[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
พุธ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ เรื่อง ฟ้อนสลีมิ่งเมือง   

ชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน          การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือเรื่อง  ฟ้อนสลีมิ่งเมือง                                                     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

ผู้ศึกษา                                       นายพงศ์พันธุ์    ไชยบุญเรือง    โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี                                                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 4

        
                                                                     บทคัดย่อ
 
           การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือเรื่อง ฟ้อนสลีมิ่งเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 และเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านห้วยคุ
 อำเภอเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4  จำนวน  10  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย
            (1) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือเรื่อง  ฟ้อนสลีมิ่งเมือง จำนวน  9  แผน  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 20   ชั่วโมง   
             (2) แบบทดสอบภาคความรู้ จำนวน  20  ข้อ 
             (3)  แบบประเมินทักษะการฟ้อนสลีมิ่งเมือง  
             (4)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน   ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบภาคความรู้และแบบประเมินทักษะการฟ้อนสลีมิ่งเมือง  
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้  แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ส่วนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนวิเคราะห์โดยการบรรยาย
           ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า
           1. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือเรื่อง  ฟ้อนสลีมิ่งเมือง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 2 มีความเหมาะสมกับนักเรียน  และสอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของชุมชน  จำนวน  9  แผน  ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  20  ชั่วโมง
          2.  นักเรียนมีผลการเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะการฟ้อนสลีมิ่งเมือง   มีค่าคะแนนร้อยละ   80.40   ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก
          3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ ฟ้อนสลีมิ่งเมือง  สรุปได้ดังนี้
                    3.1 เนื้อหาที่เรียนมีความสอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและยังได้รับความรู้และการฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์เพิ่มขึ้น การวัดผลมีการประเมินหลากหลายตามสภาพจริง  และมีความยุติธรรมนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
                    3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความอดทนพยายาม
 มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ  เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบ   นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  นักเรียนมีความต้องการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่การฟ้อนสลีมิ่งเมือง  ในวาระโอกาสต่าง ๆ  นอกจากนี้นักเรียนยังมีส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

 

 (E : mail    totoh_pong@hotmail.com)เข้าชม : 11115
นำเสนอโดย : พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
สพป.เชียงราย เขต 4
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ ล่าสุด
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ศ 14101 เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง
โดย : [เข้าชม : 11416 ]
การพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางศิลปะงานปั้น ฐานการเรียนที่ ๗ ตัวอย่างขั้นตอนการปั้น (การปั้นตุ๊กตาดิน ๒)
โดย : [เข้าชม : 27183 ]
Kitaro ดนตรี ท้องฟ้า สายลม แสงแดด
โดย : [เข้าชม : 9345 ]
YANNI จิตแพทย์เพลงฝัน
โดย : [เข้าชม : 10013 ]
ดนตรีบลูส์ (Blues)
โดย : [เข้าชม : 8787 ]
ส่วนที่ขาดหายไป
โดย : [เข้าชม : 7393 ]
การสร้างแสตมป์ด้วย GD Library ของ PHP
โดย : [เข้าชม : 10293 ]
ศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาการคิด สู่จินตนาการ
โดย : [เข้าชม : 17031 ]
เรียนดนตรีอย่างไร,,ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้,,สู่การพัฒนาทักษะการคิด
โดย : [เข้าชม : 10970 ]
ฟุตบอลโลก..กับความงามทางศิลปะ
โดย : [เข้าชม : 9367 ]
 10 บทความ Text Random
ผู้เป็นที่รัก
ย้อนอดีตการศึกษาไทย ตั้งต้นไกลถึง139 ปี (1)
ใครล่ะ....จะกล้าสอน
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1-ปัจจุบัน
สังข์ทอง..ละครทรงคุณค่า
ภาษา Globlish Trend ใหม่ในการสื่อสารของคนทั่วโลก
ประโยชน์ของน้ำผึ้ง
การตรวจให้คะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
เด็กเอ๋ยเด็กไทย หนูชอบคำขวัญวันเด็กปีไหนกัน
จะเก็บไข่ไก่...หรือขี้ไก่
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |