[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย
การพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อก้าวสู่ยุคศตวรรรษที่ 21
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

การพัฒนาคนเป็นหน้าที่ของสถาบันครอบครัว โรงเรียนและชุมชนซึ่งต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ สติปัญญาและร่างกาย   

           ในยุค 3.0 ซึ่งเป็นยุคที่เน้นความสำคัญของจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องจิตอาสา ดังนั้นในการพัฒนาคนสู่โลกอนาคตก็ต้องเน้นการพัฒนาจิต  ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาความความฉลาดหรือทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในยุคศตวรรษที่ 21  “ความฉลาดหรือทักษะ” ซึ่ง Gardner ใช้แทนด้วยคำว่า “จิต” (Mind) ทั้ง 5 ประการนั้นประกอบไปด้วย
 1.จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) หมายถึง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น”
 2.จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึง “การสั่งสม ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมความรู้”
 3.จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind) ที่เชื่อว่า “ความคิดสร้างสรรค์สร้างด้วยการหมั่นฝึกฝน”
 4.จิตแห่งความเคารพ (Respectful Mind) หมายถึง “การเปิดใจกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น” และ
 5.จิตแห่งคุณธรรม (Ethical Mind) อันสรุปได้ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม นำการพัฒนา
         สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่จะนำพาเยาวชนไทยไปสู่จิตทั้ง 5 ประการได้ดีคือ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีการจัดการเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาทฤษฏีความรู้ (Theory of Knowledge) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเรื่องจิตวิทยาการ และจิตแห่งการสังเคราะห์ ในขณะที่วิชาโลกศึกษา (Global Education) เป็นการส่งเสริมจิตแห่งความเคารพ และจิตแห่งคุณธรรม  นอกจากนี้รายวิชาความเรียงขั้นสูงก็ช่วยส่งเสริมจิตแห่งการสังเคราะห์ทำให้มีการสร้างนวัตกรรมทางความรู้ของตนเองได้ ที่สำคัญที่สุดคือ กิจกรรมสร้างสรรค์สาธารณะประโยชน์ (Creativity Service and Action) ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยเป็นผู้ที่มีจิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่งวิทยาการ และจิตแห่งคุณธรรม  ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับGardner ยังได้เน้นว่า จิตทั้ง 5 นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่ และจะต้องมีครบทั้ง 5 จิต จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไปเสียไม่ได้ เพราะจิตทั้ง 5 มีผลต่อการพัฒนาตัวบุคคลทั้งในแง่การทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีคนที่มีคุณภาพ โดยจะกลายเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อน องค์กร สังคม และประเทศชาติให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย และยืนหยัดอยู่ภายใต้การแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
        ในฐานะครูผู้สอนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ก้าวไปสู่การคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ ต้องพัฒนาคุณภาพครูไปพร้อมๆ ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการ One way Communication มาเป็นการเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ต้องทำให้สังคมในห้องเรียนเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฟังซึ่งกันและกัน เพราะโดยปกติสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ไม่พูดคุยกันและไม่ยอมฟังใครเน้นผู้เกิดก่อนย่อมถูกต้องเสมอ  ในสังคมการเรียนรู้ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กด้วยเช่นเดียวกันในบางเรื่องราว ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนแนวคิดในการเลี้ยงลูกให้ความรักและความอบอุ่นมากกว่าจะมุ่งหาเงินมาใช้ในการเลี้ยงลูก  อาจจะต้องมีโรงเรียนเพื่อสอนพ่อแม่เพราะแบบอย่างที่ดีที่สุดของเด็กคือพ่อแม่  หากการเลี้ยงลูกเพื่อการเติมเต็มฝันในวัยเยาว์ของพ่อแม่จะกลายเป็นเรื่องราวของพ่อแม่รังแกฉัน  สุดท้ายชุมชนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่ส่งเสริม ดูแลเยาวชนในชุมชนให้มีคุณภาพ ให้เด็กเข้าใจในอัตลักษณ์ขอตนเองและชุมชน สุดท้ายจะเยาวชนกลุ่มดังกล่าวจะกลายเป็นพลังใหม่ของชุมชน
        หากการเลี้ยงลูกที่บ้านดีมีคุณภาพ ผ่านระบบการศึกษาที่มีหลักสูตรที่ดีส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่เข้มแข็ง ฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปได้ด้วยดี


 เข้าชม : 4931
นำเสนอโดย : นางสาวรุจิดา สุขใส
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สพท.สงขลา2
อยู่ในขั้น : เจ้ายุทธภพ

แชร์ไปที่ Facebook

  หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และปฐมวัย ล่าสุด
รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 16511 ]
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้เรื่องเพศวิถี กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : [เข้าชม : 20038 ]
รายงานผลการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยโดยใช้แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : [เข้าชม : 30758 ]
อยากรู้ไหม "เวลา" มีค่าอย่างไร
โดย : [เข้าชม : 25028 ]
รักวัว ให้ผูก รักลูกให้ตี
โดย : [เข้าชม : 24971 ]
ตลอดเวลา
โดย : [เข้าชม : 20709 ]
กำลังใจ
โดย : [เข้าชม : 20632 ]
อัพอีคิวเด็กไทยรับอาเซียน
โดย : [เข้าชม : 20554 ]
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย : [เข้าชม : 15768 ]
การฝึกสมอง...ให้มีความคิดสร้างสรรค์
โดย : [เข้าชม : 15511 ]
 10 บทความ Text Random
กินผักไฮโดรโปนิก เสี่ยงมะเร็ง!
กาแฟสำเร็จ!! ดื่มมากอาจประสาทหลอน
ข้อดี....ของการนินทา !!!
ความจริงที่ ‘ลบไม่เลือน’
เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆกับคำศัพท์ใกล้ตัว
ประโยชน์ของเหรียญบาท
POINSETTIA
White-laced euphorbia
คิดอย่างบูรณาการต้องอ่านสารานุกรม
ไม่เที่ยง ไม่ทน ไม่แท้ ...
 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |