[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เสาร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูล   

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้  และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดของหลักสูตร  นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาต้องดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ  และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  เพื่อให้ผลการประเมินถูกต้องตามสภาพความรู้  ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอก  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้  สถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ไว้ดังนี้
1.  สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร  จัดให้มีการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.  การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
4.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน  ทั้งด้านความรู้  ความคิด  กระบวนการ  พฤติกรรมและเจตคติ  เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  ธรรมชาติวิชาและระดับชั้นของผู้เรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติกรรม และเชื่อถือได้
5.  การประเมินผลการเรียน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาการจัดการเรียนและตัดสินผลการเรียน
6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้
7.  ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ
8.  ให้สถานศึกษาจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา  เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียน  รายงานผลการเรียน  แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลระหว่างเรียน
การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการดำเนินการในระดับชั้นเรียน จุดหมายสำคัญ เพื่อมุ่งหาคำตอบว่านักเรียนมีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพียงใด นักเรียนคนใดต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขด้านใดบ้าง ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องมีการวัดประเมินความรู้ ความก้าวหน้าของนักเรียน   ตามแผนการเรียนรู้     ที่กำหนดเป็นระยะ  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแผน   การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นเพื่อให้ครูได้นำไปใช้   ในท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนได้จัดทำ    แบบประเมินไว้ ครูผู้สอนสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความรู้ ความสามารถของนักเรียนหรือประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของนักเรียนได้  ครูต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและครูสามารถใช้เทคนิคการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ การซักถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจการบ้าน ตรวจผลงาน ตรวจแฟ้มสะสมงาน การทดสอบ  เป็นต้น  ทั้งนี้ วิธีการประเมินอาจให้นักเรียนประเมินตนเอง ครูเป็นผู้ประเมิน เพื่อนนักเรียนประเมิน หรือผู้ปกครองร่วมประเมินก็ได้


การประเมินผลในระดับชั้นเรียนจะทำให้ครูทราบว่านักเรียนคนไหนเก่งหรืออ่อน   ในสมรรถภาพใด กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด  ครูต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือส่งเสริมนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การสอนซ่อมเสริม การให้ฝึกทักษะเพิ่มเติม      หรือร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไข ช่วยเหลือร่วมกับครู การวัดประเมินผลระหว่างเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  แม้ว่าจะมีนักเรียนต่างชั้นมาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ในการวัดประเมินความสามารถของนักเรียนครูผู้สอนต้องสามารถตอบคำถามได้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง        การประเมินผลเป็นระยะ เป็นรายเรื่อง รายสมรรถภาพจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนได้      ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริง ทั้งยังช่วยให้ครูสามารถแบ่งกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดสื่อ อุปกรณ์ แบบฝึก ฯลฯ ให้กับนักเรียนได้ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงอีกด้วย 

การวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
        การวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการดำเนินการในระดับโรงเรียนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้  เพื่อตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี  / รายภาค การประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลจากการวัดประเมินผลนี้   โรงเรียนสามารถนำไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งนำผลการวัดประเมินไปพิจารณา   ตัดสินการเลื่อนชั้น กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดโรงเรียนต้องจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมและจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
         การวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนในการสอนแบบคละชั้น ใช้แนวทางของการวัดประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
ที่มาของข้อมูล http://www.mdh.obec.go.th/web/news_file/p84883580851.doc

ที่มาของภาพ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:96ErJeyHdNBF0M:http://www.edu.chula.ac.th/bookctr/imagebook/5.jpg

ที่มาของภาพ http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:-UmApG0Puxyu_M:http://www.vcharkarn.com/uploads/146/146988.jpg

 เข้าชม : 102996
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21779 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23234 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23629 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23153 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34702 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35438 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21142 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23700 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24876 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24370 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
ไทรงาม
น้ำตกตาดโตน
ทุ่งกระเจียว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บุคคลสำคัญในท้องถิ่น
ศาสนสุภาษิต
การเจริญสติ
ไขปริศนา "กล่องดำ"
ความเป็นมาของแบรนด์ดัง "LACOSTE"
บ้านลายจุด
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |