[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
รางวัลซีไรต์
พุธ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write ย่อมาจาก Southeast Asian Writers Award) มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน   

รางวัลซีไรต์

         จากข่าว http://www.thairath.co.th/content/edu/27248  กล่าวว่า นวนิยาย 'ลับแล แก่งคอย' คว้ารางวัลซีไรท์ปี 52ผลงานของ "อุทิศ เหมะมูล" นักเขียนรุ่นใหม่วัย 34 ปี กรรมการทั้ง7มีมติเป็นเอกฉันท์ ใช้ฉาก ตัวละครที่เสมือนมีตัวตนจริงบอกเล่าเรื่องราวได้แจ่มชัด ..

จึงมาบอกกล่าวกันถึงเรื่องของรางวัลซีไรต์ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

        รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write ย่อมาจาก Southeast Asian Writers Award)     มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522     (ค.ศ.1979) เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่นักประพันธ์ใน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยในช่วงต้นๆ ของการมอบรางวัลนั้น มีเพียง 5 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์                                                                                           

 รางวัลซีไรต์  จัดให้มีขึ้นเพื่อ

       1.  ให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
       
2.  ให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์แห่งกลุ่มประเทศอาเซียน 
       3.  รับทราบ รับรอง ส่งเสริมและจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะ ทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์ 
       4.  ส่งเสริมความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน

กฎเกณฑ์การเลือกสรรงานวรรณกรรม  คือ

       1.  เป็นงานเขียนภาษาไทย

       2.  เป็นงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

       3.  ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งงานเข้าประกวด

       4.  เป็นงานตีพิมพ์เผยแพร่ (มี ISBN) เป็นเล่มครั้งแรกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน

       5.  งานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดในประเทศไทยมาแล้วจะส่งเข้าพิจารณาอีกก็ได้

คณะกรรมการจัดงาน

         คณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีพระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร เป็นประธาน ภายหลังพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ลง ในปี พ.ศ. 2524 และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ดำรงตำแหน่งประธานสืบแทนจนถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2526  และผู้ที่สืบตำแหน่งต่อมาคือ พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2534   ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ดำรงตำแหน่งประธานจนถึงปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรีดำรงตำแหน่งประธานสืบแทน และในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ  นอกจากนี้คณะกรรมการประกอบด้วย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ  และผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย เบพเวอเรจ จำกัด มูลนิธิเร็กซ์ มอร์แกน  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิ จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริติช แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด  บริษัท เวิลด์ แทรเวล เซอร์วิส จำกัด และโรงแรมโอเรียนเต็ล

คณะกรรมการพิจารณา (คัดเลือก และ ตัดสิน)

           นักเขียนและคณะบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรมของแต่ละประเทศ  จะเป็นผู้เลือกสรรตัดสินว่าผู้ใดควรได้รับรางวัล  ดังเช่นในประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาวรรณกรรมฯ มาจากการเสนอชื่อของสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 2 คณะ คือ

           คณะกรรมการคัดเลือก  (SELECTION COMMITTEE)  มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ 3 ท่าน ผู้แทนจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม 1 ท่าน ให้คณะกรรมการคัดเลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน  คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่รับงานวรรณกรรมที่มีผู้เสนอเข้าพิจารณา และพิจารณาคัดเลือกให้เหลืออย่างน้อย 7 เล่ม แต่ไม่เกิน 10 เล่ม เสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน

          คณะกรรมการตัดสิน  (BOARD OF JURIES)  มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย นายกสมาคมภาษาและหนังสือหรือผู้แทน นายกสมาคมนักเขียนฯ หรือผู้แทน นักเขียนหรือกวี ผู้ทรงเกียรติคุณ 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม 3 ท่าน ประธานคณะกรรมการคัดเลือก (โดยตำแหน่ง) กรรมการตัดสินจะเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการคัดเลือกไม่ได้ ยกเว้น ประธานคณะกรรมการคัดเลือก และไม่เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากงานที่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินมีหน้าที่พิจารณางานวรรณกรรมที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ และตัดสิน 1 เล่ม ให้ได้รับรางวัลซีไรต์

         กำหนดเวลาส่งงานวรรณกรรมเข้าพิจารณาให้กำหนดวันสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม (สำหรับงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย)  และวันที่ 30 เมษายน (สำหรับงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) ของทุกปี และการตัดสินให้รางวัลจะประกาศผลภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี ผู้ส่งงานวรรณกรรมเข้ารับการพิจารณารับรางวัล ได้แก่ องค์กร และสถาบันที่ทำงานเกี่ยวกับวรรณกรรม สำนักพิมพ์ นักวิชาการวรรณกรรม นักเขียน นักวิจารณ์ และนักอ่านทั่วไป

รางวัลประกอบด้วย

       แผ่นโลหะจารึกเป็นอนุสรณ์เกียรติประวัติ
       ทัศนาจร
       นักเขียนไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์มีสิทธิเลือกไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยผู้จัดจะเป็นผู้ออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร ทั้งหมด สามารถใช้สิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี
      นักเขียนกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ มารับรางวัลพร้อมกับทัศนาจรที่ประเทศไทยกับนักเขียนซีไรต์ไทย เป็นเวลา 1 สัปดาห์
      เงินสด

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย
ปี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
พ.ศ. 2522 ลูกอีสาน คำพูน บุญทวี
พ.ศ. 2523 เพียงความเคลื่อนไหว เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พ.ศ. 2524 ขุนทอง เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง อัศศิริ ธรรมโชติ
พ.ศ. 2525 คำพิพากษา ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2526 นาฏกรรมบนลานกว้าง คมทวน คันธนู (ประสาทพร ภูสศิลป์ธร)
พ.ศ. 2527 ซอยเดียวกัน วาณิช จรุงกิจอนันต์
พ.ศ. 2528 ปูนปิดทอง กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา ชลศึกษ์)
พ.ศ. 2529 ปณิธานกวี อังคาร กัลยาณพงศ์
พ.ศ. 2530 ก่อกองทราย ไพฑูรย์ ธัญญา (ธัญญา สังขพันธานนท์)
พ.ศ. 2531 ตลิ่งสูง ซุงหนัก นิคม รายยวา
พ.ศ. 2532 ใบไม้ที่หายไป : กวีนิพนธ์แห่งชีวิต จิระนันท์ พิตรปรีชา
พ.ศ. 2533 อัญมณีแห่งชีวิต อัญชัน (อัญชลี วิวัธนชัย)
พ.ศ. 2534 เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน มาลา คำจันทร์ (เจริญ มาลาโรจน์)
พ.ศ. 2535 มือนั้นสีขาว ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (กิตติศักดิ์ มีสมสืบ)
พ.ศ. 2536 ครอบครัวกลางถนน ศิลา โคมฉาย (วินัย บุญช่วย)
พ.ศ. 2537 เวลา ชาติ กอบจิตติ (ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2538 ม้าก้านกล้วย ไพวรินทร์ ขาวงาม
พ.ศ. 2539 แผ่นดินอื่น กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
พ.ศ. 2540 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2541 ในเวลา แรคำ ประโดยคำ (สุพรรณ ทองคล้อย)
พ.ศ. 2542 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน วินทร์ เลียววาริณ (ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2543 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล
พ.ศ. 2544 บ้านเก่า โชคชัย บัณฑิต' (โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์)
พ.ศ. 2545 ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น
พ.ศ. 2546 ช่างสำราญ เดือนวาด พิมวนา
พ.ศ. 2547 แม่น้ำรำลึก เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
พ.ศ. 2548 เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคีรี (วุฒิชาติ ชุ่มสนิท)
พ.ศ. 2549 ความสุขของกะทิ งามพรรณ เวชชาชีวะ
พ.ศ. 2550 โลกในดวงตาข้าพเจ้า มนตรี ศรียงค์
พ.ศ. 2551 เราหลงลืมอะไรบางอย่าง วัชระ สัจจะสารสิน(วัชระ เพชรพรหมศร)

(ที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/)

        สำหรับปี  2552   มีนวนิยาย   7  เรื่อง ที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)   คือ

โลกใบใหม่ของปอง
โดย ไชยา วรรณศรี
สำนัำกพิมพ์ วรรณศรี

ประเทศใต้
โดย ชาคริต โภชะเรือง
สำนัำกพิมพ์ ก๊วนปาร์ตี้

ลับแล, แก่งคอย
โดย อุทิศ เหมะมูล
สำนัำกพิมพ์ อมรินทร์

วิญญาณที่ถูกเนรเทศ
โดย วิมล ไทรนิ่มนวล
สำนัำกพิมพ์ สามัญชน

ทะเลน้ำนม
โดย ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
สำนัำกพิมพ์ หนังสือแม่น้ำโขง

เงาฝันของผีเสื้อ
โดย เอื้อ อัญชลี
สำนัำกพิมพ์ มติชน

โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก
โดย ฟ้า พูลวรลักษณ์
สำนัำกพิมพ์ ใบไม้สีเขียว

Seawrite2552t

(ที่มา http://modepanya.wordpress.com/2009/06/30/seawrite2552/)

         คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน (ซีไรต์) แห่งประเทศไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นวนิยายเรื่อง ลับแล,แก่งคอย ของอุทิศ เหมะมูล ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน (ซีไรต์ ) ประจำปี 2552

ผลงานที่ได้รับรางวัล

              ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ประธานคณะกรรมการตัดสิน ให้ความเห็นว่า ครั้งนี้ทางคณะกรรมการทุกคนต่างมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งน้อยครั้งมากที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เห็นพ้องต้องกันหมด และที่สำคัญไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นระหว่างการตัดสิน ซึ่งความโดดเด่นของเรื่องนี้อยู่ที่เรื่องเล่า ซึ่งผู้เขียนเล่าเรื่องได้น่าติดตามมาก ทำให้เสมือนกับว่าเราได้เข้าไปเห็นตัวตนของตัวละครตัวนั้น ได้เข้าไปถึงจิตใจของเค้า ที่สำคัญมีการสร้างภาพที่ดี ด้านภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะได้พบบ่อยในงานเขียนปัจจุบัน คือ ใช้ภาษาที่ไม่ยาก เป็นเหตุเป็นผลทำให้เข้าใจพฤติกรรมของตัวละครเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน

       ใครมีผลงานดี ๆ  ก็ส่งเข้าประกวดกันได้  แต่ที่สำคัญควรจะหาอ่านและเก็บสะสมไว้ที่มุมหนังสือหรือห้องสมุด

 

อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล

 http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=121&post_id=38560

 http://blog.spu.ac.th/Dhanapon/2009/08/19/entry-2

http://modepanya.wordpress.com/2009/06/30/seawrite2552/เข้าชม : 7949
นำเสนอโดย : ครูวรรณดี พลเยี่ยม
โรงเรียนบ้านพุขาม
สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 3545 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 28960 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28266 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 27791 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 27741 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27646 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 27772 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 30771 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 31118 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 31777 ]
 10 บทความ Text Random
อนาคตเด็กไทย...ต้องใส่ใจอย่างยิ่ง
นายกอภิสิทธ์ไม่พอใจ ในเวทีโลกไทยยังด้อยเรื่องโลจิสติคส์
ขอใจให้เป็นครู
การให้เหตุผลอย่างคณิตศาสตร์
หลากหลาย...ผ้าลายน้ำไหล
ความจริงใจ...ในโลกใบนี้
โครงการพัฒนาผู้เรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิษละครน้ำเน่า แทรกซึมเข้าสังคมไทย
Technical funny teaching(1)
Technical funny teaching(2)
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |