[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
เผยแพร่ผลงาน
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เผยแพร่ผลงาน   

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่าน และการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษา นางกันยากาญจน์ มโน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จำนวน ๑๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จำนวน ๔ เรื่องใช้เวลาฝึกจำนวน ๓๐ ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ เป็นแบบปรนัยจำนวน ๑ ฉบับ มี ๒๐ ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จำนวน ๑๐ ข้อ สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test สรุปผลพบว่า ๑. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕มีประสิทธิภาพเฉลี่ยของกระบวนการ (E1) 86.98 และประสิทธิภาพเฉลี่ยของผลลัพธ์ของกระบวนการ (E2) 84.74 แสดงว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 86.98/84.74เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ อยู่ในระดับมาก (X = ๔.๓๔)

เข้าชม : 1961
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
สพม.34
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ ภาษาไทย ล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน
โดย : [เข้าชม : 1962 ]
ตอนที่ ๔๐ ชาวอาเซียนรู้รัก รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง
โดย : [เข้าชม : 27374 ]
ตอนที่ ๓๙ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 26653 ]
ตอนที่ ๓๘ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 26224 ]
ตอนที่ ๓๗ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน (ต่อจากตอนที่แล้ว)
โดย : [เข้าชม : 26181 ]
ตอนที่ ๓๖ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 26100 ]
ตอนที่ ๓๕ข้อเสียเปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 26226 ]
ตอนที่ ๓๔ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน (ต่อ)
โดย : [เข้าชม : 28054 ]
ตอนที่ ๓๓ ข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 28390 ]
ตอนที่ ๓๒ ข้อห้ามของประเทศอาเซียนที่ควรรู้
โดย : [เข้าชม : 28973 ]
 10 บทความ Text Random
การออกกำลังกายเช้าหรือเย็นดีกว่ากัน....
น้ำพริก...สุดยอดอาหารไทย..ไทย...
ความหวาน..และความอร่อย..ต้องระวัง
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน..มีอาการอย่างไร
วิธีเอาชนะความเบื่อหน่ายในการออกกำลังกาย
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ 11 นาที 8 วินาที
คนขายของเก่าสองคน
เครื่องจับเท็จไร้สายพิสูจน์คนลวง ทำได้จริงหรือ
พาณิชย์... ป้องเอกลักษณ์ ..มวยไทย... ชี้ต่างชาติเปิดสอนเพี้ยน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำใหญ่วิทยา อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |