[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนน (Rubrics or Scoring Rubrics)
อังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2552

รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนนคืออะไร   

รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนน (Rubrics  or Scoring  Rubrics)


รูบริคหรือรูบริคการให้คะแนนคืออะไร
รูบริค คือ เครื่องมือในการให้คะแนน  ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่าง ๆ  ที่ใช้พิจารณาชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เช่น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค์  องค์ประกอบ รายละเอียด  น้ำเสียงของการเขียน และกลวิธีการเขียน เป็นต้น อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ์ แต่ละด้าน  ซึ่งมีตั้งแต่ระดับดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง (Heidi Goodrich  Andrade,  1997)
รูบริคการให้คะแนน คือ แนวทางการให้คะแนนอย่างละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้สอนหรือผู้ประเมิน  เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara  M. Moskel, 2000)
รูบริคเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)  ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติ  ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบสำรวจรายการ (Checklists)  โดยปกติจะเรียกว่าแนวทางการให้คะแนน (Scoring guides)  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน  หรือประเมินผลผลิตซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงาน (Craig  A Mertler, 2001)

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  รูบริคเป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง  ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงานของนักเรียน  รูบริคประกอบด้วย  2  ส่วน คือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน  และระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน  เกณฑ์จะบอกผู้สอนหรือผู้ประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น ๆ จะต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง  ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกว่า  การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะได้ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑ์แต่ละตัวมีลักษณะอย่างไร  รูบริคจึงเป็นเหมือนการกำหนดลักษณะเฉพาะ (Specification)  ของการปฏิบัติหรือผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  หรือทั้ง  2 ประการรวมกัน  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของการประเมิน

ทำไมจึงต้องใช้รูบริค
การใช้รูบริคมีประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนหลายประการ  ดังนี้
1.  รูบริคเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากทั้งในการเรียนการสอนและ การประเมินช่วยปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ  ด้วย โดยครูต้องกำหนดความต้องการหรือ    ความคาดหวังในผลงานของนักเรียนอย่างชัดเจน  และแสดงให้นักเรียนทราบว่าจะทำให้ถึงความคาดหวังนั้นได้อย่างไร  ซึ่งมักปรากฏว่าคุณภาพผลงานและการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ข้อโต้แย้งถกเถียงที่มักพบเสมอในเรื่องการใช้รูบริคคือ การให้คำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เมื่อนักเรียนมีข้อบกพร่องตามเกณฑ์ใด  ครูจะช่วยชี้แนะและบอกได้ว่าครูคาดหวังให้นักเรียนทำอะไร
2.  รูบริคช่วยให้นักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอื่น  ๆ อย่างมีเหตุผล  เมื่อใช้รูบริคเป็นแนวทางการประเมิน  นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลงานของตนและผู้อื่นได้อย่างตรงจุด  การฝึกซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงานกลุ่มและผลงานของตนเองทำให้นักเรียนเพิ่มความรับผิดชอบ เกี่ยวกับผลงานของตนมากขึ้น  และยุติการถามตนเองว่า “ฉันทำงานเสร็จหรือยัง”
3.  รูบริคช่วยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน  ผลงานที่ผ่าน การประเมินโดยเจ้าของผลงานเอง และโดยกลุ่มซึ่งยึดเกณฑ์หรือรูบริคเป็นหลักนั้น  ทำให้ข้อบกพร่องมีน้อยมากเมื่อมาถึงมือครู หากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงบอกกล่าวกัน ครูก็เพียงแต่วงประเด็นนั้นในรูบริค  แทนที่จะต้องอธิบายกันยืดยาว นอกจากนี้รูบริคยังช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนมากขึ้น เกี่ยวกับจุดเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
4.  รูบริคมีความยืดหยุ่น  คือ  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง  ทำให้ครูนำไปใช้กับนักเรียนที่คละความสามารถได้  คือ นำไปใช้กับนักเรียนที่เรียนเก่งจนถึงนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยใช้เกณฑ์สะท้อนผลงานของเขา
5.  รูบริคใช้ง่ายและอธิบายได้ง่าย  นักเรียนจะรู้ชัดเจนว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้าง  ในปลายปีเขาก็จะประเมินได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองก็เกิดความกระตือรือร้น  และรู้ชัดเจนว่าลูกหลานจะต้องทำอย่างไรเพื่อในประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ teachervision. fen. com/ teaching – methods / rubrics  ได้กล่าวถึงเหตุที่ต้องใช้รูบริคว่า  ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่ารูบริคช่วยปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายของนักเรียน  ซึ่งมีผลให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น  เมื่อครูประเมิน  รายงานหรือโครงการก็จะรู้โดยนัยว่าอะไรทำให้ผลงานสุดท้ายออกมาดีและเป็นเพราะอะไร  การที่นักเรียนรู้รูบริคล่วงหน้าหรือก่อนการทำงาน  เขาก็จะรู้ว่าเขาจะได้รับ การประเมินอย่างไรและจะมีการเตรียมตัวตามประเด็นการประเมินนั้น ๆ การพัฒนาปรับปรุงรูบริคซึ่งเปรียบเสมือนตะแกรงร่อนและใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักเรียน  จะเป็นแกนที่จำเป็นในการปรับปรุงคุณภาพของงานและเพิ่มพูนความรู้

โดยสรุปแล้ว  การเตรียมรูบริคเป็นแนวทางที่นักเรียนใช้สร้างความรู้  การพิจารณารูบริคเป็นส่วนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนด้วย  ไม่ใช่เพิ่มเวลาเพื่อเตรียมรูบริค  เมื่อสร้างรูบริคแล้วสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่หลากหลาย  การทบทวน  การสร้างมโนคติใหม่ และการพิจารณาใหม่ของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง  ช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน รูบริคที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้  หรือปรับเล็กน้อยและนำไปใช้กับกิจกรรมมากมาย เช่น มาตรฐานระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยู่คงที่ตลอดปีการศึกษา แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสามารถของนักเรียนและวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู่  จึงไม่จำเป็นต้องสร้างรูบริคใหม่ทั้งหมดสำหรับทุกกิจกรรม

ข้อดีของการใช้รูบริคมีหลายประการ ได้แก่
ผู้สอนสามารถเพิ่มคุณภาพการสอนได้โดยตรง  โดยมีเป้าหมาย  จุดเน้น และความตั้งใจที่รายละเอียดเฉพาะ เป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียน
นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนตามความคาดหวังของครู
นักเรียนใช้รูบริคเป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน

ครูนำรูบริคไปใช้ซ้ำได้อีกในกิจกรรมอื่นๆ 
เมื่อไรการให้คะแนนแบบรูบริคจึงเป็นเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม  การให้คะแนนแบบรูบริคมักใช้ในการประเมินกิจกรรมกลุ่ม  ประเมิน โครงการและการนำเสนอปากเปล่า  เหมาะที่จะใช้กับวิชาภาษา  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการประเมินในชั้นเรียน ในสหรัฐ- อเมริกาใช้ทั้งในระดับก่อนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา  รูบริคการให้คะแนนจะใช้ที่ไหนและเมื่อไรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นหรือวิชา  แต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการประเมิน  การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกที่ใช้ประเมินผลงานของนักเรียน ตัวอย่างเช่น แบบตรวจสอบรายการ (Checklists)  อาจใช้ประเมิน  งานเขียน แทนที่จะใช้รูบริคก็ได้  ถ้าข้อมูลนั้นอยู่ในขอบเขตจำกัดและเฉพาะเจาะจง  การให้คะแนนแบบรูบริคมักใช้กับการประเมินที่มีการอธิบายบรรยายเพื่อสนับสนุนการประเมินว่า  บรรลุตามขอบเขตของเกณฑ์หรือไม่

การให้น้ำหนักตัวเลขกับทักษะย่อย ๆ ในกระบวนการก็เป็นเทคนิคการประเมินอีกอย่างหนึ่ง  ค่าตัวเลขที่ให้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะต้องปรับปรุง  การปฏิบัติอย่างไร นักเรียนที่ได้คะแนน 70 จาก 100 จะไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุง   ตัวเองอย่างไรในการทำงานครั้งต่อไป  การให้คะแนนรูบริคจะให้รายละเอียดของแต่ละระดับว่ามีความคาดหมายอย่างไร  คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าทำไมถึงได้คะแนนเท่านั้น  และเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติครั้งต่อไป
การให้คะแนนแบบรูบริคมีส่วนดีหรือเป็นประโยชน์อย่างน้อย  2  ประการในกระบวนการประเมินผล ประการแรก รับรองหรือสนับ- สนุนการทดสอบว่าถึงหรือบรรลุขอบเขตตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ประการทีสอง ให้ผลสะท้อนกลับไปยังนักเรียนว่า จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอย่างไร  ถ้าส่วนดีเหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การให้คะแนนแบบรูบริคก็จะเป็นเทคนิควิธีการประเมินที่เหมาะสม


รูบริคมีกี่ชนิด  รูบริคมี  2 ชนิด  คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกส่วน  (Analytic) 

รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูต้องให้คะแนนโดยดูภาพรวมของกระบวนการหรือผลงาน ไม่แยกพิจารณาเป็นส่วนๆ (Nitko, 2001)  ในทางตรงกันข้าม  สำหรับรูบริคแบบแยกส่วนนั้น ครูจะให้คะแนนแยกทีละส่วนหรือทีละองค์ประกอบ  แล้วรวมคะแนนแต่ละส่วนนั้นเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม (Moskel, 2000 ; Nitko, 2001)
รูบริคแบบภาพรวมจะใช้เมื่อต้องการดูคุณภาพโดยรวมมากกว่าจะดูข้อบกพร่องส่วนย่อย ๆ (Chase, 1999) Nitko(2001) กล่าวว่า รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์การตอบสนอง  และไม่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจน  จุดเน้นของการรายงานคะแนนที่ใช้รูบริคแบบภาพรวมคือ  คุณภาพโดยรวม  ความคล่องแคล่ว  หรือความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเฉพาะและทักษะ  ซึ่งเป็นการประเมินระดับมิติเดียว (Mertler, 2001)  การใช้รูบริคแบบภาพรวมทำให้กระบวนการให้คะแนนเร็วกว่าการใช้รูบริคแบบแยกส่วน (Nitko, 2001)  ดังนั้น  ครูจึงต้องอ่าน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียนโดยตลอด  เพื่อให้รู้สึกรับรู้ถึงภาพรวมว่านักเรียนทำอะไรได้และยังใช้เป็นการประเมินสรุป (Summative) ได้ด้วย  แต่นักเรียนจะได้รับทราบผลสะท้อนกลับน้อยมาก ดังตัวอย่างรูบริคแบบภาพรวมต่อไปนี้


รูบริคแบบแยกส่วน นิยมใช้เมื่อต้องการเน้นชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko, 2001)  นั่นคือ ใช้สำหรับการปฏิบัติงานที่ยอมรับการตอบสนอง 1 หรือ 2  ลักษณะ และความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองของนักเรียน  นอกจากนี้  ผลลัพธ์ขั้นต้นจะมีคะแนนหลายตัว  ตามด้วยคะแนนรวม    ซึ่งใช้เป็นตัวแทนการประเมินหลายมิติ (Mertler, 2001) การใช้รูบริคแบบแยกส่วนทำให้กระบวนการให้คะแนนช้า เนื่องจากเป็นการประเมิน

ที่มาของข้อมูล http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/textobet/rubric1.doc

ที่มาของภาพ http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:hvbI0R2UtbDnAM:http://www.stu.bdk.ac.th/UserFiles/Friendship/M3_51/images/100_9855.jpg

 

 

 

 

 เข้าชม : 62534
นำเสนอโดย : ประเทือง วิบูลศักดิ์
โรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม
สพม.3 นนทบุรี
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ล่าสุด
ว7/2558
โดย : [เข้าชม : 21749 ]
สถานี ก.ค.ศ. : การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โดย : [เข้าชม : 23207 ]
สพฐ. กับ ระบบ TEPE Online
โดย : [เข้าชม : 23590 ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดย : [เข้าชม : 23126 ]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการ เล่าเรื่อง ... ด้วยหัวใจ...จากศิษย์ถึงครู
โดย : [เข้าชม : 34647 ]
การพัฒนางาน (Performance Agreement)
โดย : [เข้าชม : 35381 ]
อึ้ง! ผัวเข้าฝันเมียบอกถูกฆ่า งมพบกระดูกเผาไฟใต้บึง
โดย : [เข้าชม : 21117 ]
วันสถาปนาโรงเรียน
โดย : [เข้าชม : 23672 ]
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
โดย : [เข้าชม : 24850 ]
ความคิดสร้างสรรค์ 1 (Creativity)
โดย : [เข้าชม : 24344 ]
 10 เล่าสู่กันฟัง Text Random
5 มิถุนายน...วันสิ่งแวดล้อมโลก
ทำอย่างไรดีเมื่อหนูไม่ยอมนอนกลางวัน (ตอนที่ 2)
(ไม่)รู้จักฉัน (ไม่)รู้จักเธอ
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
ใจสู้หรือเปล่า
ฝึกนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดี
วันอันแสนโชคร้าย
ประโยชน์จาก..ฟักทอง
ทำไม....งูจึงลอกคราบ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |