[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ของชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน   

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องการศึกษา  :  การรายงานโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง  (สะล้อ ซอ ซึง) ชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

ผู้ศึกษา  :    นายศุภจิต  ขาวแดง

ตำแหน่ง  :  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

ปีการศึกษา  : 2549

          การรายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ของชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  ตามแนวทางของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่ร่วมกิจกรรมที่มีต่อการบริหารโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน  360  คน และครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ปีการศึกษา 2549   จำนวน 25  คน  กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลด้านการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  ของนักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่สมัครเข้าเรียนในชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวน 30 คน และครูประจำชั้นของนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) จำนวน 5   คน   กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลด้านความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารโครงการ  คือ  ครู  ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)   จำนวน 6  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ครั้งนี้  ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ของนักเรียน ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง ของนักเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)

           แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง)  ซึ่งประเมินโดยครูประจำชั้นของนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการบริหารจัดการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง  (สะล้อ ซอ ซึง) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้าน โทกหวาก

สรุปผลการศึกษา

          ผลการประเมินตนเองของนักเรียน  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  พบว่า ในภาพรวม

          นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน  และเมื่อเรียงลำดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ  
          - ด้านความชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี ด้านความประหยัด
          - ด้านความมีวินัย  และความรับผิดชอบ, 
          -
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ตามลำดับ   และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายด้าน  มีผลการประเมินตามรายละเอียด  ดังนี้

       ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

       ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

       ด้านความกตัญญูกตเวที ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

       ด้านความเสียสละในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

       ด้านความประหยัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า   ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

       ด้านความภูมิใจในความเป็นไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

       ด้านความชื่นชม  ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด  เช่นเดียวกัน

          ผลการประเมินนักเรียน  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียนโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ  ซอ  ซึง) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ที่ประเมินโดยครูประจำชั้น       ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม  พบว่า  ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 4  ด้าน คือ ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเสียสละ และด้านชื่นชม ร่วมกิจกรรมและ มีผลงานด้านดนตรี ตามลำดับ   และเมื่อวิเคราะห์ผลรายด้าน  มีผลการประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้

      ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

      ด้านความซื่อสัตย์ สุจริตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ทุกข้อ  อยู่ในระดับมากในข้อ 1 ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  และมากที่สุดคือข้อ 2  ปฏิบัติตนเป็นคนดีตรงตามความเป็นจริงทั้งกาย วาจาใจทั้งตนเองและผู้อื่น

       ด้านความกตัญญูกตเวที  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

      ด้านความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

       ด้านความประหยัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าและระดับมาก คือนักเรียนรู้จักประหยัด อดออม

      ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความชื่นชมในความเป็นไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียน มีความภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน โดยการร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองในสุดสัปดาห์ทุกครั้ง อยู่ในระดับปานกลาง

      ด้านความชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

      ความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโดยใช้ดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  ในภาพรวมทั้งด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการดำเนินงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียวคือด้านสภาพแวดล้อม และเมื่อพิจารณารายด้านมีผลการประเมิน  ดังนี้

   ด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน

      ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียว คือ งบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่าย และอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียวเช่นกัน   คือ งบประมาณที่ชมรมรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับสนับสนุนจากโรงเรียน  นอกนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด

      ด้านการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน

โดย : นายศุภจิต  ขาวแดง  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพท.พะเยา เขต 1เข้าชม : 10045
นำเสนอโดย : คมกฤช มุมไธสง
admin
สพป.นครราชสีมา เขต 6
อยู่ในขั้น : ผู้คุมกฎ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 16588 ]
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 20124 ]
รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 30837 ]
อยากรู้ไหม "เวลา" มีค่าอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 25093 ]
รักวัว ให้ผูก รักลูกให้ตี
โดย : [เข้าชม : 25037 ]
ตลอดเวลา
โดย : [เข้าชม : 20776 ]
กำลังใจ
โดย : [เข้าชม : 20697 ]
อัพอีคิวเด็กไทยรับอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 20618 ]
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย : [เข้าชม : 15777 ]
การฝึกสมอง...ให้มีความคิดสร้างสรรค์
โดย : [เข้าชม : 15517 ]
 10 บทความ Text Random
ระวัง ! คุณจะตกเป็นเหยื่อ
Amazing Boon Bang Fai Festival
ยุง...ออกไป!
โรคภูมิแพ้
Say It Right (พูดให้ถูกต้อง)
ยกย่องดญ.12 ขวบ เป็นพลเมืองดี เก็บเงินแสนคืนเจ้าของ
สารพิษอะฟลาทอกซิน....อันตรายใกล้ตัว
วิวัฒน์แห่งนาฏดุริยล้านนา
ถึงเวลาต้องลากันอีกแล้วหรือ!
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือ
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |