www.slri.or.th หรือ โทรศัพท์ 0-2354-3954

รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบลำเลียงแสง  สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ผู้แทนนักศึกษาและครูฟิสิกส์ได้รับจากโครงการคือ ได้เข้าศึกษาดูงาน และสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ เซิร์น พร้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการวิจัยกับเซิร์น ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (ประมาณ 8 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมนักศึกษาภาคฤดูร้อน และ 3 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์) ตลอดจนได้รับสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในช่วงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนโดย 4 หน่วยงานหลัก

“ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้น นักเรียน นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ไทยในสาขาฟิสิกส์จะได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์ของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของเซิร์น โดยผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอด และจุดประกายให้กับบุคคลในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และนักวิจัย  ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ของนักศึกษาไทยและครูรุ่นใหม่ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในประเทศกับองค์กรระดับโลก” นายประยูร  กล่าว

ที่มาของข้อมูล http://www.thairath.co.th/content/tech/41305

ที่มาของภาพ http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:p9rNvB3USQY_tM:http://www.princess-it.org/archive/images/preview800/20031203155011-preview800.jpg

ที่มาของภาพ  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GHeKhDdoKjmOoM:http://3.bp.blogspot.com/_FkPlCchjhnY/Sbx3azm5kjI/AAAAAAAAAAU/kdd6jejURwc/s320/proj-1.gifเข้าชม : 2756
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 8031 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 8452 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 8685 ]
ด่วน อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู จำนวน 17 อัตรา
โดย : [เข้าชม : 8674 ]
สมัครเข้าอบรม "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ภูมิภาค ประจำปี 2557"
โดย : [เข้าชม : 11177 ]
สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียน
โดย : [เข้าชม : 8754 ]
ออกแบบพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร ... เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
โดย : [เข้าชม : 6955 ]
“อ๋อย” ฟุ้งสอบ GAT/PAT ช่วยมหา'ลัยคัดเด็ก เลิกจัดสอบเอง ชี้ชอบออกเกินหลักสูตร ไม่เป็นธรรมเด็กรวย-จน
โดย : [เข้าชม : 6926 ]
เตือนจัดอันดับ 100 ร.ร.ดีที่สุดเต้าข้อมูลกันเอง พ่อแม่-นร.อย่าหลงเชื่อ สทศ.ใบ้สนิทไม่รู้ใครทำ
โดย : [เข้าชม : 6832 ]
เริ่มใช้ข้อสอบกลาง 15% ปีการศึกษา 2557
โดย : [เข้าชม : 6703 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ที่มาของสำนวนไทย "ขายผ้าเอาหน้ารอด"
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่ 1" เคล็ดลับทำให้ผมยาวทันใจ
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่ 2" วิธีแต่งคิ้วให้เรียวสวย
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่ 3" วิธีทารองพื้นให้หน้าเนียน
ชาเขียวน่ารู้
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่ 4" สวยใน10นาที
วิธีแก้ผมร่วง
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่ 5" ราศีกับการแต่งหน้า
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่6 " 12 วิธีทำตัวเป็นคนใหม่ ที่สวยและสดใสกว่าเดิม
เก็บมาเล่า "แต่งตัวสวย ตอนที่ 7 " วิธีทำให้รวยหลังจากสวยแล้ว
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |